Smart specialisering

Smart specialisering handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på. Allt för att stärka Sveriges och Europas framtida konkurrenskraft. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete med Smart specialisering.

Tre personer går i en korridor och ler

Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Ett område kan se ut på många olika sätt, till exempel en viss teknologi eller en del av en sektor, eller för att lösa en samhällsutmaning.

Kraftsamlingen förutsätter bland annat nära samverkan mellan olika aktörer inom en region (företag, det offentliga, akademi och användargrupper) och mellan olika nivåer i samhället, inte minst mellan den regionala och nationella nivån samt europeiska regioner och aktörer.

Smart specialisering – vad handlar det om?

Filmen ger en kort introduktion till begreppet smart specialisering - ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential för hållbar tillväxt. Ett område kan se ut på många olika sätt, till exempel en viss teknologi eller en del av en sektor, eller för att lösa en samhällsutmaning. Kraftsamlingen förutsätter bland annat nära samverkan både mellan olika aktörer inom en region.

Mål

Syftet med Smart specialisering är att kraftsamla resurser för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och om nya områden.

Tillväxtverket har regeringsuppdrag att bistå regionerna med processtöd i arbetet med smart specialisering. Vi ska också sprida kunskaper och erfarenheter från arbetet när regionerna efterfrågar det.

Tillväxtverkets arbete ska bidra till att:

 • Stärka regionala förmågor i processen med smart specialisering.
 • Öka samverkan mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.
 • Öka intern kunskap om smart specialisering riktat till handläggare & programansvariga.
 • Identifiera hinder för att arbeta fullt ut med smart specialisering.

Bakgrund

Begreppet Smart specialisering introducerades av EU-kommissionen och är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik. Alla medlemsstater ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel till forskning och innovation. Det kan också beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

Att kraftsamla förutsätter bland annat nära samverkan mellan olika aktörer inom en region till exempel mellan företag, det offentliga, akademin och olika användargrupper. Samverkan behöver också ske mellan olika nivåer i samhället, inte minst mellan den regionala och den nationella nivån.

Vad är smart specialisering?

Smart specialisering (S3) är ett verktyg för regional utveckling. Här förklarar vi grunderna. Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik och alla medlemsstater ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation.

Smart specialisering ur ett forskningsperspektiv

Filmen tar upp hur smart specialisering skiljer sig från andra policyinitiativ. Dominique Foray, professor, École Polytechnique fédérale de Lausanne, Schweiz poängterar vikten av att utgå den egna regionens styrkor och möjligheter, att prioritera, att ha fokus på omställning och förankring.

Så här arbetar Tillväxtverket

 • Vi stödjer regionerna i deras arbete med att utveckla och implementera strategier för Smart specialisering.
 • Vi samlar aktörer till erfarenhetsutbyte och sprider kunskap till berörda aktörer. Vi har till exempel genomfört tre nationella konferenser med Smart specialisering i fokus. Vi genomför också dialogmöten med alla regioner och arrangerar nätverksträffar.
 • Vi främjar samarbete mellan regioner med kompletterande styrkeområden och vi stödjer kluster inom ramen för smart specialisering.

Regionalt arbete

Smart specialisering (S3) är ett arbetssätt där svenska regioner arbetar strategiskt för att stärka sin och företagens framtida konkurrenskraft. Det övergripande syftet är förnyelse och ökad konkurrenskraft (miljömässig, social och ekonomisk) genom tydliga prioriteringar och genom att synergier tas tillvara.

Smart specialisering region Värmland

I filmen visas att smart specialisering i region Värmland utgår från en gemensam vision om hållbar utveckling som stärker regionens internationella konkurrenskraft. Ett av viktigt prioriterat område i regionen är skoglig bioekonomi, och här berättar företagsklustret Paper Province om sin roll i arbetet. Medverkar i filmen gör Anders Olsson, Strateg, region Värmland, Håkan Spjuth, Avdelningschef, Karlstad Universitet, Sandra Sundbäck, VD, Paper Province.

