Tillväxtverket

Personuppgifter i mejl

Den här sidan riktar sig till dig som fått mejl från Tillväxtverket. Här ger vi information om vår behandling av personuppgifter kopplat till samarbete med andra aktörer, inklusive leverantörer.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt.

När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (GDPR). Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

Samarbete kräver personuppgifter

Tillväxtverket samarbetar med många aktörer och behandlar personuppgifter kopplat till detta, ofta via mejl. Det handlar om namn, kontaktuppgifter och uppgifter kopplat till en persons tjänst.

Den rättsliga grunden för detta i GDPR är det som kallas för allmänt intresse. Den nationella rättsliga grunden finns i vår förordning eller i specifika regeringsuppdrag. För samarbete med leverantörer är den nationella rättsliga grunden att vi ska arbeta effektivt (3 § myndighetsförordningen).

Vid behov kan uppgifterna delas med andra aktörer och leverantörer, om det är nödvändigt för samarbetet.

De uppgifter vi samlar in kopplat till samarbete används endast för detta ändamål och bara så länge det är nödvändigt. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att ta bort.

Om någon nämner en tredje person i sin kontakt med oss, till exempel i mejl, så informerar vi personen om detta – om vi har kontaktuppgifter och om arbetsinsatsen står i proportion till vikten av att personen informeras.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
  • Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
  • I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Organisationsnummer: 202100-6149

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetskyddsmyndigheten.