Brist på rätt kompetens fortfarande största hindret för tillväxt

Tillgång till rätt arbetskraft är fortfarande det största hindret för tillväxt i små- och medel­stora företag. Kompetensbristen är högst i branscherna Tillverkning samt Transport och magasinering. Företag i Norrland upplever mest problem.

Det visar Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023.

Drygt tre av tio företag uppger att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft eller kompetens och att det är ett stort hinder för företagets tillväxt. Andelen har minskat något sedan tiden före coronakrisen, men ligger trots nedgången i ekonomin fortfarande på en mycket hög nivå.

Svårast är det inom branscherna Tillverkning och Transport och magasinering. Även inom Hotell och restaurang är andelen företag som har svårt att hitta rätt personal hög, vilket troligtvis beror på att många anställda lämnade restaurangbranschen under pandemin.

Geografiskt sett finns flest företag som ser bristande tillgång till lämplig arbetskraft som ett mycket stort tillväxthinder i Norrbottens, Västernorrlands, Västerbottens och Dalarnas län.

Samarbete vanligaste åtgärden när företagen behöver mer kompetens

Den vanligaste åtgärden när företagen behöver mer kompetens är att:

 1. samarbeta med andra företag
 2. köpa eller hyra in kompetens
 3. rekrytera fler medarbetare.

Storleken på företaget har också betydelse. I mikroföretagen är den vanligaste åtgärden att samarbeta med andra företag, medan den vanligaste åtgärden i de medelstora företagen är att rekrytera.

Även på branschnivå är skillnaderna relativt stora. Inom Hotell och restaurang samt inom Fastighetsservice är den vanligaste åtgärden att anställa fler, medan man inom Jordbruk, skogsbruk och fiske i första hand väljer att köpa eller hyra in kompetens och att samarbeta med andra företag.

Att anställa personal ses som en mycket viktig åtgärd av 35 procent av företagen medan en satsning på intern kompetensutveckling lyfts fram som en mycket viktig åtgärd av 51 procent av företagen.

Bristande erfarenhet och dålig attityd största hindren vid rekryteringar

Största rekryteringshindret är:

 • att de sökande saknar tillräcklig yrkeserfarenhet eller rätt attityd
 • brist på specifik kompetens eller behörighet
 • de sökande inte har rätt utbildning
 • att sökanden inte kan ordna bostad på orten eller inte kan tänka sig att flytta till orten upplevs inte som ett lika stort problem, utom i vissa regioner som Norrbotten.

Problemen med att rekrytera personer med rätt attityd är störst inom branscherna Hotell och restaurang,Tillverkning samt Fastighetsservice.

Att hitta personer med rätt utbildning är svårast inom Tillverkning samt Hotell och restaurang.

Svårigheterna att hitta personer med tillräcklig yrkeserfarenhet är störst inom Tillverkning, Hotell och restaurang samt Byggverksamhet.

I Norrbotten upplever företagen nästan samtliga ovan nämnda rekryteringshinder som stora hinder.

Om Företagens villkor och verklighet 2023

 • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
 • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
 • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
 • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
 • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt

Jan Persson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se