Höga elpriser kan få stor negativ påverkan på företagen

Vart tredje företag som arbetar med grön omställning anser att elpriserna kommer att ha en stor påverkan på ordinarie verksamhet. Företag i södra Sverige och norra Norrland påverkas mest. På kort sikt anser företagen att minskad energiförbrukning är den mest relevanta åtgärden för att hantera höga elpriser, medan egen elproduktion är intressant inom vissa branscher på längre sikt.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens gröna omställning. Undersökningen genomfördes vintern 2022-2023 och gick ut till små och medelstora företag i hela landet. I denna artikel redovisas resultaten för de tre frågor om elpriset som ställdes i enkätundersökningen. Undersökningen genomfördes under en period då elpriserna var mycket höga. I denna presentation ingår cirka 4 500 företag som arbetar med grön omställning. Det kan till exempel handla om internt miljö- och klimatarbete, minskad energi- och resursanvändning i företages produktion, ökade miljö- och klimatkrav i inköp och minskade utsläpp från transporter.

Företag i södra Sverige och norra Norrland påverkas mest

På längre sikt (24 månader) anger cirka en tredjedel av företagen som arbetar med grön omställning att elpriserna kommer att ha en stor påverkan på ordinarie verksamhet. Resultaten visar också att företag i södra Sverige i elområde 4 samt företag i norra Norrland i elområde 1 upplever att utvecklingen av elpriserna påverkar möjligheterna att bedriva ordinarie verksamhet i högre utsträckning än riksgenomsnittet. I elområde 4 har elpriserna varit högst i landet. I elområde 1 har elpriserna stigit de senaste åren men ligger inte på samma prisnivå som i elområde 4. Företagen i mellersta Sverige i elområde 3 upplever en lägre påverkan än riksgenomsnittet. Detta trots att prisnivån har varit på ungefär samma nivå som i elområde 4.

Andel

Vilken påverkan anser du att den senaste tidens utveckling på elpriser kommer ha på ditt företags möjligheter att bedriva ordinarie verksamhet?
 På 6 månaders sikt (Södra Sverige)På 6 månaders sikt (Riket)På 24 månaders sikt (Södra Sverige)På 24 månaders sikt (Riket)
Ingen påverkan (%)28,837,125,130,7
Viss påverkan (%)39,434,938,137,1
Stor påverkan (%)31,728,036,732,3

För tio år sedan delades Sverige in i fyra elområden. Prisskillnaderna mellan områdena har varit marginella och generellt legat på en låg och stabil nivå. Under de sista åren har läget förändrats och elpriserna har ökat med stora variationer mellan olika månader. En ökad efterfrågan, kriget i Ukraina, kapacitetsbrist och effektbrist innebär att priserna på el har varierat kraftigt under de senaste åren. Elpriserna har höjts i alla elområden men elområdena 3 och 4 i södra Sverige har haft de högsta elpriserna (SCB).

Öre per kWh

Utveckling av elpriser efter elområden februari 2021-april 2023
 feb 2021mars 2021april 2021maj 2021jun 2021jul 2021aug 2021sep 2021okt 2021nov 2021dec 2021jan 2022feb 2022mars 2022april 2022maj 2022juni 2022juli 2022aug 2022sep 2022okt 2022nov 2022dec 2022jan 2023feb 2023mars 2023april 2023
Större hushåll (Elområde 1)50,433,134,047,642,560,266,366,334,067,581,842,138,537,563,369,565,935,141,5118,764,8146,6225,087,868,873,381,8
Större hushåll (Elområde 2)50,632,833,647,742,560,966,266,234,267,284,442,438,937,164,067,365,334,672,8119,365,9150,3226,788,469,073,881,8
Större hushåll (Elområde 3)60,343,540,452,047,967,375,3102,178,3102,2200,6118,490,0145,899,5113,8141,1102,6248,6248,397,7161,8299,2110,698,8103,184,1
Större hushåll (Elområde 4)61,452,549,756,981,778,393,9132,899,7133,3204,4123,696,0170,6122,2150,3193,1137,9327,2259,398,4166,6302,6123,8120,3117,190,5

Faktaruta: Elpriser och elområden

Ungefärlig geografisk beskrivning av elområdena

Elområde 1: Norrbottens län och delar av Västerbotten

Elområde 2: Jämtlands och Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och delar av Västerbotten

Elområde 3: Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län

Elområde 4: Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och delar av Västra Götalands län

Flera branscher påverkas av höga elpriser - Hotell och restaurang ligger i topp

Hotell och restaurang sticker ut både på kort (6 månader) och lång sikt (24 månader) där tre av fem företag anger att elpriset har stor påverkan på ordinarie verksamhet. Det är påtagligt att denna bransch påverkas i stor utsträckning av höga elpriser, men har också drabbats bland annat av ökade kostnader för insatsvaror och vikande efterfrågan under pandemin. Andra branscher som påverkas mycket av de höga elpriserna är Tillverkning, Energi och vatten, Byggverksamhet och Handel. Dessa branscher har troligen en hög elförbrukning och deras upplevda påverkan på ordinarie verksamhet är högre än genomsnittet för alla branscher som ligger på 32 procent. De branscher som i högst grad säger sig vara opåverkade av de höga elpriserna är Juridik, ekonomi och vetenskap, Information och kommunikation, Vård och omsorg, samt Utbildning.

