Utveckla infrastruktur för turism

Tillväxtverket ger under åren 2021-2024 investeringsstöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Stödet förmedlas via utlysningar.

En person cyklar i skogen.

Vandring och mountainbike prioriteras

Tillväxtverkets prioritering för stödet är besöksmålsutveckling inom natur- och kulturturism med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och mountainbike-cykling.

Prioriteringen motiveras med att intresset för vandring och mountainbike är stort och växande, både bland inhemska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige.

För att fler naturturismföretag ska vilja, kunna och våga utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva leder som möter besökares behov och förväntningar. En samordning kring leden behöver ske på ett strukturerat sätt med ett långsiktigt perspektiv. Utveckling av vandringsleder ska ske enligt rekommendationer i Nationellt ramverk för vandringsleder. För utveckling av MTB-leder ges råd i kartläggningen Att utveckla leder för mountainbike (se länkar längst ner på denna sida).

Viktigt att se helhetslösning kopplat till resmålet

En investering med detta stöd ska se till alla delar i den turistiska leveranskedjan, från transporter och infrastruktur till erbjudanden om att bo, äta och göra. Det räcker inte att själva leden är säkerställd. Besökare efterfrågar och förväntar sig en helhetslösning kopplat till resmålet. Därför är det av stor vikt att aktörer på olika nivåer samverkar och utvecklar långsiktigt hållbara lösningar tillsammans.

En välfungerande turistisk infrastruktur utgör basen för besöksnäringsföretagens produktutveckling. Kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder och attraktiva kulturella besöksmål innebär stora möjligheter för företagande och bidrar till att fler företag vill, kan och vågar satsa.

Mål

Stödet ska - utifrån landsbygdens resurser - skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism.

Bakgrund

Investeringsstödet ges inom ramen för EU:s landsbygdsprogram (delåtgärd 7.5, fokusområde 6b), för vilket Jordbruksverket är förvaltande myndighet.

Insatser

16 projekt med total budget på ca 46,5 miljon beviljades i den första utlysningsomgången som genomfördes november 2021 - januari 2022. Projekten pågår t.o.m. oktober 2024.

Beviljade projekt

Investera i leder i Dalarnas landsbygd, Visit Dalarna AB

Investeringen i den turistiska ledinfrastrukturen ska skapa kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva vandrings- och mountainbikeleder som möter besökares och boendes behov och förväntningar.

Målet är att vandringsleder anläggs och/eller får en upprustning enligt ramverket för nationella leder samt att mountainbikeleder håller kvaliteten enligt Biking Dalarnas ramverk. Projektet ska resultera i att Dalarna blir en Sverigeledande destination inom hållbar vandrings och mountainbiketurism.

Projektet är ett samarbetsprojekt med 14 aktörer och består i skyltning samt anläggning av broar, slagbodar, rastplatser och spång. Utvecklingen av vandring- och mountainbike-leder kommer att göras i Fjätervålen, Grövelsjön, Grönklitt, Siljansleden, Säfsen, Sälen Hundfjället-Rörbäcksnäs, Vasaloppsarenan. samt leder i kommunerna; Falun, Orsa, Smedjebackens, Mora, Rättvik och Leksand.

Beviljade medel: 4 062 153 SEK

Kontakt: Johan Engström, johan.engstrom@visitdalarna.se

Kvalitetssäkrade leder i Värmland, Visit Värmland ekonomisk förening

Projektet syftar till att driva på utvecklingen av Värmland som en hållbar naturturistisk destination inom mountainbike och vandring. Genom ett ökat utbud av kvalitetssäkrade leder är målet att ytterligare stärka arbetssättet, rollfördelning och rutiner när det kommer till att arbeta systematiskt med långsiktigt hållbar, kvalitetssäkrad ledinfrastruktur. Samtidigt stärks Värmland som en attraktiv vandrings- och cykeldestination.

