Handläggningstider och myndighetskontakter

Nio myndigheter har i uppdrag att årligen följa upp de förenklingspolitiska målen om handläggningstider samt bemötande och service. Tillväxtverket ska analysera resultatet och lämna förslag som bidrar till enklare myndighetskontakter för företag och att målen nås.

Långa och oförutsägbara handläggningstider hos myndigheter kan påverka företagens tillväxt och konkurrenskraft negativt. Myndigheters service och bemötande är viktigt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Delrapport 2023

I delrapporten för 2023 går det bland annat att läsa om vilka ärendetyper som har valts ut för uppföljning av handläggningstider. Även nollbasmätningen som myndigheterna har genomfört under 2022 presenteras i delrapporten och vad som har gjorts inom uppdraget för att planera för uppföljning av bemötande och service.

Mål för förenklingspolitiken

Regeringen har fem mål för förenklingspolitiken. Ett mål är att förvaltningsmyndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta och den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande i fler ärendekategorier. Ett annat mål är att förvaltningsmyndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande.

Bakgrund förenkling

Nio myndigheter har fått i uppdrag att följa upp sitt arbete mot de två målen och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Myndigheterna ska redovisa till Tillväxtverket, senast den 15 februari, under perioden 2023-2029.

Redovisningen ska inkludera handläggningstiderna för utvalda ärendetyper och vilka åtgärder som har vidtagits för att förkorta handläggningstiderna. Redovisningen ska också besvara hur nöjda företagen är med sina kontakter med myndigheten och på vilket sätt myndigheten arbetar med att förbättra bemötande och service.

Insatser

Tillväxtverket kommer att sammanställa och analysera myndigheternas underlag i en sammanfattande rapport som ska lämnas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 15 april 2023-2028. Tillväxtverket ska även lämna förslag som kan bidra till att nå de förenklingspolitiska målen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2029.

Uppföljning av handläggningstider

Utvalda ärendetyper för uppföljning av handläggningstider per myndighet. I delrapporten 2023 går det att läsa om nollbasmätningen av handläggningstider som gjorts 2022.

Bolagsverket

 • Registrering av årsredovisning aktiebolag
 • Registrering nybildning aktiebolag
 • Registrering ombildning av lagerbolag
 • Ändring av företrädare aktiebolag

Energimarknadsinspektionen

 • Ansökan om linjekoncession
 • Ansökan om ändring av linjekoncession

Försäkringskassan

 • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Inspektionen för vård och omsorg

 • Ansökan om tillstånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Ändringsansökan samt anmälan av ändring av tillstånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Jordbruksverket

 • Ansökan om godkännande av funktionstest för spridningsutrustning för växtskyddsmedel
 • Ansökan om export, import, intyg och musikinstrument för produkter som omfattas av CITES-regler
 • Ansökan om stöd och utbetalning för projekt och företagsstöd – jordbruk och landsbygd (EU-stöd)
 • Ansökan om stöd och utbetalning för projekt- och företagsstöd – havs, fiske och vattenbruk (EU-stöd)
 • Ansökan om stöd och utbetalning genom LEADER (lokalt ledd utveckling) (EU-stöd)

Lantmäteriet

 • Fastighetsbildningsärenden
 • Spridningstillstånd

Naturvårdsverket

 • Bidrag till icke-publik laddningsinfrastruktur – Ladda bilen
 • Gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT)

Trafikverket

 • Transportdispenser
 • Ledningsärenden
 • Trafikmiljöärenden

Transportstyrelsen

 • Typgodkännande av fordon, system och komponenter
 • Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret

Resultat från tidigare uppföljning

Tillväxtverket har tidigare följt upp förenklingsarbetet på 19 olika myndigheter för perioden 2014-2020. Myndigheterna hade då i uppdrag att följa upp och arbeta mot målen att handläggningstiderna skulle minska, att fler företagare skulle vara nöjda med sina kontakter och att myndigheter skulle ha ett mer systematiskt samråd med företagare. Slutrapporten visar på en viss positiv utveckling från år 2014 till 2020.

Kontakt

Cecilia Holmgren

Enheten Enklare myndighetskontakter

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se