Utlysning av partnerorganisationer till Enterprise Europe Network Sweden

 • Stängd 26 maj 2024
 • Hela Sverige

Enterprise Europe Network (EEN) är ett europeiskt affärsnätverk för små och medelstora företag. Tillväxtverket är koordinator för EEN i Sverige. Nu utlyser vi möjligheten att bli partnerorganisation i det svenska EEN-nätverket och utgöra del av Tillväxtverkets ansökan till EU-kommissionen om att bilda ett konsortium för perioden 2025–2028.

Vem kan söka?

Företags- och innovationsfrämjande organisationer.

Vad kan ni söka för?

Bli partnerorganisation i det svenska EEN-nätverket och utgöra del av Tillväxtverkets ansökan till EU-kommissionen om att bilda ett konsortium för perioden 1 juli 2025–31 december 2028.

Hur mycket kan ni få i stöd?

I denna utlysning utser vi partners. Om ni blir utsedda partners i det svenska konsortiet kan ni längre fram ges möjlighet att ansöka om stöd för att utföra EEN:s tjänster. Se vidare under Tidplan och process.

Vad handlar erbjudandet om?

Enterprise Europe Network (EEN) är ett europeiskt affärsnätverk för små och medelstora företag (SMF) med internationella ambitioner, med fokus på den inre marknaden inom EU. Nätverket består av ca 600 organisationer runt om i Europa och i närliggande länder och stöttar SMF att nå nya marknader och förbättra sin innovations- och omställningsförmåga. EEN etablerades 2008 av EU-kommissionen och ligger under Director General GROW.

Tillväxtverket driver och koordinerar det svenska nätverket, Enterprise Europe Network Sweden, som under 2022–2025 består av 11 partnerorganisationer som bistår drygt 1 000 företag per år med kostnadsfri rådgivning/matchmaking. I Sverige finansieras EEN av Tillväxtverket och EU-kommissionen.

Syftet med utlysningen är att utse partners till EEN:s svenska konsortium. Utsedda partners ska vara en del av Tillväxtverkets ansökan till EU-kommissionen om att bilda det svenska EEN-konsortiet för kommande programperiod.
Tillväxtverket ska välja ut de partner som sammantaget har de kompetenser som krävs inom EEN i Sverige för att på bästa sätt kan stödja avsedda SMF i hela landet.

Vi söker en sammansättning av partners med kapacitet och kunskap att kunna tillhandahålla nätverkets bastjänster och avancerade tjänster för små och medelstora företag i hela Sverige. Nätverket ska verka för målgruppen små- och medelstora företags internationalisering och bidra till att öka affärskontakterna med företag i andra EU-länder, för ökad tillväxt och utveckling av företagen.

För perioden 2022–2025 har nätverket haft 28,83 heltidsekvivalenter med årlig budget om EUR 3 256 170. För perioden 2025–2028 är budgeten inte beslutad.

Tidplan och process

I denna utlysning ansöker ni om att bli godkänd som potentiell partnerorganisation av Tillväxtverket.

Beslut om vilka som blir utsedda partners förväntas fattas i juni 2024.

Därefter kommer Tillväxtverket involvera de utsedda partnerorganisationerna i arbetet med att skriva en ansökan till EU-kommissionen om att bilda det svenska konsortiet. Den gemensamma ansökan ska skickas in senast 19 september 2024, varvid ansökningsarbetet kommer att pågå från och med juni till och med september. Alla partners som utses ska medverka i ansökningsarbetet under denna period.

Enligt en preliminär tidplan fattar EU-kommissionen i sin tur beslut i april 2025.
När den gemensamma ansökan godkänts av kommissionen tecknas konsortieavtal mellan Tillväxtverket och respektive partner, samt ett ”Grant Agreement” för det svenska nätverket som helhet mellan Tillväxtverket och European Innovation Council and SMEs’ Executive Agency (EISMEA). Då kommer utsedda partners i en riktad utlysning att kunna ansöka om stöd från Tillväxtverket för att utföra EEN-tjänster i enlighet med avtalet.

Mer information

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till företags- och innovationsfrämjande organisationer som uppfyller grundkriterierna (se nedan) för att bli en partnerorganisation inom det svenska EEN-nätverket.

Det ska vara organisationer med beprövad och dokumenterad erfarenhet av att erbjuda företagsstödtjänster till SMF, med organisatorisk kompetens och lämpligt kunnig personal för att tillhandahålla EEN-nätverkets tjänster nära SMF.

Utöver att kunna leverera nätverkets bastjänster söker vi expertis inom ett antal områden för nätverkets avancerade tjänster.