Projektet ska på kort sikt resultera i att samtliga leder som är en del av projektet ska vara godkända som antingen Biking Värmland led eller Värmlandsled inom ramen för projektets löptid. Projektet ska på lång sikt resultera i ett etablerat arbetssätt hos de deltagande kommunerna som innebär att man i allt arbete med ledutveckling framåt arbetar enligt dessa principer.

Projektet består i att anlägga vandrings- och mountainbike-leder som lever upp till nationellt ramverk för vandringsleder. Visit Värmland söker stödet dels genom enhetskostnad för röjning och märkning av vandrings- och cykelleder och dels genom tillhörande investeringar kopplat till lederna. Investeringarna består av Informations/entréskyltar, bänkar och bord, vindskydd, andra informationsskyltar samt spång och diverse gräv och markarbeten. Allt i syfte att göra lederna kvalitetssäkrade inom områdena Fysisk led, Organisering, Service, Upplevelse och Kommunikation.

Projektet genomförs i samverkan med 10 värmländska kommuner; Arvika, Hagfors, Munkfors, Torsby, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Filipstad och Kil där Visit Värmland har rollen av regional ledsamordnare och förvaltare av kvalitetssäkringssystemen och kommunerna är ledansvariga.

Beviljade medel: 5 898 595 SEK

Kontakt: Andreas Norum, Andreas.norum@visitvarmland.com

Trails of Västmanland - Expansion 2022-2024, Region Västmanland

Syftet med projektet är att möjliggöra för länets ledhuvudmän att tillsammans med lokala samarbetspartners utveckla kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva mountainbike- och vandringsleder utifrån deras områdens specifika behov. Utgångspunkten för projektet är praktisk utveckling på lokal nivå, på så sätt stärks förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt och av den regionala samverkan inom ramen för Trails of Västmanland.

De mätbara målen är att fyra ledhuvudmän (kommunerna Kungsör, Norberg, Sala och Skinnskatteberg) ska ha utvecklat nio nya eller befintliga mountainbike- och vandringsleder samt en flowtrail och ett teknikområde för mountainbike i enlighet med Trails of Västmanland och det nationella ramverket för vandringsleder.

Projektet består i att anlägga vandrings och mountainbike-leder som lever upp till nationellt ramverket för vandringsleder. Region Västmanland söker stödet dels genom enhetskostnad för röjning och märkning av vandrings- och cykelleder och dels genom tillhörande investeringar kopplat till lederna. Investeringarna består av informations/entréskyltar, grillplatser, vindskydd, andra informationsskyltar samt spång och diverse gräv och markarbeten.

Beviljade medel: 4 863 596 SEK

Kontakt: Henrik Wester, henrik.wester@regionvastmanland.se

Skapa framtidens leder för alla på Stiftelsen Idre Fjäll, Stiftelsen Idre fjäll

Syftet med projektet är att med en mountaibike-bana erbjuda åtskilliga och varierande aktiviteter under flera säsonger till olika målgrupper.

Målet med projektet är att anlägga en delsträcka av en utförsled för mountainbike-cykling, anpassad för cyklister utan större träningsbakgrund, med mesta möjliga underhållningsvärde och minsta möjliga risker för olyckor och skador.

Projektet består i att anlägga:

 • Mountainbike-sträcka på ca 350 meter med en bredd på ca 4-5 meter, samt
 • start och samlingsplats på ca 50 kvm med enklare servicefunktioner (verktyg), till viss del tak, bänkar och bord, som också är anpassad för rullstolar.

Beviljade medel: 1 459 260 SEK

Kontakt: Andreas Danielsson, andreas.danielsson@idrefjall.se

Jönköpings län knyter ihop och utökar sina ikoniska mountainbikeområden, Smålands Turism AB

Syftet med projektet är att utöka och bygga samman flera befintliga mountainbikeområden för att skapa fyra större noder inom region Jönköping.

Målet med projektet är på kort sikt: Ökade synergieffekter genom samarbete och utveckling av nya produkter vilket utjämnar säsongerna, skapar heltidsjobb och ökar investeringsviljan i områdena. Cyklister sprids ut. Fler lokala användare, tillgänglighet för boende. Enklare leder för alla nivåer. 1 miljon turister per år i regionen.

