Hållbar besöksnäring

Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring har Tillväxtverket fått uppdrag att arbeta med omställning och utveckling för en hållbar turism- och besöksnäring.

Uppdraget kan delas in i tre delar:

 1. Förbättrad statistik, analys och kunskap
 2. Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag
 3. Hållbar platsutveckling.

Förbättrad statistik, analys och kunskap

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi för att:

 • Ta fram och tillgängliggöra statistik om turism och besöksnäring.
 • Ta fram ett nationellt kunskapsstöd där vi ska utveckla, samla och sprida kunskap till besöksnäringens aktörer.
 • Följa upp hållbarhet i besöksnäringen. Ge förslag på indikatorer som möjliggör uppföljningen av det turismpolitiska målet.

Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi med att:

 • Främja företagens produktutveckling och förmåga att utvecklas och ställa om sin verksamhet.
 • Vidareutveckla arbetet med förenkling för företag inklusive deras myndighetskontakter.

Hållbar platsutveckling

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi med:

 • Att främja platsutveckling genom insatser i syfte att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar.

Mål

Besöksnäringen tar initiativ för att begränsa turismens negativa påverkan på miljö och samhälle och för att skapa mer livskraftiga och lönsamma företag. Även samarbetet mellan besöksnäringens olika aktörer är viktigt för att uppnå en hållbar besöksnäring.

Bakgrund

Arbetet för en hållbar turism och besöksnäring är del av den stora omställning som krävs för att vårt användande av jordens resurser inte ska äventyra dagens och kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Tillväxtverket har under de senaste tio åren bidragit till en mer hållbar turism och besöksnäring genom att stötta förnyelse och innovation kopplat till affärsmodeller, produkter, besöksmåls- och destinationsutveckling. En annan viktig del av vårt arbete är att ta fram fakta, statistik och dela kunskap.

Arbetssätt

På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar turism och besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att fokusera på:

 • Kunskap med grund i statistik och analys så att beslutsfattare och företag kan agera och investera på bästa sätt.
 • Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, koordinering, innovativa lösningar och kunskapsöverföring.
 • Hållbara och konkurrenskraftiga företag med insatser för stärkt affärsmässighet och innovationskraft.
 • Hållbara destinationer med produkter och tjänster som är attraktiva för besökare och internationellt konkurrenskraftiga.

Samverkan och samordning

Att utveckla en hållbar besöksnäring berör många samhällssektorer och politikområden. Både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det bygger i grunden på fungerande samverkan mellan bland annat offentliga, privata och ideella aktörer.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansvara för samordning och samverkan inom turism. Det gör vi på olika sätt och vår strävan är att etablera tydliga strukturer för olika typer av samarbeten.

Våra främsta samarbetsparter är näringslivets organisationer, myndigheter, regioner och kommuner, destinationsorganisationer och vissa internationella arenor, bland annat det nordiska samarbetet och OECD:s turismkommitté.

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Ett exempel på samverkan är Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring, ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Genom en ökad samordning och kunskapsöverföring mellan aktörerna skapas bättre förutsättningar för en hållbar besöksnäring.

Insatser

Projekt inom myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Uppföljning av hållbarhetsarbete

Som en del av besöksnäringsuppdraget vill Tillväxtverket skapa bättre förutsättningar för att kunna följa upp utvecklingen av ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i besöksnäringen. För att uppnå detta ska Tillväxtverket först identifiera ett antal hållbarhetsaspekter och -principer som är högst relevanta för den svenska besöksnäringen samt utforma förslag till bedömningsgrunder.

Detta arbete ska genomföras fram till februari 2022 och struktureras genom 3 olika faser:

 1. kunskapsinventering
 2. förankring och samverkan
 3. framtagning av bedömningsgrunder

Kunskapsinventering

Tillväxtverket har tidigare följt upp och sammanställt erfarenheter från besöksnäringsföretagens hållbarhetsarbete. Tillväxtverket deltar också i olika internationella sammanhang med fokus på utveckling av indikatorsbaserade uppföljningssystem för hållbar turism.

Inventering och sammanställning av kunskap har fokuserat på att lära oss från tidigare internationella och svenska erfarenheter av att utveckla indikatorer som mäter olika aspekter av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi följer sedan upp utvecklingen av dessa indikatorer över en längre tidsperiod (till exempel ETIS, GSTC-D, Swedish Welcome).

För att bygga ett vetenskapligt trovärdigt uppföljningssystem har Tillväxtverket tagit del av litteraturen kring indikatorer för hållbar turism. Vi har även utvecklat en enkät för att skapa en dialog med svenska forskare och kunna sammanställa deras erfarenheter kring hållbar turism och besöksnäring. Resultaten kommer presenteras vid olika tillfällen under hösten 2021.

Turismverkstan – samsyn och samarbete kring Sveriges hållbara besöksnäring

För att få ett brett engagemang och stöd av både samhälls- och offentliga aktörer kommer Tillväxtverket, under 2021 och 2022, att medverka i och ordna seminarier med temat Hållbar turism.

Syftet med deltagandeprocessen är att

 • sammanställa behoven för ett uppföljningssystem från olika aktörer och
 • identifiera viktiga principer, aspekter och värderingar som kännetecknar vad en svensk hållbar besöksnäring innebär.

Bedömningsgrunder

Ändamålet med detta uppdrag är att ta fram en rad bedömningsgrunder för att veta om hållbarhetsarbete inom besöksnäringen leder till faktiskt ökad hållbarhet. Litteraturen och internationella erfarenheter visar att det finns många möjliga indikatorer som används för att följa upp hållbarhet i besöksnäring.

I detta arbete vill vi skapa en helhetssyn på hållbarhetsfrågan i besöksnäringen. Genom prioriteringar och nödvändiga avvägningar kan vi identifiera vilka aspekter som är särskilt relevanta för svenska företag och aktörer och som vi behöver adressera tillsammans.

Resultat

Kontakt

Marie Gyllenberg
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se