Tillväxtverket
Kvinna arbetar på sin laptop.

Affärsutvecklings­checkar

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Vilka företag kan söka stöd?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

 • vill växa
 • har 2-49 anställda
 • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner EUR)
 • har sin ekonomi i ordning

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Vad kan jag söka stöd för?

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget)

Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan jag söka?

 • 50 000–250 000 kronor
 • Checken kan finansiera max hälften av kostnaden - resten betalar ditt företag

Hur och när ansöker jag?

Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Se ruta nedan.

Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Gotland, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.

Vill du veta mer?

Vanliga frågor besvaras längre ner på sidan. För frågor om ansökan och rapportering, kontakta berörd region. Se ruta nedan.

För övergripande frågor kan du även kontakta Tillväxtverket.

 

Digitalisering

Lisbeth O Karlsson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 81

Internationalisering

Karin Silfversten
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 09

Linda Backman
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 32

Företagare berättar om hur affärsutvecklingscheckar har hjälpt deras verksamhet

"Vi fick en enorm skjuts"

– Så säger ett av företagen som tagit hjälp av checkar för internationalisering. Se filmerna där fyra olika företag berättar om hur affärsutvecklingscheckar har hjälpt deras verksamhet framåt.

“Digitaliseringscheckarna hjälpte oss ta ett samlat grepp”

Det kan tyckas märkligt att ett företag som bland annat arbetar med att utbilda beslutsfattare i informations- och kommunikationsteknologi, behöver hjälp med sin egen digitalisering, men för LIFE Academy blev Tillväxtverkets digitaliseringscheck möjligheten att utveckla organisationen ytterligare.

Läs artikeln om LIFE Academy

“Vi ville förenkla för oss själva, men nu kan vi förenkla för våra kunder också”

För Växjö Markisfabrik var digitalisering främst ett sätt att förenkla sin egen process. Men snart insåg företaget att det fanns en möjlighet att förenkla för kunderna också. Digitaliseringsarbetet blev en konkurrensfördel.

Läs artikeln om Växjö Markisfabrik

Vanliga frågor och svar om Affärsutvecklingscheckar generellt

Kan jag söka även om min omsättning inte var tre miljoner förra året, men förväntas bli det detta år?

Nej. Omsättningen gäller senaste årsbokslut. Omsättningen på tre miljoner kronor ska vara nettoomsättning. Det betyder att inkomsterna ska komma från sålda varor eller tjänster och inte genom bidrag eller verksamhetsstöd.

Vad innebär att företaget ska ha minst två anställda?

Två anställda innebär minst två heltidstjänster, där marknadsmässiga löner utbetalas.

Mitt företag ingår i en koncern - kan jag söka en check?

Ja men koncernen får ha max 249 anställda totalt.

Vid bedömning av ansökan tittar vi på stödnyttan, det vill säga att stödet inte får vara större än vad som behövs, med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att projektet som ni söker en check för ska kunna genomföras.

Mitt företag ägs av ett stort företag - kan jag söka en check?

Ett litet företag som ägs till mer än 25 % av ett stort företag räknas som stort och kan därför inte söka checkar.

Kan jag projektanställa för checken?

Ja, men anställningen måste börja efter projektstart och det måste vara en ny kompetens för företaget.

Du får inte välja projektanställd som är närstående.

Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon.

När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Projektanställningen eller tjänsten får inte redan vara offentligt subventionerad.

Observera att checken inte kan användas till att finansiera tillsvidareanställd personal.

Vårt företag har säte i Skåne men flest anställda i Kalmar, i vilket län ska vi söka?

Ansökan görs i det län där den huvudsakliga verksamheten bedrivs det vill säga där huvuddelen av arbetet/kostnaderna uppstår.

Vilka företagsformer kan söka?

Följande företagsformer som uppfyller grundkriterierna kan söka:

 • Aktiebolag
 • Enskild firma
 • Handelsbolag
 • Ekonomisk förening
 • Kommanditbolag

Det är viktigt att det finns en stark tillväxtvilja i företaget.

Mitt företag uppfyller inte kriterierna men vill ändå ha hjälp med affärsutveckling?

Tillväxtverket har andra stöd till företag och här hittar du alla aktuella utlysningar.

Varför finns inte checkarna att söka i alla regioner?

Vissa regioner har valt att inte vara med.

Vad betyder det att affärsutvecklingschecken är ett försumbart stöd?

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. När Du ansöker om stöd så behöver därför ett särskilt intyg fyllas i med uppgift om eventuellt tidigare försumbart stöd som har beviljats.

Företag inom vägtransporter får ta emot sammanlagt maximalt 100 000 euro under 3 år. Företag inom fiske- och vattenbruk samt primär produktion av jordbruksprodukter får inte ta emot försumbart stöd enligt dessa bestämmelser överhuvudtaget.

Vilken leverantör kan jag välja?

Du kan välja en leverantör i Sverige eller utomlands.

Projektanställningen eller tjänsten får inte redan vara offentligt subventionerad.

Du får inte välja leverantör eller projektanställd som är närstående oavsett om leverantören avser en juridisk eller en fysisk person.

Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon.

När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Jag har fått en check, när ska jag ha genomfört projektet?

Start och slutdatum för ditt projekt framgår i ditt beslut. Se under ”projekttid”. Det är bara under denna tidsperiod som kostnader i projektet kan uppstå.

Jag har fått en check, när betalas pengarna ut?

Utbetalning sker mot upparbetade kostnader. Datum för ansökan om utbetalning och lägesrapportering står på ditt beslut.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Vad menas med att checken ska användas till att förbereda en internationalisering?

Med förberedelse för internationalisering menas enkelt sagt förberedelse fram till import och export.

Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad i ett annat land.

Ett företag som redan är aktivt på en utländsk marknad kan få stöd för att bredda sig till nya länder.

Vad innebär en ny marknad?

En marknad där företaget inte är etablerat.

Har man en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän på plats, så räknas det inte som en ny marknad.

Om företaget exempelvis redan säljer i Tyskland men inte är etablerat (kontor, avtal med partners) på den aktuella marknaden så räknas det som en ny marknad.

Större länder såsom Kina, USA är svåra att räkna som en homogen marknad. Även om du är etablerad i exempelvis New York så är förhållandena inte desamma som i San Francisco, det vill säga de kan räknas som olika marknader.

Storbritannien en ny marknad? Under 2019 kan företag som bedriver handel med Storbritannien söka en check för att utreda Brexitfrågor.

Vilka kostnader gäller?

Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

Resor?
Ja, men resor får utgöra max 20 % av totala kostnaden.

Delta på en mässa?
Ja, om det är en del av en större satsning, det vill säga deltagande i syfte att till exempel hitta partners, leverantörer eller lära känna en ny marknad. Mässkostnaden kan vara max 20 % av den totala kostnadsbudgeten.

Produktutveckling?
Nej, du ska ha en befintlig produkt att ta med till den nya marknaden. Däremot kan visst stöd ges för marknadsspecifika anpassningar av produkten (vara eller tjänst).

Marknadsföring?
Marknadsföring i syfte att hitta en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän är ok.

Marknadsföring som går mot slutkund är inte ok.

Checkarna kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Vad är syftet med digitaliseringscheckarna?

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Sverige genom digitalisering, t.ex. genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation.

Hur definierar ni digitalisering?
Med digitalisering menar vi: Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Vilka kostnader gäller?

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering
 • genomföra en digital transformation
 • ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Checken kan inte användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningar
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • generell produktutveckling
 • anpassning för att uppfylla GDPR


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.