Fakta om svensk turism 2021

Fakta om svensk turism är en årlig rapport där resultaten från några av Tillväxtverkets undersökningar inom turism och besöksnäring presenteras. Den här rapportens fokus är på utvecklingen under år 2021.

Turism och besöksnäring var en av de sektorer som drabbades särskilt hårt under coronapandemin. Restriktionerna slog hårt mot många av näringens branscher, som hotell, restaurang och handel. Pandemins konsekvenser är en av de saker som tas upp i rapporten Fakta om svensk turism. Rapporten presenterar turismens effekt på Sveriges ekonomi och sysselsättning, med fokus på utvecklingen under år 2021. Rapporten är en viktig del av Tillväxtverkets arbete med att stärka svensk turism och besöksnäring genom att bidra med ökad kunskap om näringen.

Några slutsatser av rapporten är att under 2021

  • ökade turismkonsumtionen med 16 procent
  • var turismens andel av BNP 1,9 procent
  • var färre personer sysselsatta inom turism, men de jobbade fler timmar
  • ökade antalet gästnätter i hela landet, men då från pandemins ovanligt låga nivåer.

Turismkonsumtionen ökade med 16 procent under år 2021

År 2021 uppgick den totala turismkonsumtionen i Sverige till 249 miljarder kronor. Den största delen, 192 miljarder kronor, kom från den inhemska turismen, det vill säga svenskars egen turismkonsumtion i Sverige. Resterande 57 miljarder var konsumtion från utländska besökare. Jämfört med föregående år så ökade den totala turismkonsumtionen med 16 procent.

Under coronapandemin har turismkonsumtionen däremot minskat. Den totala konsumtionen har minskat med 19 procent sedan 2019. Det beror främst på att konsumtionen från utländska besökare blivit allt mindre. Totalt har turismkonsumtionen från utländska besökare minskat med 43 procent jämfört med 2019. Den inhemska turismen har minskat med 6 procent under samma period.

Turismens andel av BNP var 1,9 procent

Turismens bidrag till samhällsekonomin, mätt som andel i relation till Sveriges BNP, har varit mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till år 2019. Under pandemin har däremot turismens andel minskat, även om den ökade något det senaste året. År 2021 uppgick den till 1,9 procent.

Färre sysselsatta men fler arbetade timmar

År 2021 var medelantalet sysselsatta inom turism drygt 101 000 personer. Det är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Antalet arbetade timmar ökade däremot med 3 procent jämfört med föregående år vilket tyder på att allt fler antingen arbetar fler timmar eller arbetar heltid. Totalt uppgick antalet arbetade timmar till 157 miljoner.

Gästnätterna ökade med 20 procent

Under år 2021 registrerades totalt 54,2 miljoner gästnätter på svenska boendeanläggningar. Jämfört med föregående år är det en ökning med 20 procent vilket i sin tur främst beror på att de svenska gästnätterna ökat. Under pandemin har de svenska gästnätterna också blivit en allt större del av det totala antalet gästnätter. År 2019 var 74 procent av gästnätterna svenska besökare. År 2021 var motsvarande andel 87 procent.

Fler gästnätter i alla län – men ökningen sker från en låg nivå

Under det senaste året ökade antalet gästnätter i alla Sveriges 21 län. Den positiva utvecklingen ska däremot ses i ljuset av att alla län drabbades av stora nedgångar under pandemins första år.

Storstadslänen, och särskilt Stockholms län, drabbades extra hårt under pandemin. I Stockholms län har gästnätterna blivit 40 procent färre sedan 2019. Samtidigt ökade gästnätterna i till exempel Gotlands, Kalmar och Jämtlands län så pass mycket under år 2021 att de var i paritet med antalet gästnätter två år tidigare.

Utvecklingen framåt

Framöver möter turism och besöksnäring en delvis förändrad efterfrågan. På kort sikt kommer sannolikt det nya ekonomiska läget med stigande inflation och ökande räntor påverka hur och när vi reser. Pandemin har också gjort att vi reser på ett annorlunda sätt och det finns en fortsatt osäkerhet om och i vilken utsträckning dessa förändringar fortsätter framöver. Samtidigt pågår en omställning mot ökad hållbarhet inom både turism och besöksnäring och samhället i stort. Denna omställning kommer påverka både besöksnäringen och efterfrågan på turism framöver.

Fakta om svensk turism 2021

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0419
ISBN:
978-91-89730-07-6
Årtal:
2022