Främja företagande bland nyanlända

Stöd som syftar till att nyanlända och utrikes födda personer ska vilja, kunna och våga starta företag i Sverige, behöver utformas utifrån kunskap om personernas behov och förutsättningar.

Använd dessa framgångsfaktorer när ni gör insatser för personer som är nyanlända eller utrikes födda.

  • För att nå personerna i målgruppen, kommunicera genom flera olika kanaler och även vid personliga möten.
  • Ge information på lätt svenska, med tolk eller på andra språk, utifrån deltagarnas önskemål och behov.
  • Utgå från att personerna i målgruppen har mycket olika bakgrunder och erfarenheter.
  • Identifiera varje persons individuella behov och utmaningar, för att kunna anpassa insatsen.
  • Arbeta i grupper, där deltagarna kan stötta och inspirera varandra.
  • Ordna inspirationsträffar där andra utrikes födda företagare berättar om sin resa med att starta eget.
  • Bjud in personer från näringslivet för att skapa ett utökat nätverk med deltagarna.
  • Erbjud mentorer som kan stötta och inspirera deltagarna.
  • Erbjud flera olika sätt att träffas, både fysiska möten och genom digitala verktyg.
  • Se till att deltagarna får fortsatt, långsiktigt stöd. Om ert stöd avslutas, så lotsa deltagarna vidare till andra företagsfrämjare.

Om checklistan

Checklistan samlar lärdomar och framgångsfaktorer från företagsfrämjande projekt riktade till nyanlända och utrikes födda som vill starta företag. Tillväxtverket har finansierat projekten som genomfördes under 2017–2019 av offentliga och ideella organisationer över hela landet.