Smart specialisering Västra Götalandsregionen

Filmen visar hur regionen via smart specialisering samlar resurser, aktörer och engagemang till områden som är särskilt viktiga för regionen i att vara globalt konkurrenskraftig. Hållbar industri är särskilt viktig och omfattar flera sektorer. Medverkar i filmen gör Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen, Mats Jägstam, VD Science Park, Skövde, Leif Pehrsson, CEO IDC West Sweden AB

Arbetssätt

 • S3 börjar i en tydlig prioritering och vision men det räcker inte för ett aktivt arbete, utan kräver också ägarskap och inkludering, färdplan, transformativa mål, insatser och verktyg, roller och ansvar, återkoppling och utvärdering.
 • S3 bygger på ärlig analys av möjligheter och behov vilket också innebär att man som region måste våga välja bort om inte förutsättningarna för en prioritering inte är på plats (kritisk massa).
 • S3 en möjliggörare för strategiska samarbeten över läns- och landsgränser samt en grund för det tvärsektoriella utbytet. S3 har också sin grund i sammanhållningspolitiken.

Vad gör Tillväxtverket?

Tillväxtverket har regeringsuppdrag att bistå regionerna med processtöd i arbetet med smart specialisering samt sprida kunskaper och erfarenheter från arbetet när regionerna så efterfrågar.

Vi kommer att knyta an till det övergripande syftet ovan genom att bidra till:

 • Stärkta regionala förmågor i processen med smart specialisering.
 • Ökad samverkan mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.
 • Ökad intern kunskap om smart specialisering riktat till handläggare & programansvariga.
 • Identifiering av hinder för att arbeta fullt ut med smart specialisering mellan regioner.

Aktiviteter vi ser som centrala

  • Fortsatt erfarenhetsutbyte och processinriktad kunskapsutveckling genom S3-nätverket.
  • Samarrangera tematiska piloter med regioner och nationella aktörer och delta i nationella och internationella initiativ och partnerskap.
  • Kunskapshöjande workshops med handläggare och programansvariga.
  • Samarbete och utbyte med Tiillväxtverkets avdelning Utvärdering och uppföljning kring uppföljning av smart specialisering och metodutveckling.

  Smart specialisering -region för region

  Data är insamlat genom samtal med regionala företrädare och vi uppdaterar den regelbundet.

  Vill du få en överblick över vad europeiska regioner prioriterar, kan du söka i Smarta specialiseringsplattformens Eye@RIS3 databas.

  Samverkan med EU

  En viktig del i Smart specialisering är samarbete med andra regioner. Flera svenska regioner deltar i olika former av samverkan med andra regioner inom EU och med regioner som har kompletterande styrkor, för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft.

  Kort beskrivning av projekten

  Regioner samverkar kring styrkeområden - S3-plattformen

  Regioner med kompletterande styrkeområden kan hitta varandra via EU-kommissionens S3-plattform.

  Tematiska smarta specialiseringsplattformar

  EU-kommissionen har också satt upp tre tematiska smarta specialiseringsplattformar där regioner samarbetar inom tre smarta specialiseringsteman.

  EU-kommissionen har också satt upp tematiska smarta specialiseringsplattformar där regioner samarbetar inom tre smarta specialiseringsteman.

  En plattform är industriell modernisering. Inom denna finns ytterligare specifika grupperingar för samarbete mellan europeiska regioner och där aktörer i regionala innovationsekosystem deltar.

  Inom Agro-food finns sex etablerade grupperingar för samarbete bland annat cirkulär ekonomi, hightech farming, smarta sensorer, livsmedelsförpackningar.


  Europeiska industrins internationella konkurrenskraft - Vanguard-initiativet

  Vanguard-initiativet främjar den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom områden som utpekats i regionernas smarta specialiseringsstrategier.

  Medlemmar från Sverige i Vanguard är Värmland, Dalarna, och Örebro.

  De fem fokusområden man börjat med är: 3D-printing, biokemi, effektiv tillverkning, nanoteknologi och optimering av produkter/tjänster i offshoreindustrin. Dalarna är med i det sistnämnda fokusområdet, i ett projekt kallat ADMA (Advanced Manufacturing).