Företagens åtgärder för att hantera höga elpriser

På kort sikt anser företagen att minskad energiförbrukning är den mest relevanta åtgärden men även att se över elavtal eller att använda el mer flexibelt under dygnet kommer högt upp på åtgärdslistan. På lång sikt är egen elproduktion betraktat som relevant för många företag men även att se över elavtal och att minska elförbrukningen är åtgärder som är aktuella.

I vissa branscher är minskad elförbrukning mer relevant på lång sikt än på kort sikt. Detta gäller branscherna Tillverkning, Energi och vatten, Transport, Hotell och restaurang, Vård och omsorg samt Kultur och nöje. Det kan bero på att en minskad elförbrukning behöver en längre omställningsperiod på grund av exempelvis nödvändiga investeringar, ändringar i verksamheten som renovering av, byte av lokaler eller ny maskinell utrustning som drar mindre energi. Att dra ner på produktionen, ta lån eller minska personalstyrkan är det bara omkring 10 procent av företagen som ser som relevanta åtgärder både på kort och på lång sikt.

Stort intresse för att investera i egen elproduktion

Att installera egen elproduktion ses som mycket intressant av många företag. På lång sikt är det över en tredjedel av företagen som ser detta som en relevant åtgärd. De branscher som ser detta som särskilt intressant är Jordbruk, skogsbruk och fiske, Hotell och restaurang, Tillverkning, Byggverksamhet och Transport. Att det är dessa branscher som har störst intresse av egen elproduktion kan tänkas hänga ihop med att det är verksamheter med stor elförbrukning. Inom transportbranschen pågår en stor omställning genom elektrifiering av fordon. Att dessa företag investerar i egen elproduktion kan ge stora möjligheter till minskade kostnader. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske kan det också finnas lämplig mark eller fastigheter som dessa typer av företag kan använda för installation av sol- eller vindkraft i högre grad än många andra företag. Vissa av dessa företag kan även se egen elproduktion som en möjlighet till diversifiering av verksamheten genom försäljning av överskottsel.

Minska energiförbrukningen

Olika åtgärder som skulle kunna vara aktuella, på kort eller lång sikt, för att hantera situationen med nuvarande elpriser
 Jordbruk, skogsbruk och fiskeTillverkningEnergi och vattenByggverksamhetHandelTransport och magasineringHotell- och restaurangInformation och kommunikationJuridik, ekonomi och vetenskapFastighetsservice och UthyrningUtbildningVård och omsorgKultur och nöje
På kort sikt37,030,619,829,934,221,032,225,326,322,536,123,230,4
På lång sikt38,340,531,138,035,032,244,422,626,635,425,834,243,0

Flexibel elanvändning

Olika åtgärder som skulle kunna vara aktuella, på kort eller lång sikt, för att hantera situationen med nuvarande elpriser
 Jordbruk, skogsbruk och fiskeTillverkningEnergi och vattenByggverksamhetHandelTransport och magasineringHotell- och restaurangInformation och kommunikationJuridik, ekonomi och vetenskapFastighetsservice och UthyrningUtbildningVård och omsorgKultur och nöje
På kort sikt24,518,615,315,818,915,919,619,020,514,216,210,427,0
På lång sikt20,414,821,713,812,517,820,74,814,020,713,218,214,5

Se över elavtal

Olika åtgärder som skulle kunna vara aktuella, på kort eller lång sikt, för att hantera situationen med nuvarande elpriser
 Jordbruk, skogsbruk och fiskeTillverkningEnergi och vattenByggverksamhetHandelTransport och magasineringHotell- och restaurangInformation och kommunikationJuridik, ekonomi och vetenskapFastighetsservice och UthyrningUtbildningVård och omsorgKultur och nöje
På kort sikt25,324,415,914,827,527,120,216,521,016,520,615,920,3
På lång sikt45,442,039,745,942,334,848,118,728,333,735,037,936,4

Egen elproduktion

Olika åtgärder som skulle kunna vara aktuella, på kort eller lång sikt, för att hantera situationen med nuvarande elpriser
 Jordbruk, skogsbruk och fiskeTillverkningEnergi och vattenByggverksamhetHandelTransport och magasineringHotell- och restaurangInformation och kommunikationJuridik, ekonomi och vetenskapFastighetsservice och UthyrningUtbildningVård och omsorgKultur och nöje
På kort sikt19,712,06,114,14,010,99,25,06,84,99,23,15,3
På lång sikt63,044,841,842,241,541,349,217,828,740,021,219,925,4

