Företagen i norr har en positiv framtidssyn men svårt att hitta rätt personal

Många företag visar nu på en stark tillväxtvilja men upplever samtidigt att externa faktorer hämmar deras möjligheter att växa. Det är främst svårigheten att hitta rätt personal som utgör ett tillväxthinder. Denna svårighet upplevs som störst i norra Sverige.

Enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 har företagsledare i norra Norrland en något mer positiv framtidssyn än företagare i övriga Sverige. En möjlig förklaring kan vara den industrialiseringsvåg som pågår i området, vilket kan komma att gynna det regionala näringslivets utveckling.

En stor andel av företagarna i Västerbottens- och Norrbottens län tror på en positiv utveckling av omsättning och lönsamhet, vilket skiljer sig från företagare i övriga Sverige där tillväxttron är något lägre. Dessutom visar svaren att det finns en större vilja till expansion i norra Norrland.

Men även om företagen generellt har en stark tillväxtvilja, rapporterar de samtidigt att externa faktorer, främst svårigheten att hitta rätt personal, hämmar deras möjlighet att växa. Det finns också skillnader i den upplevda svårigheten att rekrytera, där företag i norra Norrland upplever det som ett större hinder än vad fallet är i resten av Sverige.

Enligt svaren i undersökningen har en majoritet av företagen försökt rekrytera ny personal, oavsett geografisk hemvist, företagsstorlek eller bransch. Trots detta tror de flesta företagarna att antalet anställda kommer att förbli oförändrat på kort sikt. Däremot är det fler företagare i norra Norrland som förväntar sig att antalet anställda ska öka, särskilt bland företag med tio eller fler anställda i Västerbottens och Norrbottens län.

Övriga tillväxthinder

Även andra faktorer kan påverka företagens förmåga att växa. Företagen upplever dock övriga hinder som mindre allvarliga. Bland övriga hinder ses lagar och myndighetsregler som det största tillväxthindret. Det finns även vissa regionala skillnader, där exempelvis tillgång till lån och krediter samt tillgång till transportsystem och infrastruktur rapporterats som mer problematiska i norra Norrland än vad fallet är för resten av Sverige.

Om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt

Elias Olofsson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se