Social inkludering genom ASF skapar tillväxt

På knappt tre år har företaget KASAK gått från att vara en kommunal verksamhet till att 2017 bli nominerad till ett av Sveriges bästa kooperativ. Bland annat är det genom ERUF-projektet ”Social inkludering och tillväxt i Blekinge” som företaget har fått stöd med ekonomiska frågor och marknadsföring för att utöka sin verksamhet.

Kvinna putsar en röd bil på en verkstad.

KASAK påbörjade sin resa 2015 då Karlskrona kommun beslutade sig för att göra en så kallad ”avknoppning”. Avknoppningen innebar att kommunen omvandlade sin egna verksamhet för biltvätt till ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Samtidigt som kommunen köper företagets biltvättstjänster kan de dessutom vända sig till privata kunder, berättar KASAK:s VD Dan Johansson.

Idag är KASAK ett av de tolv ASF-företagen i Blekinge som riktat verkar för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få sysselsättning och arbete, och där de anställda arbetar hundra procent av sin egen kapacitet.

- Intresset för ASF har ökat på sistone, vilket kan vara en följd av att det satsas mera på social hållbarhet, sociala innovationer och sociala företag, berättar Louise Sandholm Lindell som är projektledare för projektet hos Coompanion i Blekinge.

Behovet av en stödstruktur för att driva utvecklingen av ASF och för att belysa företagens betydelse för att och skapa social inkludering har funnits länge i Blekinge, något som har legat till grund för projektet. Projektet, som är inne på sitt tredje och sista år riktar sig, förutom till stödstukturen, till entreprenörer som vill starta upp nya eller utveckla ASF.

Entreprenörerna deltar i ett antal aktiviteter årligen. En aktivitet var näringslivsdagarna i Karlskrona 2017 där fem ASF, däribland KASAK, valde att delta.

- Det var väldigt bra att lyfta fram företagen i ett sammanhang med andra entreprenörer för att visa upp deras sociala värde. Att de ses som företag som skaffar kunder, marknadsför sig, utvecklar affärsidéer samt har fina produkter och tjänster innebär att ASF kan bli en näringslivsfråga, säger Louise Sandholm Lindell och fortsätter:

- Att fler aktörer i Blekinge numera är medvetna om ASF innebär att de blir betraktade som både ett bra verktyg och en möjlighet och tillväxtfaktor för hela samhället.

Tolv lokala aktörer är involverade i att driva projektet och deras arbete har dels gått ut på att bilda arbetsgrupper inriktade mot specifika projektmål. En grupp arbetade med policys till Blekinges tre kommuner för att stödja ASF, vilket har resulterat i att kommunerna fått tydligare riktlinjer för hur de kan köpa tjänster av ASF eller skriver avtal om sysselsättningsplatser. En annan grupp bildades utifrån målet att ta fram det konkreta inkubatorsstödet ”Blinken” som blev klar i februari 2017.

KASAK har idag uppemot 30 anställda och stödet från projektet överlag har varit, och är än idag, betydande på många olika sätt. Detta har lett till nya affärsidéer.

- Vi utvecklas hela tiden och nästa steg är att ta fram arbetsbetsbeskrivningar, policys och strategier samt att påbörja ett miljöarbete så att företaget blir hållbart. När allt detta är satt kommer vi att utöka för att erbjuda fler tjänster, exempelvis trädgårdstjänster och IT-tjänster, avslutar Dan Johansson.

Två män tvättar och arbetar med bilar i en verkstad.

Fakta om projektet

Programområde: Skåne-Blekinge
Projekttid: 2015-09-01—2018-12-31
Stödmottagare: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För.
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 12 390 906