Sök stöd för projekt om analys av livsmedelskedjan

  • Stängd 20 december 2023
  • Hela Sverige

Sök nationell finansiering för att utforska möjligheterna att samla och presentera data som påverkar från jord till beslutsfattare. Syftet är att kunna bidra till beslutsstöd på lokal och regional nivå i form av visualisering av outnyttjade potentialer i form av till exempel naturtillgångar, produktionsmöjligheter eller arbetstillfällen.

Vem kan söka?

Huvudsökande kan vara forskare eller företag inom statistik och analys.

Vad kan ni söka för?

Visualisering av potentialer för livsmedelsproduktion.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Du kan söka om maximalt 2,2 miljoner kronor till ditt projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Syftet är att kunna bidra till ett beslutsstöd på lokal och regional nivå i form av visualisering av outnyttjade potentialer i form av till exempel naturtillgångar, produktionsmöjligheter eller arbetstillfällen.

Vad är bakgrunden till utlysningen?

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att främja samordning inom livsmedelskedjan under åren 2020-2025. Ett område som behöver stärkas på lokal och regional nivå är bra och tillgängliga verktyg för att kunna omvandlar statistik över Sveriges livsmedelsproduktion till överskådliga bilder som lägger fler parametrar och fakta på bordet. Offentliga beslutsfattare behöver enkla visualiseringar för att kunna skapa hållbara livsmedelsstrategier och nå ökad självförsörjning. Särskilt stort är behovet på lokal och regional nivå men det är även stort för den nationella livsmedelsförsörjningen.

Mer information

Vem kan söka?

Den som ansöker om stödet ska vara en juridisk person (privat- eller offentligrättslig) eller enskild näringsidkare.

  • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
  • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Privatpersoner kan inte söka stödet.

Huvudsökande kan vara forskare eller företag inom statistik och analys.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. Projektperioden kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kommer in till Tillväxtverket. På sidan Det här kan du få stöd för kan du läsa om alla Tillväxtverkets stödberättigande kostnader. Observera vilka stödberättigade kostnader som gäller i den specifika utlysningen och som du kan använda i ditt projekt.

Projektstödet syftar till att testa förutsättningarna för ett digitalt beslutsstöd för livsmedelsproduktion. Till exempel ett proof of concept. Aktiviteterna inom projektet ska utgå från identifierade behov och bidra till en långsiktigt hållbar modell för analys av lokala- och regionala möjligheter för ökad livsmedelsproduktion.

Ansökan bör visa på en tydlig plan för aktiviteternas kort- och långsiktiga effekter samt hur aktiviteterna förhåller sig till utlysningens syfte. Ansökningar till denna utlysning ska beskriva en tydlig förändringslogik för vad ni vill uppnå. Ni ska beskriva hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläge (börläge) och vad ni planerar att göra för typ av aktiviteter för att nå dit. En tydlig logik underlätta också att styra, följa upp, och utvärdera insatsen.

Kostnadsslag som är godkända för insatsen är:

  • Personalkostnader
  • Externa tjänster
  • Resor och logi
  • Indirekta kostnader

Hur mycket kan ni få i stöd?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden. Utbetalning sker i efterhand, vid större belopp även vid flera tillfällen.

Totalt finns totalt 2,2 miljoner kronor avsatta för insatsen.

Möjlighet till förskott finns. När ansökan om förskott kommer in fattar Tillväxtverket ett separat beslut om utbetalning av förskott.

Det enskilda projektet kan få 100 procent av den totala kostnaden dock högst 2,2 miljoner kronor.

När ska satsningen vara klar?

För dig som söker och eventuellt får stöd finns Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. Innan du ansöker ska du läsa igenom avsnittet Planera i handboken.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet. Observera vilka stödberättigade kostnader som gäller i den specifika utlysningen och som du kan använda i ditt projekt.

Ta gärna fram en förändringsteori för ditt projekt som tydliggör hur projektet bidrar till att uppfylla målen med utlysningen.

Skicka in din ansökan i god tid. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Stödet styrs av Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin samt Förordning (EU) 2022/2472 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - artikel 38.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren för stöd följs. Handboken uppdateras löpande. Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet.

Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet. Om reglerna för stödet inte följs kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan ni bli skyldig att betala tillbaka stödet.

Stödet styrs av Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin samt Förordning (EU) 2022/2472 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - artikel 38.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Vi eftersträvar geografisk spridning av insatserna över landet och särskild hänsyn kommer tas till områden där det inte finns liknande aktiviteter.

Ansökningen bedöms i konkurrens med andra inkomna ansökningar. Bedömningen görs av en bedömningsgrupp på Tillväxtverket. Tillväxtverket planerar att fatta beslut löpande.

Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

För dig som söker och eventuellt får stöd finns vår handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. Innan du ansöker ska du läsa igenom avsnittet "Planera" i handboken.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål. Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet. Observera vilka stödberättigade kostnader som gäller i den specifika utlysningen och som du kan använda i ditt projekt.

Ta gärna fram en förändringsteori för ditt projekt som tydliggör hur projektet bidrar till att uppfylla målen med utlysningen.

Skicka in din ansökan i god tid. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Så ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Sista dag för ansökan är den 20 december 2023 och Tillväxtverket beräknar fatta beslut senast 15 februari 2024.

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Kontakt

Josefine Majewski

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Personer går i en industri