5. Följ upp

Att mäta resultat av en strategi eller handlingsplan samt inrätta lämpliga strukturer för övervakning och rapportering är grundläggande för genomförandets framgång.

Att tydligt kunna överblicka de framsteg som gjorts kopplat till den avsedda förändringen hjälper berörda parter att samordna och arbeta för gemensamma landvinningar, att anpassa en politik närhelst det behövs och kommunicera och dela med sig av sin framgång.

Verktygen och vägledningen nedan är strukturerade kring tre väsentliga delar för att man ska kunna mäta resultat: mål, indikatorer och övervakning.

Hur formulerar ni mål?

Guide om politiskt beslutsfattande

Guiden om politiskt beslutsfattande syftar till att förklara hur politiska mål och riktlinjer fastställs samt hur EU:s resultatramverk kan stödja kommunala och regionala aktörer och intressenter i arbetet med att fastställa mätbara politiska mål.

Guiden visar hur ni skapar ett stabilt system för att övervaka och utvärdera olika planer. Den vägleder er genom processen för politiskt beslutsfattande genom utvärderingsbara mål, mätbara indikatorer och tillämpning av olika sätt att övervaka, utvärdera och förbättra en hållbar politik för stadsutveckling.

Vem är guiden till för?
Aktörer inom stadsplanering som behöver formulera, fastställa och mäta mål och resultat av handlingsplaner, politiska planer samt åtgärder för stadsutveckling enligt EU:s resultatramverk.

När bör guiden användas?
Använd guiden under hela projektets livscykel, särskilt när ni fastställer mål och mäter resultat.

Hur formulerar ni indikatorer?

Guide om politiskt beslutsfattande

Guiden om politiskt beslutsfattande syftar till att förklara hur politiska mål och riktlinjer fastställs samt hur EU:s resultatramverk kan stödja olika aktörer och intressenter i arbetet med att fastställa mätbara politiska mål.

Guiden visar hur ni skapar ett stabilt system för att övervaka och utvärdera olika planer. