Strategisk utveckling av lärcentrum i norra Sverige

  • Stänger 31 oktober 2024
  • Jämtland
  • Norrbotten
  • Västerbotten
  • Västernorrland

Sök nationell finansiering för insatser som stärker utveckling av lärcentrum i norra Sverige. Syftet är att utveckla samverkan som leder till ökad tillgänglighet till utbildning.

Vem kan söka?

Beskriv kortfattat vem utlysningen riktar sig till.

Vad kan ni söka för?

Beskriv kortfattat vilken typ av insats som kan vara aktuellt att bedriva utifrån utlysningen.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Berätta kortfattat på ett sätt som passar din utlysning hur stödnivån ser ut.

Vad handlar erbjudandet om?

Vill du arbeta med utveckling av lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande i norra Sverige? Hur kan lärcentrum bidra i utmaningen kring kompetensförsörjning i norra Sverige?

I den här utlysningen fokuserar vi på insatser som bidrar till samordning mellan kommuner, regioner och utbildningsaktörer. Viktigt är också samverkan med lärosäten. Det finns behov av flexibla och nya lösningar för att tillgängliggöra högre utbildning för de som har långt till lärosäten. Särskilt prioriterat är insatser som stärker kopplingen mellan näringslivets kompetensbehov och utbildningsutbud på lärcentrum.

Vad är bakgrunden till utlysningen?

Regeringen lyfter etablering och utveckling av lärcentrum som viktigt för att öka tillgången till utbildning i hela landet. Detta har uttryckts bland annat genom ett antal finansiella satsningar från statens sida. Även arbetlivsorganisationer har påtalat att lärcentrum är en viktig funktion för att tillgängliggöra utbildning.

Lärcentrum kan ha en avgörande betydelse för att främja livslångt lärande, särskilt i glest befolkade områden där avstånden är långa. Men också för att säkerställa tillgång till utbildning av hög kvalitet för alla. Lärcentrum fungerar som infrastruktur för kunskap och kompetensutveckling och spelar en viktig roll i att främja regional hållbar utveckling.

För många invånare i norra Sverige är avståndet till traditionella utbildningsinstitutioner ett hinder för att få tillgång till utbildning och kompetensutveckling. Lärcentrum kan erbjuda en lösning på detta problem genom att erbjuda tillgång till utbildningsresurser och stöd lokalt. Genom att erbjuda en rad olika utbildningsprogram, kurser och tjänster möjliggör lärcentrum att en större del av befolkningen får möjlighet att förvärva nya kunskaper, förbättra sina yrkesfärdigheter och förverkliga sina karriärambitioner utan att behöva flytta.

En av de viktigaste funktionerna är flexibilitet. Lärcentrum kan anpassas efter lokala utbildningsbehov och andra intressen som exempelvis vid företagsetableringar. Detta gör det möjligt för invånare i norra Sverige att utveckla kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Något som bidrar till att stärka regionens konkurrenskraft och hållbarhet.

Förutom att erbjuda utbildning och kompetensutveckling för alla spelar lärcentrum också en viktig roll på lokal nivå som sociala och kulturella nav. De kan fungera som mångsidiga mötesplatser. Flexibla nog för att hantera föränderliga behov och efterfrågan hos olika målgrupper. Där människor utbyter idéer, erfarenheter och kunskaper.

För att säkerställa att lärcentrum fortsätter att vara effektiva och relevanta för samhällena i norra Sverige är det viktigt att de får tillräckligt med resurser och stöd från både offentliga och privata aktörer. Därför behöver regionala och lokala aktörer tillsammans utveckla metoder som skapar långsiktighet i hur arbetet är organiserat, finansierat och kopplar an till annat arbete med lokal och regional kompetensförsörjning. Det finns också behov av att dela erfarenheter och kunskap mellan olika län. Målbilden är att lärcentrum kan bidra till att både privata och offentliga arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens i den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige. Genom att utveckla och stärka lärcentrum kan orter i norra Sverige visa att livslångt lärande är tillgängligt för alla.

Mer information

Vem kan söka?

Regionalt utvecklingsansvariga i de aktuella länen enskilt eller i samarbete med kommuner i länsgemensam samverkan eller genom kommunalförbund Samverkansprojekt är möjligt med maximalt fem samverkande parter.

Denna utlysning ska ses som en del i Tillväxtverkets insatser för att stödja samhällsomvandlingen i norra Sverige där stora företagsetableringar sätter press på utbildningssystemet. Tillgänglighet till utbildning på olika nivåer och former är avgörande för att arbetsgivare både ska kunna utveckla sin befintliga personal och hitta rätt kompetens även i glesa områden.