  EU-kommissionen och Smart specialisering

  Nya satsningar kommer också från Kommissionen där smart specialisering står i fokus eller är viktig.

  ERRIN = European Regions Research & Innovation Network. En plattform som etablerades 2001 för att stödja regioner och medlemsländer att förbättra sin forsknings och innovationskapacitet och utveckla sina innovations-ekosystem. ERRIN erbjuder en plattform för erfarenhetsutbyte och för att underlätta regional samverkan. ERRIN har 13 arbetsgrupper, varav en har fokus på smart specialisering.

  Insatser

  Aktiviteter vi ser som centrala

  • Fortsatt erfarenhetsutbyte och processinriktad kunskapsutveckling genom S3-nätverket.
  • Samarrangera tematiska piloter med regioner och nationella aktörer och delta i nationella och internationella initiativ och partnerskap.
  • Kunskapshöjande workshops med handläggare och programansvariga.
  • Samarbete och utbyte med Tiillväxtverkets avdelning Utvärdering och uppföljning kring uppföljning av smart specialisering och metodutveckling.

  S3 - piloten

  Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på. Allt för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Smart specialisering är ett begrepp som EU-kommissionen initierade och är ett arbetssätt för att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Kluster har ofta en central roll i regional smart specialisering.

  Syftet med piloten

  Det övergripande syftet med S3-Piloten har varit att bidra till att professionalisera klusterledarrollen med stark betoning på att främja företagens utveckling och konkurrenskraft. Målet var att bidra till att stärka klusterorganisationernas strategiska förmåga och att stärka företagens konkurrenskraft.

  Aktuellt

  I3 är ett nytt finansieringsinstrument för 2021–2027 på totalt 570 miljoner Euro för att stödja innovation och kommersialisering av interregionala innovationsprojekt inom prioriterade smarta specialiseringsområden. Syftet är att stärka europeiska värdekedjor och samtidigt stärka sammanhållningen. Verktyget kommer att kombinera investeringsstöd för grön och digital omställning med smart specialisering genom att stödja partnerskap med forskare, företag, medborgare och offentliga organisationer. Prioriterade klusterorganisationer kan därför vara viktiga aktörer.

  Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS)

  Utvärdering

  I utvärderingsrapporten dras slutsatsen att insatsen har varit ändamålsenlig och relevant och att det har varit viktigt att samla klusterorganisationer i en nationell plattform. S3 Piloten har haft en tydlig struktur för kompetensutveckling och certifiering vilket gynnat klusterutvecklingen.

  S3 Pilotens påverkan på regionernas arbete är mer otydlig. Regionerna arbetar olika nära sina klusterorganisationer och involverar dem olika mycket i smart specialisering. Bland effekter konstaterar Ramboll att flera regioner genom S3 Piloten har insett vikten av att professionalisera klusterarbetet.

  Clusters of Sweden – svensk förening av och för klusterorganisationer
  En svensk klusterförening har bildats. I styrelsen återfinns följande klusterorganisationer i bokstavsordning: Automation Region, Bron Innovation, Järnvägsklustret i Västerås Mobile Heights, Techtank, Smart Textiles och Uppsala Bio/STUNS.

  European Cluster Collaboration Platform

  På plattformen kan klusterorganisationer registrera sig och därmed informera omvärlden om klustrets inriktning, aktiva medlemmar/aktörer och inte minst tydliggöra sina styrkor. Under 2020 uppdaterade ECCP hemsidan för att göra det enklare att hitta andra kluster för konstruktiva samarbeten. Uppdateringen innebär även att ECCP nu har tydligare kriterier på vad kluster och klusterorganisationer är.

  ECCP sammanställer även utlysningar från Kommissionen där klusterorganisationer kan vara sökande. Det inkluderar även matchmaking möten mellan EU och tredje land, som exempelvis med Singapore under november 2021.