Den som ansöker ska vara en juridisk person (privat- eller offentligrättslig)

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter

En viktig förutsättning är att organisationen bedriver eller ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Observera att enskilda näringsidkare eller privatpersoner inte kan ansöka.

Grundläggande krav
Partnerorganisationer ska ha kärnexpertis och kunna tillhandahålla EEN:s tjänster inom följande områden (så kallade bastjänster):

 • Främjande av små och medelstora företags (SMF) internationalisering inom EU:s inre marknad och/eller tredjeländer, särskilt rörande marknadstillträde och matchmakingtjänster.
 • Ge stöd om EU:s inre marknad och rådande och kommande regler som påverkar SMF:s affärsmöjligheter. Erbjuda rådgivningstjänster och information utifrån SMF:s individuella behov om krav och hinder på den inre marknaden.
 • Scale-up-rådgivning, bistå SMF som vill skala upp och växa internationellt. Använda den expertis och tjänster som byggts upp i nätverket och koppla företagen till relevant och specialiserad support.
 • Rådgivning till SMF om nya hållbara affärsmodeller, cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.
 • Ge stöd och rådgivning till SMF om digitalisering och hur digital teknik kan förbättra deras affärsmodeller.
 • Organisationen ska vara väl integrerad i det nationella/regionala företags-och innovationsfrämjande systemet.

Bör-krav

För att säkerställa att EEN-nätverket kan erbjuda avancerade nätverkstjänster och hålla en strategisk höjd söker vi också expertis inom ett antal områden.
Ni ska lista vilken eller vilka av följande expertiser som er organisation har.

 • Rådgivning om tillgång till finansiering för SMF, hjälpa dessa företag att få tillgång till EU-finansierade program och öka medvetenheten om EU:s finansiella instrument.
 • Innovationsstöd till små och medelstora företag, inklusive tjänster för uppbyggnad av innovationskapacitet och stöd för innovationsledning. Erbjuda teknisk expertis och tekniköverföringstjänster, underlätta tillgången till nationella/regionala innovationsstödsystem.
 • Kommunikationskompetens, goda kunskaper om media och onlinetjänster, erfarenhet av webbhantering, sociala medier och att skriva artiklar, tillgång till sociala medier för projektrelaterade aktiviteter.
 • Kunskap och förmåga att bemanna någon av EEN:s tematiska grupper eller sektorgrupper (se vidare under ”Mer information om EEN”).
 • Ha upparbetade nätverk i andra EU-länder som kan underlätta SMF:s internationalisering.

Mer information om EEN

Sektorgrupper
I sektorgrupperna arbetar nätverkspartners tillsammans med kundorienterade aktiviteter inom en viss sektor.

 • Tourism
 • Creative & Cultural Industries
 • Aerospace & Defence
 • Textiles
 • Maritime Industries
 • Electronics
 • Mobility- Transport- Automotive
 • Energy-Intensive Industries
 • Renewable Energy
 • Agri-Food
 • Health
 • Digital
 • Construction
 • Retail
 • Proximity & Social Economy

Tematiska grupper
I de tematiska grupperna arbetar nätverkspartners tillsammans med nätverksorienterade, kapacitetsbyggande aktiviteter. Temana är i linje med EEN:s aktiviteter och prioriteringar.

 • Sustainability
 • Digitalisation
 • Single Market
 • Research and innovation
 • Access to finance
 • Start-ups & scale-ups
 • Women Entrepreneurship
 • Communication Champions
 • Internationalisation
 • Quality

Tillväxtverket kommer att i skicka in ansökan till kommissonen när partners har blivit utsedda av Tillväxtverket. Utlysningen av EEN finns att ta del av på kommissonens hemsida. Läs mer under tidsplan och process högre upp i utlysningen.

Vad kan ni söka för?

Bli partnerorganisation i det svenska EEN-nätverket och utgöra del av Tillväxtverkets ansökan till EU-kommissionen om att bilda ett svenskt konsortium för perioden 2025–2028.

Partnerorganisationerna ska erbjuda individuell och skräddarsydd rådgivning med fokus på internationalisering och innovation, matchning mot potentiella internationella affärskontakter och marknadsseminarier.

Detta i syfte att öka internationaliseringsförmågan bland svenska små och medelstora företag.

EEN-nätverket ska vara helt integrerat i det regionala och nationella företags- och innovationsstödjande systemet och ska samarbeta effektivt med alla relevanta regionala intressenter, tjänsteleverantörer och andra europeiska nätverk, inklusive kluster.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Observera att denna utlysning endast avser att bli utsedd partner, det vill säga ni ansöker inte om någon finansiering i detta skede.

