Företagen digitaliserar sin administration

Stor variation i hur mycket företag använder digitalisering inom sin verksamhet. Vanligast är att digitalisering används inom administration. Bara 16 procent av de små och medelstora företagen i Sverige använder digitalisering för sin affärsutveckling.

Enligt resultaten från Tillväxtverkets enkätundersökning "Företagens villkor och verklighet 2023" är det endast 16 procent av företagen som i stor utsträckning använder digitalisering för sin affärsutveckling. Detta är ett mönster som tycks vara återkommande. Däremot används digitalisering i högre utsträckning inom områden som administration, inköp och marknadsföring. 9 av 10 företag använder digitalisering för administration.

Det finns också en koppling mellan företagsstorlek och digitaliseringsgrad, där större företag generellt sett är mer digitaliserade. Företag i landsbygdskommuner använder digitalisering i mindre utsträckning jämfört med företag i andra typer av kommuner.

Digitalisering är strategisk viktigt för företagen

Digitaliseringens potential är mycket stor och har beskrivits av vissa som en fjärde industriell revolution, efter ångmaskinen, elektrifieringen och mikroprocessorteknologin. Det innebär att digitalisering kan ha olika betydelser. Det kan användas för att effektivisera befintlig verksamhet och kan också leda till att företag med föråldrad teknik slås ut om de inte utvecklar sin verksamhet och stärker sin konkurrenskraft. Därför betraktas digitalisering som strategiskt viktigt för företagens framtida utveckling och erbjudanden.

Undersökningen visar att det finns betydande variationer i hur mycket företagen använder digitalisering inom olika delar av sin verksamhet. Vanligast är att digitalisering används inom administration, följt av inköp och marknadsföring. För övriga områden som produktion, försäljning, produktutveckling, distribution, automation och affärsutveckling använder betydligt färre företag digitalisering i stor utsträckning. Särskilt inom affärsutveckling kan det finnas behov av att uppmuntra företag att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla sina erbjudanden och affärsmodeller.

Stor skillnad mellan olika regioner

Ett annat sätt att beskriva digitalisering i företag är att väga samman företagets användning av digitalisering inom olika områden (administration, inköp, marknadsföring etcetera) till ett övergripande digitaliseringsindex. Tillväxtverket har skapat ett digitaliseringsindex som kan anta ett värde mellan 0 och 10, där 0 innebär att företagen inte alls använder digitalisering i sin verksamhet. Värdet 10 innebär att företagen i stor utsträckning använder sig av digitalisering inom alla olika områden. Det uppmätta värdet för en grupp av företag förväntas vara någonstans mellan 0 och 10.

Sammanvägt som ett index visar resultaten i undersökningen att graden av digitalisering skiljer sig mellan olika regioner. I topp hamnar Stockholm med ett digitaliseringsindex på 4,6. Lägsta värdet är 3,6 och genomsnittet för alla företagen i riket är 4,2. Resultaten visar att landsbygdsföretagen sammantaget har en lägre grad av digitalisering än företag i övriga kommuntyper.

 

Om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt

Josefin Lindell

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se