Kunskapsutbyte för ökad digital mognad i små företag i landsbygder

Förmåga att säkert ställa om till nya teknologier är avgörande för företagens konkurrenskraft. Som ett led i Tillväxtverkets pågående arbete, för ökad digital mognad i små företag i landsbygder, arrangerades en erfarenhets- och nätverksträff i Jönköping.

I slutet av maj samlade Tillväxtverket ett 50-tal personer i Jönköping för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. På plats fanns Jordbruksverket, Affärskompetens och WSP tillsammans med merparten av projektägarna i arbetet med Samarbetsprojekt för ökad digital mognad i små företag i landsbygder.

Träffen är ett led i Tillväxtverkets arbete med lärande och kunskapsöverföring mellan projektägare och andra aktörer under pågående projektperiod.

Ser liknande behov och utmaningar

Kunskapsöverföringen är en viktig del i de kompetenshöjande insatser som görs. Vid mötet redovisade 17 projektägare var man just nu står i sitt projektarbete och delade med sig av sitt lärande.

Både projektägarna och Affärskompetens, som arbetar med rådgivnings- och coachningsinsatser till de små företagen, lyfte fram betydelsen av att konkretisera det för många lite abstrakta begreppet ”digitalisering”. Och samtidigt fokusera mer på vad stöd och erbjudanden faktiskt handlar om. Kommunikationens utformning för att nå målgruppen är A och O för att lyckas nå de små företagen och få dem att förstå nyttan av stöd- och rådgivningsinsatser.

– En intressant reflektion var att trots olikheter mellan både projektinnehåll, huvudmän för projekten och var i landet som projekten finns. Så kunde vi ändå konstatera att behoven och utmaningarna är väldigt likartade vad gäller just digitaliseringen hos målgruppen av företag, säger Per-Olof Remmare, som är programansvarig för arbetet med digitaliseringsinsatser i Landsbygdsprogrammet på Tillväxtverket.

Ett annat konstaterande utifrån nu genomförda insatser var att de behov och utmaningar företagen står inför i regel inte är branschspecifika. Det handlar snarare om storlek på företaget och i vilken geografi som företaget finns. Forskning och olika företagsundersökningar, bland annat Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023, visar på en lägre digital mognad bland företag i våra landsbygdskommuner än i jämförelse med andra kommuntyper.

Mer kunskapsutbyte i höst

Under hösten 2024 kommer ytterligare en erfarenhets- och nätverksträff för projektägare i samarbetsprojekten att anordnas. Därtill kommer Tillväxtverket löpande i takt med lärandet kring små företag och digitaliseringens möjligheter att publicera ny information. Vårt arbete med digitaliseringsinsatser riktade till små företag i landsbygder finansieras från EU:s landsbygdsprogram 2014-2021 och pågår till och med våren 2025.

Kontakt

Kontakt

Per-Olof Remmare
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Sigrid Sandberg
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Goldie
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Josefine Lindell
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se