Om ni blir utsedda partners i det svenska konsortiet kan ni längre fram ges möjlighet att ansöka om stöd för att utföra EEN:s tjänster. Se vidare under Tidplan och process.

När ska satsningen vara klar?

Vi söker partnerorganisationer för perioden 1 juli 2025 – 31 december 2028

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

I en bilaga ska ni ange

 • organisationens kapacitet i förhållande till de grundläggande kraven (skall-krav)
 • eventuella expertkompetenser listade under bör-krav som ni tillhandahåller
 • eventuella tematiska respektive sektorgrupper som ni har kunskap och erfarenhet att bemanna
 • vilka geografiska områden/svenska regioner ni täcker med era tjänster och hur ni är integrerade i det företags- och innovationsfrämjande systemet i dessa områden
 • om er förmåga att uppfylla bör-krav är relaterat till hur många heltidsekvivalenter ni bemannar EEN med, beskriv den relationen.
 • bifoga även cv för minst två personer (max fem) som ska bemanna EEN-tjänsterna

Bilagan får vara max fyra sidor, 12pt.
Skriv gärna i punktform.
Ange konkreta exempel på hur ni uppfyller kraven, visa både på organisationens kapacitet för den kommande perioden och hur ni arbetat med frågorna under lång tid.

Skicka in din ansökan i god tid. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Hur ansöker ni?

Ni ansöker i vår e-tjänst Min ansökan. Utlysningen är öppen 6 maj till 26 maj 2024. Sista dag för ansökan är den 26 maj 2024.

Logga in på Min ansökan och välj ”Söker du projektfinansiering”. Välj därefter ”Sök finansiering” och skapa en ny ansökan. Ange därefter organisation (Tillväxtverket) och markera sedan ”Nationella projektmedel”. Välj utlysning ”Utlysning av partnerorganisationer till Enterprise Europe Network Sweden”.

Så fyller ni i ansökningsformuläret i Min ansökan.

Samverkansprojekt
Ej aktuellt

Projektinformation

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Ange ” Bli partners i det svenska EEN-nätverket och utgöra en del av Tillväxtverkets ansökan till EU-kommissionen om att bilda ett konsortium för perioden 2025–2028.”

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta?
Ange vilket eller vilka län som kommer att omfattas av era tjänster

Under övriga rubriker, ange ”se bilaga”

Aktiviteter
Ange aktivitet: Partnerorganisation för EEN
Projekttid: 10 juni 2024 - 30 april 2025

Ekonomi
Ange klumpsumma 0 kr

Bifoga obligatoriska bilagor

 • Bilaga på max fyra sidor som beskriver hur ni uppfyller kraven (se mer under rubriken ”Hur ska vi förbereda oss inför ansökan”
 • CV för minst två personer (max fem)
 • Registreringsbevis eller liknande (beslut, protokoll, delegationsordning) som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller kraven som uppställts i denna utlysning, samt om ni har operativ, ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra insatsen. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Bland de organisationer som uppfyller de grundläggande kraven kommer Tillväxtverket göra ett urval som innebär att det svenska konsortiets sammansättning uppfyller Europeiska kommissionens krav på det svenska nätverket och att nätverket som helhet bidrar med största möjliga nytta för ökad konkurrenskraft hos svenska SMF genom internationella affärskontakter.

Vi eftersträvar ett nätverk bestående av partners med kapacitet och kunskap att kunna tillhandahålla nätverkets bastjänster och avancerade tjänster för små och medelstora företag i hela Sverige. Vi vill se en geografisk spridning av partners över landet, och möjligheten för svenska SMF att ta del av aktiviteterna i alla delar av Sverige kommer att beaktas i utvärderingen.

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen. Inkomna ansökningar bedöms i konkurrens med varandra. Relevant kompetens och erfarenhet för att bli partner ska framgå av ansökan.

Preliminär tidplan för ansökningsprocessen till EU-kommission

För utvalda partners kommer ett intensivt läs- och skrivarbete att ske under vecka 24-25 med en första preliminär deadline 20 juni.

Preliminära datum i juni för informations- och dialogmöten om EU-ansökan

Måndag 10/6 14.30-15.30

Torsdag 13/6 11.00-12.00

Måndag 17/6 14.30-15.30

Onsdag 26/6 14.30-15.30

Därefter är nästa preliminära deadline 7 augusti.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Utlysningen är öppen från 6 maj till 26 maj 2024.

Kontakt

Karin Silfversten
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Växel: 08-681 91 00

Madelen Nilsson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Växel: 08-681 91 00

Sara Hedenström

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Växel: 08-681 91 00

Flera personer sitter runt ett bord