En guide för stora etableringar

När stora företag etablerar sig krävs många insatser av samverkan och planering. Både för att lyckas möta behovet av ny arbetskraft men också för att lösa andra utmaningar. Här finns en guide som visar vägen framåt när det sker stora förändringar i länet

Illustration av hjul.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Guiden sätter ramarna för det samverkansarbetet som krävs i och med etableringen.
 • Den svarar på frågor som: Vad ska göras? Vem ska göra vad? Och när? Med hjälp av guiden kan man ta vara på andras erfarenheter och behöver inte börja från ruta ett.
 • Genom att använda guiden och utforma den efter de lokala förutsättningarna skapar man samsyn, struktur, ansvarsfördelning, engagemang och en tydlig riktning för framtiden.

Förutsättningar för att lyckas

 • Inställningen att jobba strategiskt och systematiskt men ändå ödmjukt.
 • Ta höjd för att det kommer krävas en del trial and error.

Steg för steg

Förbereda

 • Regionala samordnare håller i arbetet, skapar en styrgrupp och är sammankallande.
 • Kartlägg vilka aktörer som berörs av etableringen och bjud in representanter till styrgruppen.

Sammanställa

 • Utgå från materialet i guiden för stora etableringar, men anpassa efter lokala förutsättningar.
 • Forma en ram för arbetet med etableringen. En gemensam målsättning skapar ägarskap, samsyn, riktning, engagemang och rätt förväntningar.
 • Besök en ort där en stor aktör tidigare har etablerat sig, för att dra lärdom av kommunens, regionens och aktörens erfarenheter.
 • Gå igenom checklista för rutiner. Vad finns redan på plats och vad behöver tas fram?
 • Hur ska ansvarsfördelningen se ut? Vem ska göra vad?
 • Skapa en positiv målbild, synliggör möjligheterna och hur de kan tas tillvara på bästa sätt.
 • Sätt upp en plan för hur befintliga företag inkluderas. Behövs underleverantörer förberedas?
 • Kartlägg befintlig arbetskraft och utbildning – i förhållande till vad arbetsgivaren efterfrågar.
 • Ta hjälp av konsulter för att beräkna kringeffekter för samhällsservice som till exempel bostäder, skolor, affärer och äldreomsorg.
 • Träffas regelbundet i arbetsgruppen och jobba utforskande.

Samarbetspartners

Sammanställ guiden och revidera löpande – det är ett levande dokument.
Håll alla inblandade uppdaterade.

Uppföljning

 • Utvärdera arbetet löpande och revidera guiden när det behövs.

Kontakt

Thomas Lundberg

E-post: fornamn.c.efternamn@regiongavleborg.se