Strategi för smart specialisering

Syftet med smart specialisering är att arbetssättet ska förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft.

Smart specialisering är ett arbetssätt där grundlig analys och dialog är nyckelord och kan kort beskrivas i en förenklad sexstegsprocess.

Ordningen på de sex stegen kan se olika ut och i viss mån ske samtidigt. Att utveckla en strategi är inte en engångsprocess, utan går ihop med genomförandet och pågår löpande.

Inom de prioriterade områdena, mobiliserar regionen representanter från företag, akademi, det offentliga och intressegrupper till att gemensamt utveckla området, samt söker samarbeten utanför regionen.

Strategi för Smart specialisering

Analys

Analysarbetet handlar både om att arbeta uppifrån och ner och nerifrån och upp. Ett första steg är att genomföra en analys för att identifiera möjliga prioritetsområden och vilka aktörer som är viktiga att få med i processen.

Det innebär att det, i det här stadiet i processen, är viktigt att föra dialog med och lyssna på företagare, forskare, organisationer och andra viktiga aktörer i regionen. På så sätt förstår man bättre de utmaningar, behov och möjligheter som finns. Dessutom kan man identifiera synergier och kritisk massa för att senare utforma lämpliga aktiviteter och ta vara på nya möjligheter.

Grön och digital omställning är en del av analysen

Det är inte enbart en analys av regionens förutsättningar och behov som behövs, utan även en jämförelse med omvärlden. Dels för att identifiera vilka konkurrensfördelar regionen har, dels för att hitta möjliga partner från andra regioner.
Det finns olika sätt att samarbeta över landsgränserna. Till exempel genom att delta i internationella projekt och vara aktiv i ansökningsprocesser till EU-kommissionens program/insatser med riktning på stärkt europeisk innovationskraft och grön omställning. Du bör också hålla koll på strategierna i makroregionen Östersjöregionen.

Att stödja internationella regionala värdekedjor över inom gemensamma prioriterade områden är ett viktigt mål för smart specialisering.

Styrning

Ett sätt att arbeta är via styrgrupper. I gruppen behövs regionala nyckelaktörer som kan ha en roll både för S3- strategin på ett övergripande plan, och för de prioriterade områdena. Styrgrupperna har oftast en så kallad trippelhelix eller quadrupelhelixmodell, med representanter från näringsliv, akademi, det offentliga och från ideella organisationer.

I antal regioner har klusterorganisationer eller innovationsnätverk, fått ansvar för regionens arbete inom ett specifikt prioriterat område.

Vision

Styrgruppen tar tillsammans med de deltagande aktörerna fram en gemensam vision för strategin och målbilder för aktiviteter man tänker utföra. Detta är viktigt för att få stöd av representanter från näringsliv, akademi och politiken. En vision och strategi som är väl förankrad ger processen legitimitet.

Visionen bör peka ut hur regionen vill att prioriteringen/området ska se ut i framtiden, vilka mål man vill uppnå och varför de är viktiga. Den bör vara visionär inom realistiska gränser och gå att kommunicera.

Prioritering

En viktig del är att välja vilket område som ska prioriteras. Det görs med hjälp av analysmaterialet, visionen och tillsammans med aktörerna. Det är viktigt att det finns en kritisk massa av kompetenser inom området i regionen t.ex. i form av företag, utvecklingsaktörer, forskning mm. Genom samarbeten och insatser kan de vara drivkrafter för utveckling av innovationer och nya lösningar. Men begränsa inte arbetet enbart till samarbete inom regionen, utan också inkludera partner nationellt och internationellt.

Ofta sker arbetet i forsknings- och innovationsinsatser under en längre tid, och inom områden som levererar dellösningar på olika samhällsutmaningar, t ex miljöhot och en åldrande befolkning.

Många regioner arbetar med både etablerade styrkeområden och tillväxtområden, och även med andra former av innovation till exempel miljödriven, tjänste- och social innovation. Flera arbetar även med både specifika och horisontella områden. Det kan vara en nisch inom en sektor, ett branschöverskridande område eller en samhällsutmaning. De horisontella områdena bygger ofta kapacitet för andra sektorer, som området tech (region Uppsala) respektive jämställdhet och inkludering (region Dalarna).

Implementering

Implementering

För varje prioriterat område bör man utveckla delstrategier och handlingsplaner som beskriver hur strategin ska genomföras. Här pekar man ut vilka insatser och projekt som ska genomföras för att uppnå målen, när det ska ske och med vem. Ofta krävs att flera olika typer av insatser genomförs för att nå den förändring eller omställning inom ett prioriterat område. Vilka är målgrupperna? Hur kopplar arbetet mot andra program och finansieringskällor, till exempel andra regionala, nationella eller EU-program och aktiviteter?

Uppföljning och utvärdering

Smart specialisering trycker på att processen ska vara entreprenöriell och experimenterande. Därför är lärande, uppföljning och utvärdering centralt. Genom återkoppling förfinas och anpassas S3-arbetet i takt med att omvärlden förändras. Uppföljning fokuserar på att processen fortlöper som den ska. En del regioner följer också den regionala utvecklingen bredare för att se att man arbetar med rätt områden

Regionalt arbete med Smart Specialisering

Smart specialisering (S3) är ett arbetssätt där svenska regioner arbetar strategiskt för att stärka sin och företagens framtida konkurrenskraft. Det övergripande syftet är förnyelse och ökad konkurrenskraft (miljömässig, social och ekonomisk) genom tydliga prioriteringar och genom att synergier tas tillvara.

Smart specialisering region Värmland

I filmen visas att smart specialisering i region Värmland utgår från en gemensam vision om hållbar utveckling som stärker regionens internationella konkurrenskraft. Ett av viktigt prioriterat område i regionen är skoglig bioekonomi, och här berättar företagsklustret Paper Province om sin roll i arbetet. Medverkar i filmen gör Anders Olsson, Strateg, region Värmland, Håkan Spjuth, Avdelningschef, Karlstad Universitet, Sandra Sundbäck, VD, Paper Province.

Smart specialisering Västra Götalandsregionen

Filmen visar hur regionen via smart specialisering samlar resurser, aktörer och engagemang till områden som är särskilt viktiga för regionen i att vara globalt konkurrenskraftig. Hållbar industri är särskilt viktig och omfattar flera sektorer. Medverkar i filmen gör Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen, Mats Jägstam, VD Science Park, Skövde, Leif Pehrsson, CEO IDC West Sweden AB.

Kontakt

Cecilia Johansson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se