Vi ser gärna att projektmedel i denna utlysning kan utgöra medfinansiering till Socialfondens programområde D för Övre Norrland och Mellersta Norrland. Desamma gäller för Regionalfondens prioriterade område 1:4 Utveckla färdigheter för smart specialisering.

Privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Projektstödet syftar till att utveckla samverkan som leder till ökad tillgänglighet till utbildning som bidrar till omställningen i norra Sverige. Aktiviteterna inom projektet ska utgå från identifierade behov och bidra till en långsiktigt hållbar modell för lärcentrum som lokal/regional infrastruktur för livslångt lärande.

Utlysningen är geografiskt inriktad till norra länen i Sverige men resultaten är viktiga för hela landet. Det finns därför flera skäl för att planera för samordning, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i respektive ansökan.

De lokala behoven och förutsättningarna är grunden till vad lärcentrum kan vara och därför behöver det finns arbetssätt för att identifiera dem. Exempelvis funktioner som en mäklare mellan att identifiera behov av utbildning och utbildningsaktörer.

Lärcentrum kan bli en flexibel mötesplats och arena som samlar flera olika funktioner. Potentialen finns att de utöver utbildningar på olika nivåer också kan fungera som innovationsyta och möjliggörare för nya samhälslösningar.

Stöd kan sökas för utforskande arbete för att hitta former för planering, utveckling och uppföljning av verksamheter vid lärcentrum både utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv.

Stöd kan även sökas för utveckling av en långsiktigt hållbar samverkansmodell med högskolor och universitet, som möjliggör en effektiv kontakt mellan lärcentrum och utbildningsanordnarna.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Totalt finns 10 miljoner kronor avsatta för insatsen. Dialog med Tillväxtverket krävs innan ansökan kan skickas in.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden. Utbetalning sker i efterhand.

Förskott kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

När ska satsningen vara klar?

Projektet ska slutredovisas och slutbetalas senast december 2026.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om samverkansprojekt mellan flera organisationer är aktuellt finns särskilda krav för projektet i Tillväxtverkets krav för samverkansprojekt.

Ni kan bara få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. Projektperioden kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kommer in till Tillväxtverket.

Ansökan ska visa på en tydlig plan för aktiviteternas kort- och långsiktiga effekter samt hur aktiviteterna förhåller sig till utlysningens syfte. Ansökningar till denna utlysning ska beskriva en tydlig förändringslogik för vad ni vill uppnå. Ni ska beskriva hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläge (börläge) och vad ni planerar att göra för typ av aktiviteter för att nå dit. En tydlig logik underlätta också att styra, följa upp, och utvärdera insatsen. Om vissa delar kräver ett utforskande arbetssätt så ska dessa beskrivas.

Kostnadsslag som är godkända för insatsen är:

  • Personalkostnader
  • Externa tjänster
  • Resor och logi
  • Indirekta kostnader

Medfinansiering krävs med minst 50 procent av den totala budgeten i denna
utlysning. Medfinansiering ska i huvudsak utgöras av kontanta medel. Bidrag i
annat än pengar kan tillåtas för en begränsad del av medfinansieringen och får
högst utgöra 25 procent av medfinansieringen. Bidrag i annat än pengar kan
vara när någon annan än projektägaren utför ett arbete i projektet eller
tillhandahåller lokaler, utrustning eller material som motsvaras av en faktisk
kostnad.

Stöd får inte lämnas till företag.

Tillväxtverkets Allmänna villkor gäller för stödet.

Stödet styrs av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i utlysningen. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Geografisk avgränsning för utlysningen är programområde Övre Norrland och Mellersta Norrland där nedanstående prioritetsordning kommer att gälla.

Prioritering sker enligt följande:
1. Ansökningar från Norrbotten och Västerbotten
2. Ansökningar från Jämtland och Västernorrland

Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet. Ansök
om stöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

För dig som söker och eventuellt får stöd finns vår handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. Innan du ansöker ska du läsa igenom avsnittet "Planera" i handboken.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet. Observera vilka stödberättigade kostnader som gäller i den specifika utlysningen och som du kan använda i ditt projekt.

Ta gärna fram en förändringsteori för ditt projekt som tydliggör hur projektet bidrar till att uppfylla målen med utlysningen.

Skicka in din ansökan i god tid. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Så ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Kontakt

Maria Ljung Westin
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Camilla Karlsson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Kvinna arbetar i verkstad.