  The Expert Group on Clusters

  Expertgruppen för kluster som leds av kommissionen (DG Grow) har i rapporten lämnat rekommendationer för hur kluster kan användas som ett strategiskt verktyg för företagsutveckling, samarbete över nationella/regionala gränser och för att integrera små och medelstora företag i internationella värdekedjor. Tillväxtverket deltar i expertgruppen med två svenska representanter.

  Expertgruppen riktar fokus till tre områden:

  • som drivkraft till en miljödriven/grön omställning
  • för att påskynda digitalisering
  • för att bygga uthållighet och resiliens

  Inom dessa tre områden beskriver rapporten totalt 15 rekommendationer.

  Rapporten har utvecklats i en samarbetsprocess ledd av Kommissionens expertgrupp för kluster. Det är en informell expertgrupp från Kommissionen med företrädare från alla medlemsländer samt 10 externa experter. Expertgruppen leds av Ulla Engelmann, chef för Avancerade teknologier, kluster och social ekonomi, DG GROW.

  Resultat

  Guider och verktyg

  Syftet med smart specialisering är att arbetssättet ska förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft. Smart specialisering är ett arbetssätt där grundlig analys och dialog är nyckelord och kan kort beskrivas i en förenklad sexstegsprocess.

  Ordningen på de sex stegen kan se olika ut och i viss mån ske samtidigt. Att utveckla en strategi är inte en engångsprocess, utan går ihop med genomförandet och pågår löpande.

  Inom de prioriterade områdena, mobiliserar regionen representanter från företag, akademi, det offentliga och intressegrupper till att gemensamt utveckla området, samt söker samarbeten utanför regionen.

  Strategi för Smart specialisering

  Analys

  Analysarbetet handlar både om att arbeta uppifrån och ner och nerifrån och upp. Ett första steg är att genomföra en analys för att identifiera möjliga prioritetsområden och vilka aktörer som är viktiga att få med i processen.

  Det innebär att det, i det här stadiet i processen, är viktigt att föra dialog med och lyssna på företagare, forskare, organisationer och andra viktiga aktörer i regionen. På så sätt förstår man bättre de utmaningar, behov och möjligheter som finns. Dessutom kan man identifiera synergier och kritisk massa för att senare utforma lämpliga aktiviteter och ta vara på nya möjligheter.

  Grön och digital omställning är en del av analysen

  Det är inte enbart en analys av regionens förutsättningar och behov som behövs, utan även en jämförelse med omvärlden. Dels för att identifiera vilka konkurrensfördelar regionen har, dels för att hitta möjliga partner från andra regioner.
  Det finns olika sätt att samarbeta över landsgränserna. Till exempel genom att delta i internationella projekt (Interreg) med andra europeiska regioner, vara aktiv i EU-kommissionens Sevilla-plattform inom de fokusområden som är intressanta för regionen, och genom att hålla koll på strategierna i makroregionen Östersjöregionen

  Styrning

  En del i processen är att arbeta via styrgrupper. I gruppen behövs regionala nyckelaktörer som kan ha en roll både för S3- strategin på ett övergripande plan, och för de prioriterade områdena. Styrgrupperna har oftast en så kallad trippelhelix eller quadrupelhelixmodell, med representanter från näringsliv, akademi, det offentliga samt från ideella organisationer. . Skåne har, till exempel, ett forsknings- och innovationsråd som övervakar processenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  I många regioner finns klusterorganisation eller innovationsnätverk, som ansvarar för regionens arbete inom ett prioriterat område, som Visual Sweden i Östergötland eller Smart Textiles i Västra Götaland.

  Värmland har i sin strategi tydligt prioriterat vissa klusterorganisationer som har det operativa ansvaret att utveckla de prioriterade områdena i den smarta specialiseringsstrategin.

  I Danmark finns Växtforum, till exempel i Region Midtjylland. Detta partnerskap har representanter från kommuner, näringslivsorganisationer, arbetsmarknadsparter, utbildnings- och forskningsorganisationer, samt regionen.

  Kluster och nätverksorganisationer leder arbetet inom specialiseringsområdena.

