Metallindustrin i Västerbotten får stöd för att Sverige ska nå klimatmålen

Metallindustrin i Västerbotten står inför utvecklingsbehov för att Sverige ska kunna nå de klimat- och energimål som är uppsatta nationellt och på EU-nivå. Av den anledningen går EU-fonden Fonden för en rättvis omställning in med stöd till industrin här.

Hus

För att kunna ställa om stålindustrin behövs forskning och ny kompetens.

Metallindustrin i Västerbotten utgörs främst av gruvor och smältverk. Fonden för en rättvis omställning ger stöd till forskning, innovation och utveckling som krävs för metallindustrins omställning.

Forskningsprojekt för en mer klimatsmart metallindustri

Följande projekt forskar på bland annat teknik för produktion, lagring av förnybar vätgas samt olika typer av förnyelsebart eller biobaserat bränsle till metallindustrin. Projekten studerar även nya och existerande tillverkningsprocesser för att främja cirkularitet.

Vätgas och cirkularitet i Västerbottens metallindustri

Projektägare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Beviljade medel: 12 824 913 kronor från EU (23 961 187 kronor totalt).

Projektet ska öka konverteringen till fossilfri energi- och råvaruanvändning, öka cirkulariteten genom att öka användning av sekundära material och en holistisk analys av förutsättningar för produktion, distribution och användning av vätgas för näringslivets omställning och konkurrenskraft. Syftet är att ny kunskap och forskning ska bidra till bättre förståelse för möjligheter och utmaningar för utvecklingsvägar mot effektiv resursanvändning och ökad hållbarhet i värdekedjorna för metaller.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Resource efficient and recilient production of critical metals for transition

Projektägare: SWERIM AB
Beviljade medel: 6 949 245 kronor från EU (12 509 247 kronor totalt).

Projektet ska utveckla teknik för hållbar och klimatneutral kopparproduktion. Genom pilotförsök kommer utveckling av befintliga produktionsprocesser genomföras med avseende att utveckla viktiga processparametrar så som injektionseffektivitet och temperatur med mera. Utveckling av nya metoder för ökad injektionseffektivitet och reduktionsmedel förväntas kunna stötta Boliden i sin planerade omställning, men kommer samtidigt kunna nyttjas för annan metallindustri där effektivt utbyte av injicerade energibärare och reduktionsmedel efterfrågas.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Kompetenshöjande insatser för arbetstagare

Stöd till kompetenshöjande insatser för arbetstagare

Följande projekt ska se till att underleverantörer til metallindustrin har rätt kompetens samt se till att rätt kompetens finns för att kunna genomföra ett teknikskifte för koldioxidneutralitet.

Kompetenslyft för metallindustrins värdekedja i Västerbotten

Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB
Beviljade medel: 14 447 224 kronor från EU (26 006 038 kronor totalt).

I den gröna omställningen finns stora behov av kompetensutveckling för de anställda i industrins värdekedja. De stora bolagen ställer krav på underleverantörernas kunskap för att kunna bidra till omställningen. I små och medelstora företag saknas ofta arbetssätt, rutiner och verktyg som definierar kompetenskrav, synliggör kompetensbrister och möjliggör kompetensutveckling som är resurseffektiv och träffsäker i den gröna omställningen. Det finns även bristande tillgång till validering och utbildningsinsatser som matchar ställda kompetenskrav och som möter industriföretagens villkor till exempel gällande skiftarbete, anställdas utbildningsnivå och tillgång till lämpliga lärmiljöer. Projektet ska stödja aktörer som jobbar med att lösa kompetensförsörjningens utmaningar, genom att jobba med samverkan mellan aktörerna och målgrupperna.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Yrkesvux för metallindustrin och den gröna omställningen

Projektägare: Skellefteå kommun
Beviljade medel: 8 888 000 kronor från EU (19 998 000 kronor totalt).

Genom att ta fram nya utbildningar, utbildningsmiljöer och kompetenshöjande insatser vill projektet bidra till att utveckla vuxenutbildningen i Skellefteå för att bättre matcha kompetensbehoven i metallindustrins värdekedja och stärka rekryteringsbasen. Målgruppen för projektet är vuxenutbildningen i Skellefteå och i förlängningen företag inom metallindustrin i det lokala och regionala området. Genom att fokusera på samverkan med lokala och regionala aktörer vill de skapa förutsättningar för att öka tillgången till utbildad kompetens på lång sikt och bidra till samhällets gröna omställning och ett starkare näringsliv inom metallindustrins värdekedja i området.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

KHUL - Kompetens, hållbar utveckling, lärande

Projektägare: Boliden Mineral AB
Beviljade medel: 17 082 436 kronor från EU.

Metallindustrins klimatomställning ställer nya kompetenskrav, därför behövs kompetenshöjning för att teknikskiftet ska realiseras. Projektet ska bidra med ändamålsenlig organisation och bemanning samt medarbetare med rätt kompetens i syfte att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats. Målgruppen kommer under projektet att ha getts möjlighet att införskaffa rätt kompetens till nya uppdrag. Det handlar om teoretiska och praktiska kunskaper men även förändrade arbetssätt, insikter i Rönnskärs del i ett hållbart samhälle. Rönnskärs medarbetare ska kunna agera mer proaktivt för att klara såväl energi- och klimatmål som en effektivare produktion och samtidigt ha en arbetsmiljö som bidrar till livslångt lärande utan att vara skadlig för hälsan.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Fakta

För att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet, behövs klimatomställning i industrin. Finansieringen ska främja den omställning som industrierna står inför.

Kontakt

Har du frågor om projekten eller vill komma i kontakt med dem? Mejla:

fro@tillvaxtverket.se