Gemensamt långsiktigt mål: Öka antalet cyklister i regionen (både tillresande och lokala). Fler nationella/Internationella tävlingar. Öka antalet gästnätter i regionen. Öka antalet arbetstillfällen inom besöksnäringen i regionen. Bred samverkan som ger långsiktiga förutsättningar. Fler nystartade entreprenörer inom destinationsnäringen

Projektet består i att på flera platser i länet utveckla leder/stigar för att binda samman befintliga cykeldestinationer.
- Värnamo kommun: länka MTB-leden från Kronobergs län in till centrala Värnamo förbi konstmuseet Vandalorum, Store Mosse Nationalpark tillbaka till Borge Outdoor. 6 mil MTB-led.
- Isaberg/Hestra området: sju nya spårcentraler, 13,7 mil MTB-leder som binder ihop Gislaved, Gnosjö och Tranemos cykelleder.
- Jönköping vill binda ihop IKHP på Huskvarnaberget med Gränna MTB och de MTB anläggningarna som finns längs vägen, 6 mil MTB-led samt skapa Bikepark vid Strutsabacken, Huskvarna.
- Mullsjö/Habo vill binda ihop Västgötaledens cykelväg med en MTB rundsväng. 12,7 km

Beviljade medel: 3 312 377 SEK

Kontakt: Johan Delfalk, johan.delfalk@smalandsturism.se

Investeringar i Västernorrlands leder, Region Västernorrland

Syftet med projektet är att säkra leders långsiktiga dragningskraft på besökare som i sin tur ger ett underlag till företag på landsbygderna kring leden att bygga upp sina affärsverksamheter kring.

Målet är att fler leder i regionen uppfyller kriterierna i nationella ramverket för låglandsleder vilket i sin tur ökar antalet besökare på lederna som efterfrågar tjänster och produkter av företag längs lederna.

Projektet omfattar följande aktiviteter/investeringar:

 • röja och märka upp led
 • utbyten av torrdass till mulltoa
 • utveckling av programvara och app för att matcha specifikationer från Naturvårdsverket och Lantmäteriet för enhetlig information om vandringsleder
 • spänger och smalsandning av ledavsnitt.

Beviljade medel: 2 928 500 SEK

Kontakt: Niklas Selin, niklas.selin@rvn.se

Kraftsamling Outdoor Skåne, Region Skåne

Projektet syftar till att öka attraktiviteten för Skåne som hållbar naturturismdestination med fokus på säkerhet och trygghet för besökare som blir alltmer ovana vid att i naturen.

Stödet ska bidra till att genomföra de nödvändiga investeringar som krävs för att leva upp till kriterierna i det nationella ramverket för låglandsleder och som idag inte möjliggörs genom ordinarie driftsbudgetar. Vilket omfattar utveckling av nya leder för att avlasta befintlig led och upprustning av Skåneleden och mountainbikeleder med bl.a. enhetlig markering, installation av informationsskyltar och förbättrad tillgång till vatten och toaletter.

Beviljade medel: 3 614 714 SEK

Kontakt: Helena Lensell, helena.lensell@skane.se

Kvalitetssäkring av vandringsleder i Region Västra Götaland, Västkuststiftelsen

Syftet med projektet är att inom ramen för det nationella ramverket genomföra kvalitetshöjande insatser och förbättringsåtgärder av fysisk led utifrån säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Projektets mål är att prioritera och stärka svaga länkar för att bättre tillgängliggöra natur och kulturarv, samt att skapa förutsättningar för turistiska mervärden.

Projektet omfattar aktiviteter/investeringar på följande leder:

 • Bohusleden – införa nya dass, eldstäder, vindskydd, eldstäder och spänger samt uppmärkning av led.
 • Kuststigen – uppföra eldstäder, vindskydd, spänger samt uppröjning och märkning av ledsträckor.
 • Biosfärleden – uppmärkning av led.
 • Pilgrimsleder - uppföra entréskyltar, alltoa, riktningsgivare, ledmärkning, vindskydd, träbänkar, spänger, informationsskyltar, rastplatsbord samt självstängande grindar.
 • Sjuhäradsleden – uppmärkning av led.

