13 platser visar vägen för hållbar platsutveckling

Hur arbetar man med hållbar platsutveckling i praktiken? Vilka processer, arbetssätt och metoder kan användas och vilka förutsättningar behövs för att lyckas? Nu finns lärande exempel på platser som kommit långt i sitt arbete.

Under 2022–2023 finansierar Tillväxtverket 13 projekt som arbetar med att främja en hållbar platsutveckling utifrån varje plats egna förutsättningar. Att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar är målet med satsningen. Men också ökad kunskap om hur man kan arbeta för att integrera turism- och besöksnäringsfrågor i ett bredare utvecklingssammanhang. Projekten har nu delat med sig av sina lärdomar och insikter för inspiration och fortsatt kunskapsutveckling kring hållbar platsutveckling.

Bild på stugor vid vatten

Pilotprojekt som banar väg

En särskild satsning gjordes på utvalda världsarv och biosfärområden. Syftet med dessa projekt var att utveckla besöksmål som har potential att öka den lokala attraktionskraften. Tillväxtverket finansierar utöver detta även ett antal fortsättningsprojekt från 2021, med potential att bidra till ett långsiktigt arbete med platsutveckling – även efter projekttidens slut. Fokus i dessa projekt var att utveckla det redan påbörjade arbetet på de utvalda platserna och sammanställa fördjupad kunskap.

Ett genomgående fokusområde i projekten har varit att skapa en gemensam bild om platsens förutsättningar och utmaningar för hållbar turism. Stort fokus har därför varit på att öka kunskapen hos såväl offentliga och privata aktörer som lokalsamhället om vilka möjligheter som finns på platsen. Men också kunskap om vilken roll respektive aktör har i arbetet. Här lyfter man fram vikten av det offentliga ansvaret för att möjliggöra ett långsiktigt arbete.

Ett annat fokusområde har varit samverkan. Dels mellan och inom världsarv och biosfärområden, dels över kommun- och verksamhetsgränser med syftet att överbrygga organisatoriska utmaningar och minska intressekonflikter. Det har också bidragit till nya kommunikationsvägar. Något som har ökat förutsättningarna för att enklare fortsätta arbetet med platsutveckling efter projekttidens slut.

Turism och besöksnäring som medel för hållbar platsutveckling

Tillväxtverket har under två års tid genomfört ett arbete med att bygga kunskap och utveckla arbetsmetoder för hållbar platsutveckling. Ett övergripande syfte med nuvarande insats var att fördjupa kunskapen om hur man, genom turism, kan stärka arbetet med att utveckla en plats på ett hållbart sätt. Vill du inspireras? Ta del av kunskapen genom de lärande exemplen!

Att turism inte ska vara ett mål i sig själv utan ett medel för att hantera de större samhällsutmaningarna inom ramen för platsutveckling är en stor och viktig skillnad som man behöver förstå om man vill jobba med hållbar platsutveckling, säger Kristina Lindström, följeforskare på Göteborgs Universitet.