Företag i landsbygder är mindre digitaliserade

Företag i landsbygder är mindre digitaliserade än företag i andra kommuntyper. Gröna näringar är den vanligaste branschen i landsbygder och nästan vartannat företag är ett soloföretag i våra landsbygder.

För att driva och utveckla företag är det är viktigt att nyttja digitaliseringens möjligheter. Trots att möjligheterna har uppmärksammats på många olika sätt finns det fortfarande behov av att främja den digitala utvecklingen hos företag inom vissa branscher och geografiska områden. Det behövs framförallt mer kunskap om vilka digitala utmaningar och behov som företag i landsbygder har.

Nu ökar vi kunskapen om digitalisering i företag i landsbygder

Genom att lära mer om företagens villkor och digitala utmaningar i våra landsbygder kan vi också bli bättre på att utforma insatser och stöd i syfte att stötta företagens digitala mognad och affärsutveckling. Tillväxtverket kommer därför att ta fram ett antal fördjupande artiklar på webben om digitalisering i företag i landsbygder. Den första artikeln handlar t ex om att vi i vår egen undersökning Företagens villkor och verklighet kan se att företag i landsbygder är mindre digitaliserade än företag i andra kommuntyper.

Genom fördjupade studier av statistik från SCB har vi också kunnat undersöka hur näringsstrukturen ser ut i olika delar av Sverige. Resultaten visar att Information och kommunikation (IKT) är den bransch som haft den största relativa ökningen av antalet företag under en tioårsperiod. Det gäller både företag i landsbygder och företag i övriga kommuntyper.

Enligt samma statistik kan vi se att nästan vart fjärde företag i landsbygder finns inom branschen gröna näringar (jordbruk, skogsbruk och fiske), vilket är betydligt vanligare än i övriga kommuntyper, där cirka ett av 12 företag finns inom gröna näringar. Antalet företag inom gröna näringar har annars minskat under en tioårsperiod, såväl i våra landsbygder som i övriga kommuntyper.

Statistiken visar också att nästan vartannat företag i landsbygder ett soloföretag, vilket kan jämföras med blandade kommuner där cirka fyra av tio företag är soloföretag. I storstadskommuner är cirka vart tredje företag är ett soloföretag.

Bakgrund

Tillväxtverket har under perioden 2021-2025 fått 55 miljoner kronor från EU:s landsbygdsprogram för att arbeta med samarbetsprojekt för ökad digital mognad hos små företag och med riktade rådgivnings- och coachningsinsatser för mikro- och små företag i landsbygder. En del i arbetet med att stötta företagen i landsbygder handlar också om att utveckla och sprida kunskap om dessa företag och deras utmaningar och behov kring digitaliseringens möjligheter.

Kontakt

Josefine Lindell

Tel. 08-681 9168
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Per-Olof Remmare

Tel. 08-681 9492
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se