Beviljade medel: 2 605 492 SEK

Kontakt: Pelle Hansson, pelle.hansson@vastkuststiftelsen.se

Led Ut - Ledutveckling Östgötaleden, Region Östergötland

Projektets syfte är att kvalitetsförstärka en av Sveriges längsta vandringsleder, Östgötaleden, i linje med nationella ramverket för vandringsleder, så att leden kan fortsätta utvecklas som infrastruktur för friluftsliv och naturturism/besöksnäring.

Målet med projektet är att den mer än 150 mil långa Östgötaleden upplevs som en enhetlig, attraktiv, säker och trygg vandringsled att nyttja för boende och besökare.

Projektet omfattar följande aktiviteter/investeringar:

 • Vägvisningsskyltar till start-, slut- och delmål, besöksintressanta objekt, service, boendeanläggningar, faciliteter, rastplatser m.m.
 • Översiktskartor och information om led, etapp, service, boendeanläggningar och faciliteter till entréer och startpunkter.
 • Enhetliga skylthållare till etappkartorna och annan viktig platsspecifik information vid startplatser och entréer.

Beviljade medel: 1 060 100 SEK

Kontakt: Anne Hederén, anne.hederen@regionostergotland.se

Utveckling av mountainbike-leder i Dackestupet, Virserum, Hultsfreds kommun

Syftet med projektet är att komplettera och stärka upp anläggningen med ytterligare en typ av mountainbike-led som lockar en stor och bred målgrupp. Denna typ av led har saknats i området. Visionen är att få till en hållbar året runt-anläggning med hög kvalitet som kan bli exportmogen. Med sin unika fallhöjd för Kalmar län blir den ett viktigt besöksmål för regionen.

Målen med projektet:

 • Att åstadkomma ett brett utbud av leder som passar en större cykelmålgrupp.
 • Höjd kvalitet på anläggningen.
 • Ökad tillgänglighet för besökare.
 • Bidragit till att öka attraktionen till det regionala nätverket Biking South East.

Projektet består av att bygga 2200 meter flow trail (cykelled), 1200 meter grusad transportled och utveckla anläggningens service i form av cykeltvätt.

Beviljade medel: 952 387 SEK

Kontakt: Jenni Leppelt, jenni.leppelt@hultsfred.se

Romboleden genom Lofsdalen - långsiktig förstärkning av besöksnäringen och företagande i landsbygden, Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening

Projektet syftar till att återskapa Romboleden i sin helhet, där organisationer och destinationer arbetar tillsammans för att välkomna tusentals besökare och öka tillväxten hos företag på landsbygden.

Målet med projektet är att rusta upp Romboleden längs den sträckningen som går genom Lofsdalen för att lägga grunden till investering av resterande ledsträckning. Dessutom att skapa en signaturled som gör det möjligt för både mountainbike och vandring. Signaturleden kommer bli ett eget varumärke och bidra till att marknadsföra Lofsdalen och hela Jämtland Härjedalen både nationellt och internationellt.

Projektet består av upprustningen av pilgrimsleden Romboleden. Upprustningen kommer längs långa sträckor innebära röjning och skyltning för vandring längs den gamla pilgrimsleden.

En sträckning på 4 km kommer innebära en grävd led för mountainbike och vandring som är tillgänglighetsanpassad för att passa alla. Den leden skapas för att bli sitt eget varumärke och på så sätt bidra till att marknadsföra Romboleden och hela destination Lofsdalen med ytterligare ett utflyktsmål på fjället. Därigenom lyfts hela Jämtland Härjedalen som upplevelsebaserad turistdestination både nationellt och internationellt.

Detta projekt fokuserar på Romboledens upprustning inom Lofsdalen.

