Att jobba för större etableringar

I denna rapport undersöks vilka trender som påverkar företagens etableringsbeslut och hur kommuner och regioner kan jobba för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför, under och efter en företagsetablering.

Även om etableringsbeslut fattas av det enskilda företaget, är sammanhanget och platsen av stor betydelse för vilka investeringar som blir av. Med denna rapport vill Tillväxtverket bidra med kunskap kring hur samhällets aktörer kan jobba proaktivt för att skapa förutsättningar för större etableringar. Hur går större företagsetableringar till och vilka krav ställer det på platsen? Vilka roller har samhällets aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och andra i etableringsprocessen? Och, hur kan dessa arbeta strategiskt och proaktivt för att en plats faktiskt ska bli aktuell för etableringar?

Sammanfattning

Förändringar i omvärlden har alltid haft en påverkan på intresset från utländska investeringar och Sveriges attraktionskraft för företagsetableringar. I första delen av rapporten identifieras och beskrivs därför tre trender som har förändrat förutsättningarna och villkoren för investeringar och etableringar i Sverige under de senaste 10 - 15 åren. Dessa är (1) grön omställning i industri och transporter, (2) resilienta och hållbara värdekedjor och (3) re-shoring samt ändrade förutsättningar i handel, logistik och data.

Genom sju fall av etableringar, med utgångspunkt från de tre trenderna, analyseras sedan vilka faktorer på den aktuella platsen som påverkar företagens etableringsbeslut. Hur har företagens beslutsprocesser sett ut? Varför väljer företag att etablera sig på den ena platsen men inte på den andra? Hur har kommunen och andra aktörer i samhället arbetat före, under och efter investeringsbeslutet? När man väl finns på en plats, vad är det då som avgör utvecklingen av företagets relation till platsen? Och vad kan vi lära av de olika etableringarna för att få fler hållbara investeringar i Sverige i framtiden?

Avslutningsvis presenteras åtta råd till kommuner och regioner för att främja större företagsetableringar:

  1. Håll koll på omvärldsutvecklingen och förstå att en investering är ett unikt ögonblick för företaget
  2. Analyser är viktiga för att förstå de egna förutsättningarna
  3. Jobba långsiktig och strategiskt med att stärka kommunens attraktionskraft för vissa investeringar, till exempel genom att stärka den strategiska samhällsplaneringen
  4. Synlighet behöver ibland skapas i samverkan med andra
  5. Investera för att minska osäkerhet – men efter de egna förutsättningarna
  6. Skapa en organisatorisk beredskap för att hantera förfrågningar och stödja etableringsprocessen
  7. Ibland är etableringen så stor att hela samhället kan behöva ställa om
  8. Vårda varje vunnen investering

Intressant för dig som ...

Arbetar med näringslivs- eller samhällsplaneringsfrågor i en kommun, region eller på en myndighet. Och för dig som är kommunal eller regional politiker.

Övrigt

Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Tillväxtverket. Kunskapen som presenteras bygger till stor del på sju fallstudier från faktiska etableringar där representanter från kommuner, regioner, företag och myndigheter delar med sig av sina lärdomar.

Relaterad läsning

Att jobba för större etableringar

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0453
ISBN:
978-91-89730-41-0
Årtal:
2023