Tillväxtverket

Kompetens­­insatser under korttids­arbete

Du som är arbetsgivare och ansöker om korttidsstöd har möjlighet att samtidigt ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Anställda som går ner i tid med korttidsstöd får en möjlighet att höja sin kompetensnivå under den tid som frigörs. Företaget kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren.

Ersättning för kompetensinsatser uppgår till 60 procent av dina kostnader, för respektive stöd gäller:

 • Stöd till korttidsarbete 1 januari–30 september 2021: Du kan få maximalt 10 000 kronor per anställd för perioden januari till juni och 10 000 kronor per anställd för perioden juli till september.
 • Ordinarie korttidsstöd enligt permanent lagstiftning: Du få 10 000 kronor per anställd under stödperioden. Behöver du förlänga permitteringen efter 6 månader kan du om det finns behov söka mer ersättning för kompetensinsatser. Du kan maximalt få 20 000 kronor per anställd för hela perioden inklusive förlängning . Observera att det inte längre går att ansöka om ordinarie korttidsstöd hos Tillväxtverket.

Du kan få ersättning för kostnader som uppstår vid både interna och externa kompetensinsatser.

Villkor för ersättning

Den anställda måste vara korttidspermitterad och ha omfattats av stöd för korttidsarbete under tiden för kompetensinsatsen.

Varför kompetensinsatser?

Kompetensinsatser kan vara en möjlighet för företag att inte bara överleva tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, utan också att investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt. För individen kan det också vara en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden i stort.

Vad är kompetensinsatser?

Med kompetensinsatser avses både kompetenshöjande insatser och validering av befintlig kompetens eller kunskap.

 • Kompetenshöjande insatser är insatser som syftar till att höja kunskapsnivå och kompetens hos den anställda. Det kan till exempel handla om kurser inom högskolan, yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning, folkhögskolan och personalutbildning hos arbetsgivaren.
 • Validering av kompetens innebär att strukturerat bedöma, värdera, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens hos en person. Med hjälp av validering kan arbetsgivarna synliggöra den kompetens som arbetstagarna redan har och bygga vidare på den. Här kan du läsa mer om validering.

Vad är interna respektive externa kompetensinsatser?

Med extern kompetensinsats menas köp av tjänst från extern utbildningsleverantör. Det kan till exempel vara ämnes- eller yrkesspecifika insatser, kurser inom högskola, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Insatserna kan vara både teoretiska och praktiska.

Med intern kompetensinsats menas insatser som genomförs av arbetsgivaren själv eller av företag i samma koncern. En kompetensinsats kan i vissa fall vara både extern och intern. Det kan till exempel vara en insats där en del av utbildningen köps in av ett annat företag inom koncernen och den andra delen köps in externt av ett utbildningsföretag utanför koncernen.

Vilken information ska jag ange när jag ansöker om ersättning?

När du ansöker om ersättning ska du ange följande information om kompetensinsatsen:

 • typ av kompetensinsats (till exempel administration, språk, it, ledarskap eller yrkesspecifik utbildning),
 • utbildningsnivå (grundutbildning, fördjupningsutbildning, specialistutbildning eller validering),
 • om insatsen ska genomföras internt, externt eller både och samt
 • den totala kostnaden för kompetensinsaten.

Du behöver inte bifoga några dokument eller intyg vid ansökningstillfället. Om du ansöker om stöd för perioden juli-september behöver du intyga att dina kostnader för kompetensinsatser är bokförda och betalda vid ansökan. Om du inte har hunnit få din faktura och inte hunnit bokföra och betala dina kostnader behöver du ange det vid ansökan.

Du behöver då komplettera ditt ärende med denna uppgift senast den 3 januari 2022 för att inte bli återbetalningsskyldig för den ersättning du fått.

Vad betyder de olika utbildningsnivåerna?

Grundutbildning avser utbildning på grundläggande nivå och kan till exempel vara ett nytt kompetensområde för den anställda.

Fördjupningsutbildning avser vidareutbildning inom befintligt kompetensområde för den anställde. Insatsen ger exempelvis spetskompetens eller särskilda behörigheter i form av strategisk certifiering. 

Validering innebär att strukturerat bedöma, värdera, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens som en person har.

