Pandemistöd från EU accelererade omställningen men hanterade inte pandemins effekter fullt ut

Coronapandemins utbrott orsakade skador i ekonomierna hos EU:s medlemsländer. Med ambitionen att försöka bromsa effekterna tog EU-kommissionen fram en återhämtningsplan där en av insatserna var React-EU inom Regionalfonden. Sammanlagt beviljade Tillväxtverket 703 miljoner kronor till 152 projekt över hela Sverige inom React-EU. Nu har insatsen utvärderats .

En grupp människor samtalar.

React-EU var en del av EU:s återhämtningsplan under pandemin och gick igenom Regionalfonden som Tillväxtverket har hand om.

React-EU skulle bidra till att stärka ekonomin och sysselsättningen efter pandemin. Finansierade insatser skulle bidra till att stärka ekonomin och sysselsättningen i de värst drabbade regionerna och sektorerna. Pengarna till projekten gick till en stor bredd av insatser med olika syften, utformning och målgrupp. Mest medel gick till direkta insatser till företag och flest projekt genomförde insatser som syftade till att främja grön och digital omställning hos företagen.

Nu har React-EU utvärderats av Ramboll Management Consulting med syftet att lära av arbetet och få syn på de resultat och effekter som insatsen skapat.

– Ramboll pekar på att det finns flera utmaningar med att utvärdera insatser som React-EU. Primärt är det att syftet med React-EU är brett och otydligt formulerat, att projektportföljen består av en stor mängd unikt utformade insatser samt att det saknas strukturer för att tillhandahålla data som behövs för att utvärdera insatserna, säger Emelie Johansson, enheten Kunskap och lärande på Tillväxtverket, som också varmt rekomenderar läsaren att ta del av de regionala anlyserna kopplade till rapporten.

Emelie Johansson.

Emelie Johansson.

Uppnådde inte fullt ut programmålen

Utvärderingen bedömer att React-EU inte fullt ut uppnått de uppsatta programmålen. Projekten har inte nått upp till förväntat antal företag som skulle få stöd och i begränsad utsträckning fokuserat på att hantera pandemins effekter. Sammantaget är det små skillnader i vad projekten inom React-EU fokuserat på och hur de utformats i jämförelse med projekt som beviljats finansiering i ordinarie Regionalfonden 2014–2020.

React-EU har bidragit till att accelerera företagens omställning, men inte varit avgörande för att företagen skulle påbörja ett arbete kring grön eller digital omställning. Företagen ser över lag en nytta med det stöd de har fått och de anser att stödet har mött deras behov. Företagen har dock svårt att göra kopplingen mellan upplevda effekter och bidraget till företagens gröna eller digitala omställning.

Vad bör Tillväxtverket göra framåt?

Ramboll har konstaterat att vissa typer av projekt och stödformer inom React-EU var nya för Regionalfonden, till exempel affärsutvecklingscheckar. Det här bedömer utvärderarna är ett relevant stödinstrument med stor potential framåt inom Regionalfonden, men den administrativa processen bör förenklas i så fall.

Utvärderingen rekommenderar Tillväxtverket att:

  • Förbättra förutsättningarna för att utvärdera program för selektiva företagsstöd genom att:
    - Skapa strukturer för att isolera och säkerställa vilken typ av insats och insatsens omfattning som respektive företag tagit del av.
    - Ställa krav på projektägare att redovisa vilken typ av projektaktiviteter som varje företag tagit del av.
    - Ställa krav på projektägare att tillgängliggöra kontaktuppgifter till företag som fått stöd, alternativt utforma enhetliga enkäter.
  • Utreda balansen mellan regional och nationell styrning. Stämmer det att företagsbehoven de facto skilt sig åt över landet inom samma branscher? Om det inte finns några väsentliga skillnader går det att ifrågasätta den heterogenitet (när något består av delar som är olika i jämförelse med varandra) av insatser som förekommer inom React-EU.
  • Skapa förutsättningar för träffsäkra insatser vid framtida kriser genom att definiera och styra hur finansierade projekt ska utformas samt definiera tydliga målgrupper för insatserna genom att göra snabba analyser om vilka företag som drabbas av en kris, vad deras behov är och hur vi mest effektivt och ändamålsenligt kan möta dessa behov. Ett sådant arbete förutsätter ett myndighetsöverskridande samarbete för att i likhet med andra nordiska länder tillhandahålla företagsdata på kort tid.

För att omhänderta utvärderingarnas rekommendationer ska Tillväxtverket testa ett nytt arbetssätt.

Helena Köpsén.

Helena Köpsén.

– Vi har precis tagit fram en process för omhändertagande av utvärderingars rekommendationer (HUR) och det har nyligen fattats beslut om att vi ska testa det nya arbetssättet inom myndigheten på just den här utvärderingen. Det är först när vi hanterat utvärderingen enligt HUR som vi vet på vilket sätt Tillväxtverket väljer att agera utifrån rekommendationerna, säger Helena Köpsén, enheten Kunskap och lärande.

Vi har precis tagit fram en process för omhändertagande av utvärderingars rekommendationer och det har nyligen fattats beslut om att vi ska testa det nya arbetssättet inom myndigheten på just den här utvärderingen.

EU:s regionalfond och React-EU

Regionalfonden förväntades bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla under programperioden 2014–2020. Tillväxtverket ansvarar för att genomföra den del av React-EU som ingår i Regionalfonden och har upphandlat en extern utvärdering av Ramboll Management Consulting. Det här är slutrapporten av Rambolls utvärdering och syftar till att ge lärande om resultat och effekter som satsningarna inom React-EU har skapat.

Kontakt

Emelie Johansson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se