Hög tillväxtvilja i landsbygder trots stora utmaningar

Trots stora utmaningar är tillväxtviljan hög även hos små och medelstora företag i olika typer av landsbygder. Viljan att växa är som störst hos företagen i mycket glesa landsbygdskommuner i Norrlands inland. Samtidigt upplever dessa företag större tillväxthinder än i andra företag.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Undersökningen genomfördes i början av 2023 och riktade sig till små och medelstora företag. Fokus i denna artikel ligger på företag och företagande i landsbygder. Utifrån den rådande marknadslogiken finns påtagliga fördelar för företag att verka i folkrika och tätbefolkade miljöer. I denna artikel visar vi hur långa avstånd, en begränsad tillgång till olika marknader och en minskande arbetskraft påverkar företag i landsbygder.

Resultat utifrån sex olika kommuntyper

Resultaten från undersökningen bryts ner utifrån Tillväxtverkets kommunindelning som består av sex kommuntyper där storstadskommuner och täta blandade kommuner står för kommuner med större tätorter (städer) medan övriga kommuntyper som glesa blandade kommuner, tätortsnära landsbygdskommuner, glesa landsbygdskommuner och mycket glesa landsbygdskommuner representerar olika typer av landsbygdskommuner.

Om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt

Wolfgang Pichler

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se