Forskning och ny kompetens ska förverkliga omställningen av stålindustrin

Stålindustrin står för ungefär elva procent av Sveriges koldioxidutsläpp. I Norrbotten bidrar pengar från EU-fonden Fonden för en rättvis omställning till stålindustrins klimatomställning. Målet är att industrin ska vara fossilfri år 2045.

Hus

För att kunna ställa om stålindustrin behövs forskning och ny kompetens.

Stålindustrins värdekedja består av allt ifrån brytning och återvinning av insatsvaror (det man skapar stålet av) till bearbetad stålprodukt. Fonden för en rättvis omställning ger stöd till forskning, innovation och investeringar i de nya anläggningar i Norrbotten där fossilfritt stål ska tas fram. Fonden ger också stöd till att utbilda och rusta anställda i dagens stålproduktion för morgondagens produktion av stål utan kol.

Forskningsprojekt för en mer klimatsmart stålindustri

Följande projekt forskar på bland annat teknik för produktion samt lagring av förnybar vätgas. De ska också studera övriga processteg i en fossilfri värdekedja för ståltillverkning. Projekten forskar även på olika typer av biobaserat bränsle till stålindustrin och cirkularitet i materialflöden.

Forskning och Innovation i Norrbotten för Avancerad grön Stålframställning och Tillverkning (FINAST)

Projektägare: Luleå tekniska universitet
Beviljade medel: 23 286 865 kronor från EU (41 916 357 kronor totalt).

Projektet bidrar till den gröna omställningen och en koldioxidneutral stålindustri genom att utbilda framtidens specialister. Detta görs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Swerim och den norrbottniska stålindustrin. Alla resultat i projektet kommer spridas offentligt. Resultaten kommer att nå ut till både företag i regionen som är mitt inne i omställningen och användas av stålindustrin globalt.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

H2-Labs

Projektägare: Luleå tekniska universitet
Beviljade medel: 45 602 273 kronor från EU (81 215 273 kronor totalt).

Projektet ska bygga upp en testanläggning för test av elektrolyssystem. Sedan ska man genomföra tester med elektrolys för produktion av vätgas och syrgas samt för hur restvärme kan tillvaratas och nyttjas. Anläggningen ska användas för akademisk och vetenskaplig forskning genom att efterlikna de storskaliga anläggningarna som planeras inom stålindustrin i Norrbotten. Testerna är inriktade på att skapa tillförlitliga och leverantörsoberoende data som kan ligga till grund för planering av drift och underhåll i stora anläggningar. Resultaten ska bli publika och komma till nytta för alla som har intresse för storskalig elektrolys. Fokus läggs på transient beteende hos elektrolysören och de speciella svårigheter som kan uppstå vid drift i kallt klimat. Långtidstesterna kommer att dokumenteras för att skapa ett underlag för driftstrategier som kan balansera elnätet.

Läs mer:
81 miljoner kronor till testanläggning för klimatneutral vätgas | Tillväxtverket (mynewsdesk.com) Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Grönt stål för en fossilfri framtid

Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan
Beviljade medel: 22 999 728 kronor från EU (41 399 510 kronor totalt).

Forskningsprojektet ska bidra till att skapa förbättrade förutsättningar för omställningen till en klimatneutral stålproduktion i Norrbottensregionen. Projektet kommer bland annat studera hur väte påverkar viktiga aspekter i den processmetallurgiska delen av stålproduktionen samt stålprodukters kvalitéer och mekaniska egenskaper. Dessutom kommer utmaningar relaterade till den ökande användningen av skrot som råvara att undersökas. Projektet syftar till att optimera enskilda delprocesser i stålproduktionen samt framtida industriella ekosystems prestation.

Läs mer:
41 miljoner kronor till forskning för klimatneutral stålproduktion | Tillväxtverket (mynewsdesk.com) Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Förstudie att skapa integrerade värdekedjor för sekundära och tertiära materialflöden inom stålindustrin

Projektägare: Luleå tekniska universitet
Beviljade medel: 582 453 kronor från EU (1 039 208 kronor totalt).

