Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

6. Remiss

När förslaget med konsekvensutredning är ”färdigt” är det dags att skicka förslaget på remiss. Det ger myndigheter, organisationer och andra remissinstanser möjlighet att yttra sig över förslaget.

Att skicka ett förslag på remiss medför att förslagets konsekvenser blir belysta. Det kan också främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och är därför viktigt för demokratin.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remisser från regeringen. För andra remissinstanser, exempelvis kommuner och organisationer, innebär en remiss från regeringen en inbjudan till att lämna synpunkter.

Kom ihåg

Om det rör sig om ett författningsförslag från departement eller myndighet och förslaget kan få effekter av betydelse för företag, är Regelrådet en av remissinstanserna. För myndigheter följer detta av förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet.

Vem ska få remissen?

Titta på remisslistor från tidigare förslag inom samma område. Använd även den information som framkommit under samråd med berörda under arbetet med att identifiera problemet och dess omfattning, alternativa lösningar samt potentiella effekter av förslaget. Ytterligare tips med remissinstanser hittar du under Länktips.

Länktips: