Ny regional funktion som stöttar kommuner med större företagsetableringar

Att stödja regioner och kommuner vid varsel eller etableringar är ett av Tillväxtverkets många regeringsuppdrag. Genom samverkansprojektet TEAM Östergötland utvecklades en ny regional funktion som samlar kapaciteten för etableringsfrågor.

Arbetar samverkansinriktad

Bakgrunden till projektet var att den stora danska semesteranläggningen Lalandia skulle etableras i Motala, en kommun med cirka 40 000 invånare. På Region Östergötland insåg man att det krävdes ett enormt arbete för att ro detta i land, något som kommunen inte skulle klara utan stöd. 2019 startades därför det treåriga projektet TEAM Östergötland tillsammans med Tillväxtverket. Där TEAM stod för tillväxt, etablering, attraktion och marknadsföring.

Projektet har inneburit ett samarbete där samtliga 13 kommuner i Region Östergötland har involverats. Genom seminarier, fysiska möten och på Teams mötte projektledarna förutom kommuner även närliggande regioner, företag, handelskammare, länsstyrelse och andra intressenter. Den internationella kontakten utåt stod Business Sweden för, som regionen skrev samarbetsavtal med.

– Till en början förstod en del kommuner inte varför vi skulle stötta varandra i etableringsfrågorna, för de var vana att detta var sekretessbelagt. Vi fick kämpa med att skapa tillit till varandras förmåga att jobba tillsammans, utan att det innebär risker att tappa en pågående etablering. I huvudsak har det handlat om att ändra synsätt till att vi blir starkare tillsammans, berättar Malin Thunborg som är enhetschef på enheten för tillväxt på Region Östergötland.

Resulterade i ny roll på regionen

Målet med projektet blev att utveckla och finansiera en ny funktion på regionen, som kunde ha ett fortsatt ansvar för etablerings- och investeringsfrågor.

– Det finns inte en region som ser likadan ut, så det gällde att utveckla en egen lösning som passade vår organisation där vi befann oss. Vi valde att skapa en strategisk funktion på regionen som har ansvar för de här frågorna. Namnet TEAM Östergötland har varit viktigt för ett brett samarbete. Kommunerna känner att de tillhör något mer än sin egen kommun, men något som ändå inte var regionen. Vi är ett team, för vi jobbar tillsammans och stöttar varandra, berättar Malin Thunborg.

Att regionen själva står för kostnaden signalerar ett tydligt ledarskap i frågorna om etablering. Projektet har också tagit fram en tydlig verksamhetsplan som beskriver hur projektledarna i TEAM Östergötland ska arbeta.

– Idag har vi på regionen en mottagarkapacitet för de leads vi får av Business Sweden, det hade vi inte innan. Tack vare det långa förankringsarbetet med våra kommuner känner vi dem bra. Vi vet snabbt var det finns ledig mark och vilken kommun som har möjlighet att ta emot en viss etablering. Ingen arbetar ensam, utan vi jackar i varandra för att bli starkare tillsammans, säger Mattias Flodström, projektledare från regionen.

Om Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket ska stödja regioner och kommuner vid varsel och företagsnedläggningar i näringslivet under 2022–2024. Myndigheten ska även stödja regioner och kommuner vid större företagsetableringar och företagsexpansioner.

En av våra insatser i uppdraget är att samla och sprida goda exempel på hur kommuner och regioner arbetar med positiva och negativa omställningar i näringslivet.