  Vision

  Styrgruppen tar tillsammans med de deltagande aktörerna fram en gemensam vision för strategin och målbilder för aktiviteter man tänker utföra. Detta är viktigt för att få stöd av representanter från näringsliv, akademi och politiken. En vision och strategi som är väl förankrad ger processen legitimitet.

  Visionen bör peka ut hur regionen vill att prioriteringen/området ska se ut i framtiden, vilka mål man vill uppnå och varför de är viktiga. Den bör vara visionär inom realistiska gränser och gå att kommunicera.

  Prioritering

  En viktig del är att välja vilket område som ska prioriteras. Det görs med hjälp av analysmaterialet och visionen och tillsammans med aktörerna. Inom området bör det finnas ett antal näringslivsaktörer samt pågå forskning i regionen inom samma område. Genom samarbeten och offentliga insatser kan de hjälpa till att driva på utvecklingen av innovationer inom nya områden.

  Arbetet bör inte begränsas enbart till samarbete inom regionen, utan också inkludera partner nationellt och internationellt. Ofta sker arbetet genom forsknings- och innovationsinsatser under en längre tid. Och ofta inom områden som levererar dellösningar på olika samhällsutmaningar, som miljöhot och en åldrande befolkning.

  Många regioner arbetar med både etablerade styrkeområden och tillväxtområden, och även med andra former av innovation till exempel miljödriven, tjänste- och social innovation. Flera arbetar även med både specifika och horisontella områden. Det kan vara en nisch inom en sektor, ett branschöverskridande område eller en samhällsutmaning. De horisontella områdena kan bygga kapacitet för andra sektorer, som informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

  I Sverige har Värmland till exempel, valt områden som är teknikorienterade, som avancerad tillverkning. Man satsar även på områden som bygger på upplevelser och på tjänsteinnovation som stärker alla de andra områdena.

  Dalarna och Värmland vill ha en balans i att utveckla manligt och kvinnligt dominerade områden, men också förändra rekryteringsbaserna för de olika områdena

  Östergötland arbetar med vad de kallar ”möjliggörande styrkeområden”. Styrkeområden som förväntas kunna leda till tillväxt och fler företag inom specifika nischer, men också kan bidra till innovation i andra branscher.

  Lombardiet i ItalienLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har arbetat för att förändra traditionell och mogen industri, genom att involvera teknologikluster, och civilsamhället för att hitta existerande styrkor, samhälls-utmaningar och tillväxtområden.

  Centre-Val de Loire har arbetat för att bli mer specifik kring vilka områden man arbetar med. Man har satt upp tydliga kriterier, förankrade processen politiskt, involverat framtidsorienterade entreprenörer, och haft en genuin dialog som lett till verkliga beslut och inte bara konsultationer.

  Implementering

  För varje prioriterat område bör man utveckla delstrategier och handlingsplaner som beskriver hur strategin ska genomföras. Här pekar man ut vilka insatser och projekt som ska genomföras för att uppnå målen, när det ska ske och med vem. Vilka är målgrupperna och hur kopplar arbetet mot andra program och finansieringskällor, till exempel andra regionala, nationella eller EU-program och aktiviteter?

  En guide från Smarta SpecialiseringsplattformenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lyfter fram exempel på hur man arbetat i England, Estland, Lettland och Tjeckien. Guiden pekar på att man ska jobba med instrument med både direkt och indirekt påverkan och tänka brett i sin policymix. Till exempel att nte bara samarbeta med de som arbetar med forskning och innovation, tänka på globala nätverk och arbeta aktivt med omvärldsanalys.

  Uppföljning och utvärdering

  Smart specialisering trycker på att processen ska vara entreprenöriell och experimenterande. Därför är lärande, uppföljning och utvärdering centralt. Genom återkoppling förfinas och anpassas S3-arbetet i takt med att omvärlden förändras. Uppföljning fokuserar på att processen fortlöper som den ska. En del regioner följer också den regionala utvecklingen bredare för att se att man arbetar med rätt områden.

  Publikationer

  Nätverk

  Kontakt

  Ewa Andersson

  08-681 94 51
  fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

  Cecilia Johansson

  08-681 91 32
  fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se