Smart specialisering

Smart specialisering handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på. Allt för att stärka Sveriges och Europas framtida konkurrenskraft. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete med Smart specialisering.

En kvinna och en man pratar

Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Ett område kan se ut på många olika sätt, till exempel en viss teknologi eller en del av en sektor, eller för att lösa en samhällsutmaning.

Tillväxtverkets roll

Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag där myndigheten ska bistå regionerna med processtöd i arbetet med smart specialisering. Vi ska också sprida kunskaper och erfarenheter från arbetet när regionerna efterfrågar det.

Tillväxtverkets arbete ska bidra till att:

  • Stärka regionala förmågor i processen med smart specialisering.
  • Öka samverkan mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.
  • Öka intern kunskap om smart specialisering riktat till handläggare & programansvariga.
  • Identifiera hinder för att arbeta fullt ut med smart specialisering.

Smart specialisering – vad handlar det om?

Smart specialisering är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt. Att kraftsamla förutsätter bland annat nära samverkan mellan olika aktörer inom en region till exempel mellan företag, det offentliga, akademin och olika användargrupper. Samverkan behöver också ske mellan olika nivåer i samhället, inte minst mellan den regionala och den nationella nivån.

Smart specialisering ur ett forskningsperspektiv

Filmen tar upp hur smart specialisering skiljer sig från andra policyinitiativ. Dominique Foray, professor, École Polytechnique fédérale de Lausanne, Schweiz poängterar vikten av att utgå den egna regionens styrkor och möjligheter, att prioritera, att ha fokus på omställning och förankring.

Publikationer

Nätverk

Kontakt

Ewa Andersson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Cecilia Johansson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Daniel Hallberg

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se