Specialistutbildning: avser vidareutbildning inom befintligt kompetensområde för den anställda. Insatsen ger exempelvis spetskompetens eller särskilda behörigheter i form av strategisk certifiering.

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för kostnader som uppstår vid både interna och externa kompetensinsatser.

Exempel på kostnader för externa kompetensinsatser som du kan få ersättning för:

 • köp av tjänst som gäller utbildning eller validering (till exempel när arbetsgivaren köper en specifik utbildning för en eller flera av sina anställda)
 • kursavgifter (till exempel avgifter för en kurs där den anställde är en av flera deltagare som kan komma från olika företag)
 • avgift för validering
 • kursmaterial (inklusive licenser och liknande) och annat hjälpmedel som enbart används för kompetensinsatsen
 • skattefria kostnadsersättningar till arbetstagaren med anledning av kompetensinsatsen (traktamente)
 • resekostnader till och från den plats där kompetensinsatsen äger rum
 • logi eller andra boendekostnader för att arbetstagaren ska kunna delta i kompetensinsatsen
 • hyra av lokaler och hjälpmedel som är direkta kostnader för utbildning.

Exempel på kostnader för interna kompetensinsatser som du kan få ersättning för:

 • köp av tjänst som gäller kompetensinsats från företag inom samma koncern
 • lönekostnad för föreläsare eller motsvarande
 • skattefria kostnadsersättningar till arbetstagaren med anledning av kompetensinsatsen (traktamente)
 • resekostnader till och från den plats där kompetensinsatsen äger rum
 • logi eller andra boendekostnader för att arbetstagaren ska kunna delta i kompetensinsatsen
 • kursmaterial och annat hjälpmedel som enbart används för kompetensinsatsen
 • hyreskostnader för lokaler som inte disponeras av arbetsgivaren.

Vad får jag inte ersättning för?

Du kan inte få ersättning för utvecklingskostnader eller kostnader för utbildningsmiljöer (exempelvis investeringskostnader som till exempel trådlösa presentationslösningar, värmesystem, solskydd, möbler med mera), hyra för en arbetsgivares egna lokaler eller hjälpmedel som kan återanvändas vid kommande utbildningar.

Lönekostnader för en medarbetare som handleder en annan medarbetare omfattas inte av ersättning.

Kan jag ansöka om ersättning för kompetensinsatser retroaktivt?

Stöd till korttidsarbete under perioden juli-september: Du kan söka ersättning för perioden i samband med att ansökan för korttidsarbete öppnar 3 november. Sista dag att skicka in ansökan är 30 november.

Vilket avtal behövs för kompetensinsatser?

För att företaget ska få ersättning för kostnader för kompetensinsatser måste det finnas ett skriftligt avtal där de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna framgår.

De närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras antingen i centrala eller lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Följande närmare förutsättningar ska framgå av avtalet:

 • att arbetstagaren ska delta i de kompetensinsatser som arbetsgivaren anordnar under den arbetsbefriade tiden
 • om kompetensinsatserna ska syfta till att höja kunskapsnivån hos arbetstagaren, eller validera den kunskap som arbetstagaren redan har
 • vad kompetensinsatserna ska bestå av (en beskrivning av insatsen och namn på utbildningar, kurser eller valideringsinsatser)
 • om kompetensinsatserna ska förläggas på för arbetstagaren betald arbetsbefriad tid eller obetald arbetstid*.
 • att arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för de enskilda kompetensinsatserna.

*Betald arbetsbefriad tid är sådan tid som arbetstagaren får ersättning för utan att något arbete utförs. Till exempel om arbetstidsminskningen är 20 procent och löneminskningen fyra procent så är 16 procent av arbetstidsminskningen betald arbetsbefriad tid.

Obetald arbetstid är sådan tid som arbetstagaren inte får ersättning för under korttidsarbetet. Till exempel om arbetstidsminskningen är 20 procent och löneminskningen fyra procent så är fyra procent av arbetstidsminskningen obetald arbetstid.

Du hittar en mall för avtal om kompetensinsatser korttidsstöd 2021 här.

Hur redovisar jag mina kostnader för en insats där flera anställda deltar?

