Ansvar för EU-fonder

Med hjälp av finansiering från EU kan aktörer driva projekt inom miljö, klimat, företagande, kompetens, forskning och bredband.

Tillväxtverket har hand om elva EU-program 2021-2027. Projekten som finansieras genom programmen kan vara väldigt olika i sin inriktning, men målet är alltid detsamma: Hållbar utveckling och sysselsättning i alla Europas regioner.

Bakgrund

EU-fonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Tillväxtverket fördelar pengarna till:

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur fonderna för att stödja projekt som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning. Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämmer hur mycket pengar som fördelas till varje region och vad pengarna ska gå till. Regionerna prioriterar vilken typ av projekt som ska få pengar.

Så mycket pengar finns

Regionalfonden investerar programperioden 2021-2027 863 miljoner euro som ska leda till investeringar i hållbar utveckling och sysselsättning i hela Sverige. Investeringarna den här programperioden går främst till forskning och innovation, digitalisering och bredband, miljö och klimat, kompetensförsörjning, transporter och resande samt till företag och näringsliv.

Fonden för en rättvis omställning startade 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 156 miljoner euro.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro mellan 2021-2027. Pengarna ska gå till projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

Alla investeringar från EU-fonderna ska matchas med medfinansiering från andra offentliga aktörer. Även privata aktörer kan bidra med medfinansiering.

Mål

Regionalfonden

EU och den svenska regeringen har bestämt att Regionalfonden ska arbeta mot tre politiska mål. Alla programområden arbetar mot de första två målen. Det är bara programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland som arbetar med det tredje politiska målet:

 1. Ett smartare Europa
 2. Ett grönare Europa
 3. Ett mer sammanlänkat Europa

Under varje temaområde och politiskt mål finns specifika mål. Ta del av de Specifika målen grupperade under Politiska mål.

Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställnings mål handlar om att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen. Detta ska gå i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i Parisavtalet.

Det handlar om:

 • Stålindustrins omställning i Norrbotten
 • Metallindustrins omställning i Västerbotten
 • Mineralindustrins omställning på Gotland

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Interreg-programmet arbetar också inom de tre politiska målen, och även med Politiskt mål 4 "Ett mer socialt EU". Projekt kan söka finansiering för att lösa samhällsutmaningar som faller inom ett av fyra insatsområden.

Områdena är:

 • Innovation och entreprenörskap
 • Grön omställning
 • Transport och mobilitet
 • Gränslös arbetsmarknad

Vem kan söka EU-pengar hos Tillväxtverket ?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga, kan söka stöd för att genomföra projekt. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Här är några exempel på organisationer som ofta söker stöd:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Myndigheter
 • Högskolor och universitet
 • Branschorganisationer
 • Forskningsinstitut

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd EU-stöd hos Tillväxtverket.

Vem ser till att allt går rätt till?

En övervakningskommitté har till uppgift att följa upp och säkra kvalitet och effektivitet i hur programmen genomförs. Flera program kan ha en gemensam övervaknings­kommitté.

Hur utvärderas EU-programmen?

För att undersöka vad som fungerar och inte i våra EU-program genomför externa utvärderare programutvärderingar. För att planera de utvärderingarna på bästa sätt har Tillväxtverket tagit fram utvärderingsplaner som är godkända av övervakningskommittéerna. Planerna beskriver ambitionen och inriktningen för de programutvärderingar som planeras fram till och med 2029. Även om planerna är långsiktiga så är de föremål för revidering varje år och innehållet kan därför ändras över tid. Målet med utvärderingsplanerna är programutvärderingar av god kvalitet som används av intressenter när EU-programmen genomförs.

Vad är partnerskapsöverrenskommelsen?

Tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den beskriver Sveriges strategiska inriktning för fyra EU-fonder, och däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning. Fonderna gör att stora viktiga investeringar inom företagande, innovationer, hållbar utveckling, klimatomställning, sysselsättning, kompetensutveckling och social inkludering kan göras i hela landet.