Regional exportsamverkan i en ny tid

Trots stora förändringar i omvärlden de senaste åren, såsom Brexit, pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, inflation och ökade energipriser, är svenska exportföretag konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv. Men stora utmaningar väntar runt hörnet och stöd till omställning och export är viktigare än någonsin.

Tåg med lastvagnar kör genom öppet landskap i Sverige

Erfarenheterna från uppdraget visar att de svenska exportföretagen står sig väl i den globala konkurrensen och såväl varuexport som tjänsteexport har ökat i hela landet sedan 2016. Men med nya lagförslag och förordningar från EU ökar kraven på företagens förmåga till omställning vilket får konsekvenser för företagens möjligheter att exportera.

Fler företag får exportstöd genom regional exportsamverkan

Tillväxtverket följer upp utvecklingen av regional exportsamverkan och under 2022 deltog 3 200 företag i insatser, utöver de exportfrämjande aktörernas grunduppdrag. 78 procent av företagen som fått fördjupat exportstöd uppgav att det var enkelt att hitta rätt aktör och 79 procent ansåg att stödet gett företaget en ökad förmåga att göra affärer i andra länder.

Stor exportpotential inom flera branscher

Erfarenheter från Tillväxtverkets branschutlysningar för ökad export visar att exportpotentialen är stor inom sektorer som turismindustrin, premiumsegmentet inom kulturella och kreativa näringar, sport- och outdoor, dataspelsbranschen, trä- och möbelindustrin samt miljötekniksektorn. 97 procent av företagen som deltog inom dessa branscher uppgav att det stöd de mottagit via branschprojekten ökat deras förmåga att göra affärer i andra länder.

Koordinering med EU-program stärker resultat

Erfarenheterna visar också att det finns stor potential i att koordinera regional exportsamverkan med programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under 2014-2020 beslutade Tillväxtverket, genom dessa EU-program, om stöd som uppgick till 933 miljoner kronor i 125 projekt. Dessa projekt har lett till fler investeringar i exportföretag, till nya samarbeten med näringslivskontor, klusterorganisationer, science parks både i Sverige och i andra EU-länder och möjliggör en utveckling och spridning av nya metoder och arbetssätt.

Långsiktighet, kunskap och digital information till företag viktigt framåt

Mot bakgrund av de samlade erfarenheterna från regional exportsamverkan och de stora utmaningar som svenska exportföretag står inför de kommande åren ser Tillväxtverket tre konkreta åtgärder som är viktiga i kommande handelsstrategi:

  • Långsiktiga förutsättningar för export- och investeringsfrämjande bland annat genom uppdrag till Tillväxtverket att samordna och utveckla regional exportsamverkan.
  • Kunskapen om svensk export och exportstödets effekter behöver stärkas. Det är viktigt att SCB fortsatt producerar och utvecklar den regionala exportstatistiken och att Tillväxtanalys återkommande utvärderar exportstödets effekter.
  • Digital information till företag behöver utvecklas genom att stärka verksamt.se och söktjänsten rådgivning och stöd vid utlandshandel så att företag i hela landet kan ta del av aktuella exportstöd och finansieringserbjudanden.

Tillväxtverket har nyligen presenterat resultat, erfarenheter och rekommendationer till regeringen genom en skriftlig redovisning av uppdraget att utveckla regional exportsamverkan och internationaliseringsinnehåll på verksamt.se. Myndigheten deltar också i dialoger som Regeringskansliet genomför i utarbetandet av den nya handelsstrategin.

Läs rapporten

Fakta om regional exportsamverkan

Tillväxtverket har mellan 2016 och 2022 haft i uppdrag att koordinera arbetet med regional exportsamverkan. Arbetet har genomförts i samverkan med Almi, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Enterprise Europe Network och regionerna.

Kontakt

Jonas Örtquist

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 91 00