Lägga ner verksamheten

Olika åtgärder som skulle kunna vara aktuella, på kort eller lång sikt, för att hantera situationen med nuvarande elpriser
 Jordbruk, skogsbruk och fiskeTillverkningEnergi och vattenByggverksamhetHandelTransport och magasineringHotell- och restaurangInformation och kommunikationJuridik, ekonomi och vetenskapFastighetsservice och UthyrningUtbildningVård och omsorgKultur och nöje
På kort sikt3,46,53,48,06,67,79,84,63,22,42,33,30,6
På lång sikt25,923,010,725,320,525,320,66,010,415,98,811,615,7

Ett av fem företag kan behöva lägga ner verksamheten vid höga elpriser på lång sikt

På kort sikt är det totalt 5 procent av de små och medelstora företagen som jobbar med grön omställning, som kan behöva lägga ner sin verksamhet vid fortsatt höga elpriser. Dock finns det flera branscher som ligger högre än så. 10 procent av företagen inom Hotell och restaurang och 8 procent av företagen inom Byggverksamhet respektive Transport och magasinering uppger att de kan behöva lägga ner verksamheten på kort sikt. På lång sikt är det närmare ett av fem små och medelstora företag, som arbetar med grön omställning, som kan behöva lägga ner verksamheten på grund av de höga elpriserna. De branscher som särskilt utmärker sig är Jordbruk, skogsbruk och fiske, Byggverksamhet, Transport, Tillverkning samt Hotell och restaurang. Detta är branscher som sannolikt har stor elförbrukning, är konjunkturkänsliga och flera har redan drabbats hårt av ökade kostnader för insatsvaror och vikande efterfrågan under pandemin. Viktigt att ha i åtanke är också att undersökningen genomfördes under en period då elpriserna var mycket höga.

Med stor sannolikhet kommer behovet av el att öka i och med den omställning som sker inom näringslivet, då fossil energi byts ut till fossilfri el. Drivkrafterna är den snabba elektrifieringen av transportsektorn och nya industriella satsningar, framför allt i norra Sverige. Svenska kraftnäts marknadsanalys för 2023-2027 visar att årsmedelpriserna inledningsvis kommer att sjunka en hel del mellan 2023 och 2024 till följd av lägre bränslepriser och därefter ligga relativt stabilt fram till 2025 då de ökar igen. Den ökade elanvändningen i norra Sverige leder till högre elpriser, och detta medför även att priserna mellan elområdena jämnas ut på sikt.

Fortsatta investeringar för grön omställning i vissa branscher, medan andra är påtagligt påverkande

För några branscher, som till exempel Jordbruk, skogsbruk och fiske, verkar det som att höga elpriser främjar investeringar. Det kan möjligen bero på att grön omställning är “lågt hängande frukter” på grund av branschens karaktär och att redan planerade investeringar fortsatt anses stärka konkurrenskraften och kan minska kostnaderna på sikt, exempelvis genom egen elproduktion. Andra branscher, bland annat Hotell och restaurang, visar tecken på att behöva ställa in de investeringar i grön omställning som planerats. Investeringar för grön omställning anses möjligen inte vara tillräckligt lönsamma när kostnaderna stiger och kunderna blir alltmer prismedvetna.

Det är i högre grad de något större företagen i undersökningen som är opåverkade av höga elpriser när det gäller investeringarna för grön omställning. Det kan möjligen vara ett resultat av högre grad av planering och långsiktighet i verksamheten såväl som större tillgängligt kapital ju större företaget är.

Fakta om Företagens gröna omställning

  • Cirka 37 000 företag har kontaktats och svar inkom från cirka 5 000 företag. Svarsfrekvensen är 14 procent.
  • Undersökningens urval omfattar små- och medelstora företag med högst 249 anställda.
  • Undersökningen är representativ för cirka 400 000 företag.
  • I denna presentation ingår cirka 4 500 företag som arbetar med grön omställning. Fokus är på dessa företag för att hantera problem med låg svarsfrekvens och bortfall.
  • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
  • Urvalet är stratifierat på bransch, länsgrupp samt företagsstorlek.
  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden december 2022 till mars 2023.
  • Undersökningen består av cirka 24 frågor med ett antal fördjupningar. Denna artikel fokuserar på 3 av enkätens frågor, som handlar om hur företag påverkas av senaste tidens utveckling av elpriser.
  • Redovisning av resultat från övriga enkätfrågor, som ingick i undersökningen om företagens gröna omställning, kommer att göras under hösten 2023. 

Kontakt

Annika Rosing
072-2041532
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Cecilia Ankarstig
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Caroline Dahlbom

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se