Fler företag vill växa

Trots ökad osäkerhet, hög inflation och ekonomisk inbromsning är det flera små och medelstora företag som nu vill växa. Tre av fyra företag vill växa genom att öka omsättning och anställda.

Nu redovisar Tillväxtverket de första resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023. Fokus ligger på hur företagen ser på utvecklingen framåt och deras möjligheter att växa. För första gången sedan 2011 ökar tillväxtviljan bland små och medelstora företag i Sverige. Tre av fyra företag uppger att de vill växa. Det gäller både företag som vill växa enbart genom ökad omsättning och de som vill växa genom att öka såväl omsättning som antalet anställda.

Branschen Hotell och restaurang, följt av Handel, är de branscher där tillväxtviljan är som störst. Hela 95 procent av företagen inom Hotell och restaurang uppger nu att dom vill växa.

Företagen ser på framtiden med både optimism och pessimism

Jämfört med år 2020 är det färre företag som tror att lönsamheten kommer att öka på tre års sikt, men samtidigt fler som tror att omsättningen kommer att öka. Andelen som tror att antalet anställda kommer att öka har minskat marginellt och ligger kvar på i stort sett samma nivå som år 2020.

Inom vissa branscher har det skett betydande förändringar i företagens framtidstro. Inom branschen Energi, el och vatten tror hälften av företagen på en ökning av lönsamheten inom tre år. En förklaring kan vara att företagen kan dra nytta av de höga energi- och bränslepriser och den ökande efterfrågan på förnybar energi i linje med grön omställning. Även inom Vård och omsorg ser företagen positivt på framtiden.

Mer pessimistiskt är det inom Handeln som verkar vara hårt pressade av ökade producentpriser. Speciellt i livsmedelsbranschen har inköpspriserna ökat, vilket pressar företagens marginaler och därmed lönsamheten. Även inom branschen Utbildning är företagen mer pessimistiska.

Hinder för tillväxt

Även om fler små och medelstora företag vill växa är deras största hinder för tillväxt i princip oförändrade. Deras största hinder för tillväxt är fortfarande kompetensförsörjning, regler och egen tid för kärnverksamheten. Drygt tre av tio företag uppger att tillgång till lämplig arbetskraft eller kompetens är ett stort hinder för företagets tillväxt. Kompetensfrågan är dock inte lika viktig i alla branscher.

Tillverkning och utvinning samt Transport och magasinering är de branscher där störst andel av företagen anser att kompetensförsörjning är ett stort hinder. De andra tre branscherna där fler än fyra av tio företag anser att kompetensfrågan är ett stort tillväxthinder är Byggverksamhet, Hotell och restaurang samt Uthyrning och fastighetsservice.

Under pandemin var det en lägre andel företag inom Hotell och restaurang som ansåg att kompetensförsörjning var ett stort tillväxthinder. Nu när verksamheten åter är i gång är det flera företag inom branschen som har svårt att på nytt bygga upp rätt kompetens bland personalen. Andelen företag inom Hotell och restaurang som anser att kompetensförsörjning är ett stort hinder har därför ökat från 39 procent, innan pandemin, till 43 procent i årets undersökning.

Om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt

Tor Desax

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se