Beviljade medel: 1 800 000 SEK

Kontakt: Helena Fjellgren, helena.fjellgren@lofsdalen.com

Sammanlänkande broar på ARK56 – vandra i Blekinge Arkipelag, Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Syftet med projektet är en del i att vidareutveckla Blekinge Arkipelag som hållbar utomhusdestination 365 dagar om året, genom att skapa en längre, bättre och mer upplevelserik vandring i det befintliga lednätverket ARK56. En längre sammanhängande kustnära vandringsled genom hela Blekinge är den övergripande målsättningen för att attrahera friluftsutövare och naturturister som har bra vandring som reseanledning och för att ytterligare utveckla destinationens produktutbud.

Mål med projektet är bland annat att öka antalet besökare, stärka attraktionskraften för ARK56 och området samt skapa förutsättningar för nya produkter och samverkan.

Projektet består av att uppföra två längre hängbroar, där bron över Kohagesundet med sina planerade cirka 240 meter dessutom kommer att bli Sveriges och troligtvis även Skandinaviens längsta gångbro. Dessa broar sammanlänkar Allböleleden och Kohageleden på naturreservatet Eriksbergs stränder. Broförbindelsen och den sammanlänkade och längre vandringsetappen kommer att möta kraven och förväntningarna från såväl nationella som internationella vandrare.

Beviljade medel: 4 575 375 SEK

Kontakt: Magnus Broomé, magnus.broome@pointzero.se

Kottaberget flowtrails, Nora kommun

Syftet med projektet är att skapa ett nytt mountainbikeområde på Kottaberget i Nora kommun som bidrar till destinationsutvecklingen i länet. Det så kallade flow trail-området kommer vara unikt och primär besöksanledning för ett större område vilket skapar underlag för besöksnäringsföretag och arbetstillfällen under stor del av året.

Mål med projektet:

 • Bidra till destinationsutvecklingen genom att skapa ett centrum för cykling i Bergslagen där cykellederna är den primära besöksanledningen.
 • Kottaberget ska bli ett attraktivt friluftsområde som erbjuder aktiviteter för hela familjen, även för den som inte vill eller kan cykla.
 • Hitta ett långsiktigt arbetssätt och ledsträckningar för både vandring och cykel som gör att en stor naturturismsatsning fungerar ihop med ett fågelskyddsområde och där båda satsningarna gynnar varandra.
 • Utveckla nya metoder för att samköra en naturturismsatsning med ett aktivt skogsbruk som bidrar till lönsammare satsningar för både markägare och anläggare.

Inom projektet byggs sju flow trails (cykelleder), samt del av infrastruktur som parkering, väg och grusplan. I projektet ingår också att skapa en vandringsled till toppen av berget.

Total projektbudget: 2 822 000 SEK

Kontakt: Håkan Ceder, hakan.ceder@nora.se

Utveckling och upprustning av Hallandsleden, Region Halland

Syftet med projektet är att rusta upp Hallandsleden och att anlägga en vandringsled längs kusten, vilket är en viktig pusselbit i att stärka den halländska besöksnäringen och Hallands attraktivitet. Vandring är en stadigt växande fritidsaktivitet året runt och ett allt viktigare marknadssegment både nationellt och internationellt.

Målet med projektet är att både den nya kustnära delen och "gamla” Hallandsleden, med anslutande leder är uppmärkta enligt det nationella ramverket för vandring. Halland har då cirka 85 mil kvalitetssäkrad vandringsled att erbjuda invånare och besökare. Det ska bidra till ett ökat resande till Halland utanför högsäsong och till fler internationella besökare. Det ska också bidra till en ökad attraktivitet för Halland och kommunerna i regionen samt en ökad folkhälsa.

Projektet består av röjning, upprustning och uppmärkning av den befintliga Hallandsleden enligt riktlinjerna för det framtagna nationella ramverket för vandringsleder. Projektet inkluderar också färdigställande (röjning, spångning, uppmärkning enligt nationella ramverket för vandringsleder) av en vandringsled genom hela Halland längs den halländska kusten.

