Närhet, tydlighet och långsiktighet - Lärdomar från 400 export- och investprojekt

De närmaste åren väntar stora satsningar på svensk export och projekt som kan attrahera företagsinvesteringar till Sverige.

Tillväxtverket har därför genomfört en kartläggning och analys av tidigare genomförda export- och investprojekt samt utvecklat en interaktiv digital Sverigekarta som kan ge inspiration och kunskap för politikutveckling samt i förberedelser av nya utvecklingsinsatser.

Sammanfattning

Rapporten visar att Europeiska regionala utvecklingsfonden är en betydande finansiär av projekt som stärker internationalisering och export i svenska företag. Rapporten lyfter fram lärdomar från projekten, belyser hur arbetet är organiserat i Danmark och Finland och innehåller rekommendationer för hur svenskt export- och investeringsfrämjande kan utvecklas framåt.

Målgrupp för rapporten är beslutsfattare och strateger inom offentlig sektor samt export- och investeringsfrämjande myndigheter, regioner, kommuner och näringslivsorganisationer som driver utvecklingsarbete inom området.

Insikter

  • Under 2014-2020 investerades närmare 1,3 miljarder kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder i 409 export- och investprojekt.
  • 75 procent av medlen kommer från Regionalfonden, motsvarande 933 miljoner kronor som investerades i 125 projekt och där drygt 400 miljoner kronor avsåg direkta insatser i företag.
  • Projekten drivs ofta av företagsfrämjande aktörer, science parks, inkubatorer och regioner och är en del av ett större företagsfrämjande system.
  • Närhet till företagen, kunskap om företagens behov och långsiktighet är viktigt för att utveckla effektiva stöd och bygga kompetens i företagen.
  • Här finns en potential att utveckla gränsöverskridande, tematiska samarbeten mellan regioner och mellan företag för att uppnå synergier, specialisering och kritisk massa, delvis inspirerat av Danmark.

Övrigt

Mer information om export- och investprojekten finns i en interaktiv digital Sverigekarta som kompletterar den skriftliga rapporten.

Kontakt

Jonas Örtquist

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

08-681 91 00

Närhet, tydlighet och långsiktighet – lärdomar från 400 export- och investprojekt

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0433
ISBN:
978-91-89730-21-2
Årtal:
2023