Utvärdering av uppdraget inom Smart specialisering

Tillväxtverket har under perioden 2016–2020 haft ett regeringsuppdrag att stödja regionerna i deras arbete med smart specialisering. Utvärderingen har analyserat genomförandet av uppdraget och regional kapacitet på området.

Utvärderingen visar att Tillväxtverkets aktiviteter upplevts som relevanta för arbetet med smart specialisering. När det kommer till regional kapacitet och den förflyttning regionerna gjort visar utvärderingen på en varierande bild. Några av slutsatserna är:

  • Att samtliga regioner uppfattar att smart specialisering kommit högre upp på dagordningen.
  • Att merparten – men inte alla – regionalt utvecklingsansvariga organisationer har ett aktivt arbete för smart specialisering på plats.
  • Att det finns en stor variation bland regionerna då vissa länge har arbetat explicit med smart specialisering, andra är nyare med begreppen och arbetssätten.
  • Att det har funnits en nationell otydlighet kring smart specialisering och dess roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Utvärdering av Tillväxtverkets regeringsuppdrag att stärka regionalt utvecklingsansvariga organisationer inom smart specialisering

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0380
ISBN:
978-91-89255-38-8
Årtal:
2021