Projektet ska förbättra förutsättningarna för underleverantörer för att de ska kunna agera och bli länkar i nya värdekedjor som kommer att skapas ur sekundära och tertiära restmaterial från nya ståltillverkningsprocesser i Norrbotten. Det finns inte mycket kunskap om om dessa sekundära och tertiära restmaterial och mer kunskap behövs för att kunna utvärdera olika scenarier som bidrar till cirkularitet. Förstudien kommer att ge svar på 1. Vilka kritiska kunskaper om de kommande restmaterialen som behövs för att skapa cirkulära system. 2. Vilka kunskaper lokala/regionala underleverantörer behöver i ett tidigt skede för att kunna agera länkar i framtida cirkulära system. 3. Inventering av kompletterande kompetens som behövs för att hitta effektiva cirkulära system för återvinning.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Stöd till kompetenshöjande insatser för arbetstagare

Kompetensutvecklingsinsatserna inom Fonden för en rättvis omställning syftar till att trygga tillgången av rätt kompetens för att genomföra stålindustrins omställning till koldioxidneutralitet i Norrbotten. Följande projekt ska bidra till detta.

Kompetenslyft inom stålindustrins värdekedja i Norrbotten

Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB
Beviljade medel: 15 120 538 kronor från EU (27 175 538 kronor totalt).

I små och medelstora företag saknas det ofta arbetssätt, rutiner och verktyg som definierar kompetenskrav, synliggör kompetensbrister och möjliggör kompetensutveckling som är resurseffektiv och träffsäker i relation till nya kompetenskrav. Detta ska projektet lösa utmaningen kring. Projektet ska stävja den bristande tillgång till validering och utbildningsinsatser som matchar kompetenskrav som ställs för en grön omställning. Företag som deltagit i projektet ska arbeta strukturerat med sin kompetensförsörjning och använda testade metoder och branschvalidering för att kartlägga kompetensbehov och välja rätt utbildningar som matchar kompetensbehov och möter krav för en grön omställning. Projektets målgrupp är små och medelstora företag, alltså underleverantörer, i värdekedjan.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildningen Södra Norrbottens industriutbildning

Projektägare: Luleå kommun
Beviljade medel: 8 888 000 kronor från EU (19 998 000 kronor totalt).

Stålindustrin i Norrbotten står idag för en allt för stor del av koldioxidutsläppen och är under förändring för att övergå till ny teknik för att kunna uppnå koldioxidneutralitet. Denna omställning innebär nya arbetssätt, metoder och processer. Projektet investerar i industrilaborationsutrustning för den kommunala vuxenutbildningen. I samverkan med stålindustrins värdekedja utvecklar och möjliggör projektet industriutbildningar anpassade för klimateffektiv produktion.

Läs mer om projektet genom att söka på projektnamnet i projektbanken. Länk till annan webbplats.

SSAB Academy – kompetensblock

Projektägare: SSAB EMEA AB
Beviljade medel: 19 997 935 kronor från EU.

SSAB kommer att ställa om det nordiska tunnplåtsystemet till fossilfri stålproduktion till 2030, vilket innebär avsevärda utsläppsminskningar och överlägsen miljöprestanda. För verksamheten i Luleå innebär det ett nytt, modernt, effektivt och konkurrenskraftigt integrerat elektrostålverk. De planerade förändringarna kommer leda till en utsläppsminskning av koldioxid med cirka 2,8 miljoner ton årligen, en minskning med cirka 90 procent jämfört med dagens verksamhet. För att säkra den nyckelkompetens som behövs för att driva ett integrerat elektrostålverk för fossilfritt stål, startar projektet en satsning för kompetensutveckling för elektriker på SSAB i Luleå. Sendare kan den appliceras på andra kompetens- och yrkesområden inom SSAB.

Läs mer om projektet genom att söka på "SSAB Academy - Kompetensblock" i projektbanken. Länk till annan webbplats.

Fakta

För att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet, behövs klimatomställning i industrin. Finansieringen ska främja den omställning som industrierna står inför.

Kontakt

Har du frågor om projekten eller vill komma i kontakt med dem? Mejla:

fro@tillvaxtverket.se