Beviljade medel: 2 843 823 SEK

Kontakt: Jonas Olsson, jonas.olsson@regionhalland.se

Hållbara och säkrare leder på Kullahalvön, Länsstyrelsen i Skåne Län

Syftet med projektet är att möjliggöra hållbarare turistflöden samt bevara Kullahalvöns naturvärde och kulturarv. Samtidigt tillgängliggörs Kullahalvöns hela utbud av vandring och mountainbike-leder till en bredare målgrupp.

Projektets mål är att bidra till att Kullahalvön blir en hållbar helårsdestination med ett innovativt och sammankopplat ledsystem, som stärker den turistiska utvecklingen av hela Kullahalvön utifrån kedjan resa-bo-äta-göra.

Projektet består av fysiska förbättringsåtgärder och utvecklandet av digital infrastruktur. De fysiska åtgärderna avser märkning av led, stolpar, spångar, skyltställ och vägvisare på vandringsled om circa 55 km och mountainbike-led om circa 12 km.

Den digitala infrastrukturen avser att ta fram och integrera applösningar med ledernas fysiska miljö. Detta kommer ske med hjälp av storytelling och gamification genom QR-kod på ledbrickor.

Beviljade medel: 1 295 800 SEK

Kontakt: Jimena Castillo, jimena.castillo@lansstyrelsen.se

Södra Småland som en del av den sydsvenska vandringsdestinationen,

Region Kronoberg

Syftet med projektet är att ansluta södra Småland till den sydsvenska vandringsdestinationen genom att bygga ut serviceinfrastrukturen både fysiskt och digitalt. I projektet implementerar Destinationen Småland och berörda kommuner långsiktiga och strategiskt sammanhängande investeringar inom tre utvalda vandringsleder. Syftet är att skapa en ledinfrastruktur som bidrar till södra Sveriges attraktivitet som vandringsdestination. Satsningen binder samman strategiskt viktiga vandringsleder inom Kronobergs län med Nationalparken Åsnen och grannlän som Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Mål med projektet:

 • Bidra till områdets attraktivitet och locka besökare som är intresserade av friluftslivet och hållbar naturturism.
 • Skapa förutsättningar för landsbygdsföretagande och utökning av tjänster på landsbygden.

Projektet består av att tre av region Kronobergs vandringsleder ska uppgraderas enligt nationella ramverket med märkning samt faciliteter. Dessutom ska ett digitalt verktyg för regionens vandringsleder skapas enligt samma plattform som omliggande regioner.

Beviljade medel: 2 521 731 SEK

Kontakt: Magnus Hellgren, magnus.hellgren@kronoberg.se

Resultat

Stödet har förmedlats via två utlysningar till ett totalt belopp på ca 98 miljoner. Den första utlysning genomfördes november 2021 - januari 2022. Vi fick in 53 ansökningar till ett sökt belopp på ca 100 miljoner. 16 projekt med total budget på ca 46,5 miljon beviljades.

Den andra utlysning genomfördes 1 november 2022 – januari 2023 med följande prioriteringar:

 • Investerar i hållbara leder som har långsiktiga förutsättningar för finansiering, förvaltning och utveckling på plats.
 • Investerar i leder som utgör en reseanledning. Projekten ska vara en del av en plats- eller destinationsutveckling som skapar helhetslösningar för besökare (det vill säga utgår från besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra) och allmänheten.
 • Tydligt inkluderar regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare och andra relevanta aktörer.

Vid den andra utlysningen fick vi in 60 ansökningar till ett sökt belopp på ca 150 miljoner kr för ca 50 miljoner utlysta medel. Handläggningen pågår och vi kommer under hösten publicera mer information på den här webbsidan.

Stödet går inte längre att söka och vi planerar ingen ytterligare utlysning.

Guider och verktyg

Kontakt

turisminfrastruktur@tillvaxtverket.se

Antonio Tolj

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Maria Jönsson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se