Kostnader för insatser ska du ange vid ansökan. Om du har flera anställda som deltar i samma insats och får en faktura med en totalsumma ska du dela upp summan så att det framgår hur stor kostnaden är för varje medarbetare. Du ska också redovisa övriga faktiska kostnader per anställd, se exempel nedan.

Exempel:

Om tre anställda går en utbildning som kostar 9 000 kronor, fördelas kursavgiften lika på de anställda. Till det tillkommer specifika kostnader per anställd som till exempel resor och boende.

1. Li

Kursavgift: 3 000 kronor

Resa och boende: 2 500 kronor

Totalt för Li: 5 500 kronor

2. Pelle

Kursavgift: 3 000 kronor

Resa och boende: 5 000 kronor

Totalt för Pelle: 8 000 kronor

3. Kim

Kursavgift: 3 000 kronor

Totalt för Kim: 3 000 kronor

Hur redovisar jag mina kostnader för en insats som är både intern och extern?

Kostnader för insatser ska du ange vid ansökan. Om en anställd deltar i en insats som är både intern och extern summerar du den totala kostnaden för insatsen.

Exempel:

Simon deltar i en insats där en del genomförs internt och du har kostnader för tjänsteinköp från annat bolag inom koncernen samt kursmaterial för 3 000 kronor.

Du har också kostnader för externt köp av utbildningstjänst för Simon på 4 000 kronor.

Du anger då totalen 7 000 kronor för Simon.

Ska jag redovisa kostnaden inklusive eller exklusive moms?

Kostnader för insatser ska du ange vid ansökan. Om du har en momspliktig verksamhet redovisar du kostnaden exklusive moms.

Om du har en verksamhet som inte är momspliktig, utgör moms en kostnad, och då redovisar du totala beloppet inklusive moms.

Om du bedriver en verksamhet som är både momspliktig och momsbefriad (en så kallad blandad verksamhet) ska du välja "momsfri verksamhet" i ansökan.

Vilket underlag behöver jag lämna in?

Om Tillväxtverket begär in underlag ska du lämna in

 • underlag som verifierar den kompetensinsats som har genomförts under stödperioden för respektive arbetstagare (till exempel närvarointyg)
 • underlag i form av utdrag för bokförda och betalda kostnader för kompetensinsatsen i sin helhet.

Olika exempel

Exempel 1

Företaget 123, där Kalle är anställd, identifierar ett behov av kompetensinsats.

Det finns ett avtal mellan företaget 123 och Kalle som reglerar kompetensinsatser under den tid som Kalle är korttidspermitterad och enligt avtalet får Kalle använda den arbetsbefriade tiden till kompetensinsatser.

Kalle som är korttidspermitterad får inte köpa in kompetensinsatsen själv, utan det är företaget som gör det. Företaget köper in utbildningen (eller planerar att köpa in den) och ansöker om ersättning för Kalles utbildning hos Tillväxtverket samtidigt som ansökan om korttidsarbete lämnas in. Utbildningen kostar sammanlagt 15 000 kronor. Kalle genomför utbildningen under den arbetsbefriade tiden och är klar med utbildningen innan korttidsarbetet är slut.

Då företaget uppfyller alla villkor för att få ersättning för kompetensinsatser kommer företaget att få 9 000 kronor från Tillväxtverket för utbildningen. 9 000 kronor utgör 60 procent av den totala kostnaden för Kalles utbildning. Företaget står således för den resterande kostnaden om 6 000 kronor för utbildningen.

Exempel 2

Företaget 456 köper in en kompetensinsats till Stina under tiden hon är korttidspermitterad. Utbildningen kostar 25 000 kronor. Tillväxtverket ersätter arbetsgivaren med 10 000 kronor, vilket utgör maxgränsen för ersättning för kompetensinsatser. Arbetsgivaren står därmed för resterande kostnad om 15 000 kronor.

Förslag på utbildningar på verksamt.se

På verksamt.se har vi samlat utbildningar för dig som funderar på kompetensutveckling för dig eller dina anställda. Genom kompetensutveckling kan du ta in ny och värdefull kunskap i ditt företag som bidrar till att stärka er konkurrenskraft.

Utbildningar på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.