Nyfiken på utvecklingen inom kommersiell service? Nu finns två nya rapporter

Landsbygder står fortsatt inför både utmaningar och möjligheter vad gäller serviceutbudet. Tillväxtverket har precis släppt två nya rapporter om tillgången till kommersiell service. Fokus är på landets landsbygder, men analysen omfattar hela Sverige.

Den kommersiella servicen genomgår en ständig förändring. Nya tekniska möjligheter, kundernas preferenser och nya affärsmodeller skakar om all handel, så även den kommersiella servicen där dagligvaruhandeln utgör kärnan. Nu finns två nya rapporter inom området.

I rapporten Tillgänglighet till grundläggande kommersiell service 2024 beskrivs och analyseras tillgång och tillgänglighet till grundläggande kommersiell service i olika delar av landet.

I rapporten Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden ges en detaljerad sammanställning av Tillväxtverkets, regioners och länsstyrelsers insatser på området.

Butiksdöden har avstannat

Wolfgang Pichler som är analytiker har skrivit tillgänglighetsrapporten och menar att det för butiker ändå ser bättre ut än på länge.

– Butiksdöden har avstannat och nya sätt att distribuera dagligvaror och paket har slagit igenom även om det går lite upp-och-ner med etableringen av obemannade butiker, deltidsbemannade butiker eller så kallade hybridbutiker och paketboxar.

Hur många butiker finns det?

Tillgänglighetsrapporten svarar på frågor om hur många butiker och drivmedelsstationer vi har i landet och vilken grundläggande service, som apotekstjänst, paket och betaltjänster som tillhandahålls genom en ombudsfunktion hos en butik till exempel.

Förutom mycket fakta kring service finns också resonemang om drivkrafter och förändringsfaktorer samt kopplingen till beredskapsfrågan. Rapporten tar också upp avståndet till servicefunktioner, vilket ger en bra indikation på problem och utmaningar för lokalsamhällen och landsbygder.

Stöd och samverkan för service

Regeringsrapporten redovisar hur mycket pengar som Tillväxtverket, regioner och länsstyrelser har använt under året för att stötta dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i Sveriges landsbygder.

– Totalt beviljades stöd på 218 mnkr, och via olika uppdrag fördelade vi ca 200 mnkr till regioner. Det handlar bland annat om driftstöd till de mest sårbara butikerna, 274 stycken fördelat på alla län, säger Pär Ove Bergquist som är samordnare för kommersiell service på Tillväxtverket.

– Stöd gavs också till investeringar, korrosionsskydd till drivmedelsstationer, bidrag för akuta problem med lönsamheten och projektmedel till regionernas strategiska arbete att främja tillgänglighet till kommersiell service. Regionerna finansierade även 94 kommuners bidrag för hemsändning av dagligvaror till hushåll i landsbygder som inte kan ta sig till butiker själva.

Regeringsrapporten tar också upp hur Tillväxtverket stöttar regionernas arbete att bevilja stöd, arbeta strategiskt och driva samverkan med kommuner och länsstyrelser inom ramen för Regionala serviceprogram.

Utmanande för butiker i landsbygder

Sedan 2022 har utmaningarna ökat för många dagligvarubutiker i landsbygder. Det handlar om höga elkostnader, ökade inköpspriser och förändrat köpbeteende hos kunderna.

– Hushållen har stora utgifter och minskat utrymme i plånboken och väljer i högre utsträckning att handla i större butiker i tätorter, vilka ofta har lägre priser. Det finns också fortsatt stora behov av investeringar för energibesparingar och ny teknik, t ex för obemannade funktioner i befintlig butik för att bli så kallad hybridbutik, säger Pär Ove Bergquist.

Så arbetar vi med tillgänglighet till grundläggande kommersiell service

Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för näringslivets konkurrenskraft och varierar stort mellan olika delar av landet och framför allt mellan täta miljöer och landsbygder. Kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

I begreppet grundläggande kommersiell service ingår dagligvaror, drivmedel, postombud, apoteksombud och grundläggande betaltjänster.

I vårt uppdrag samverkar vi med andra aktörer, främst med regionerna som har det regionala utvecklingsansvaret. Vi arbetar även med nationella och kommersiella aktörer inom serviceområdet (20-tal organisationer inom Centralt samordningsforum, CSF).

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns också olika ekonomiska stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i landsbygder, vilka ofta även tillhandahåller ombudstjänster för post, apotek och betaltjänster.

Kontakt

Wolfgang Pichler (Tillgänglighetsrapporten)

Pär Ove Bergquist (Regeringsrapporten)

 

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se