Stärk era samarbeten med andra regioner i EU utifrån S3

  • Stängd
  • Hela Sverige

Svenska regioner kan söka medel för att samarbeta med andra EU-regioner utifrån regionens prioriterade områden enligt smart specialisering. Medel kan användas för att identifiera, initiera och stärka samarbeten med andra europeiska regioner och aktörer samt som förberedelse för att kunna delta i EU-kommissionens program för stärkt europeisk innovationskraft och grön omställning.

Vem kan söka?

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Vad kan ni söka för?

Insatser för att stärka samarbeten med andra EU-regioner utifrån smart specialisering.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka 50 procent av projektkostnaden, dock högst 500 000 SEK.

Vad handlar erbjudandet om?

Nu kan regionalt utvecklingsansvariga organisationer söka medel för att stärka den internationella kopplingen för de områden som prioriterats inom smart specialisering. Aktiviteter som kan genomföras ska underlätta konstruktiv samverkan med andra regioner i EU och förankra arbetet bland regionala aktörer.

Denna finansiering ska stödja regioner så att de kan stärka sina nätverk med andra EU-regioner. Detta ska ses som en del av ett förberedelsearbete för att söka till EU-kommissionens program med riktning på stärkt europeisk innovationskraft och grön omställning.

Tillväxtverkets övergripande mål med insatsen är att medverka till att regioner har förutsättningar att vara aktiva i det europeiska smart specialiseringsarbetet och i ansökningsprocesser till EU-kommissionens program. Ett mål är att öka svenska aktörers deltagande i EU-program.

Vad är bakgrunden till utlysningen?

Att vara en del i ett europeiskt konsortium tillsammans med flera regioner och aktörer för att stärka sina prioriteringar utifrån smart specialisering innebär ett mer eller mindre omfattande förberedelsearbete. Det är detta förberedelsearbete som denna utlysning avser att stödja.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att stödja regionerna i arbetet med smart specialisering, och vi vill därför stödja svenska regioner att stärka sina prioriterade områden genom samverkan med andra EU-regioner och delta aktivt i EU-program som utgår från smart specialisering.

Mer information

Vem kan söka?

Det är endast regionalt utvecklingsansvariga organisationer som kan söka i denna insats.

Företag eller privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. Projektperioden kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kommer in till Tillväxtverket. På sidan Det här kan du få stöd för kan du läsa om alla Tillväxtverkets stödberättigande kostnader.

Finansieringen är till för att identifiera, initiera och stärka samarbeten med andra europeiska regioner som baseras på smart specialisering och partnerskap för regional innovation.

Projektarbetet ska ge stöd att identifiera trovärdiga konsortier och/eller ta fram ett gemensamt underlag/utgångspunkt för en ansökan till något av programmen som lanserats av EU-kommissionen.

Det innebär att ni kan söka medel för era egna personalkostnader, indirekta kostnader, externa tjänster samt resekostnader.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Totalt finns totalt 3 miljoner kronor avsatta för insatsen.

Det enskilda projektet kan få 50 procent av projektkostnaden dock högst 500 000 SEK via denna insats.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden. Utbetalning sker i efterhand.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Projektet ska redovisa de ekonomiska projektkostnaderna senast den 29 november 2024 tillsammans med slutrapport.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Ge en kort beskrivning av hur ert projektförslag bidrar till hållbar utveckling genom att beskriva vilket eller vilka globala mål ert europeiska samarbete är tänkt att bidra till. Beskriv ockå de viktigaste punkterna i hur arbetet ska genomföras.

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren förstöd följs. Handboken uppdateras löpande. Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet.

Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet. Om reglerna för stödet inte följs kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan ni bli skyldig att betala tillbaka stödet.

Stödet styrs av Projektmedelsförordningen 2003:596 om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.

Medfinansiering ska uppgå till 50 procent av projektets budget.

Urvalskriterier för ansökan är tydlighet och motivering med avseende på:

  • avgränsning av samarbetsområden som projektet är fokuserad till,
  • beskrivning av regional förankring av involverade aktörer,
  • beskrivning av hur området bidrar till grön/digital omställning.

Tillväxtverkets Allmänna villkor gäller för stödet.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan i handboken. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Tillväxtverket planerar att fatta beslut senast 15 mars.

Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

För dig som söker och eventuellt får stöd finns vår handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. Innan du ansöker ska du läsa igenom avsnittet "Planera" i handboken.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet. Observera vilka stödberättigade kostnader som gäller i den specifika utlysningen och som du kan använda i ditt projekt.

Ta gärna fram en förändringsteori för ditt projekt som tydliggör hur projektet bidrar till att uppfylla målen med utlysningen.

Skicka in din ansökan i god tid. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Så ansöker ni

Sista dag för ansökan är den 29 februari 2024. Tillväxtverket beräknar fatta beslut 15 mars 2024

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Kontakt

Cecilia Johansson

cecilia.johansson@tillvaxtverket.se

Karin Östberg

karin.ostberg@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.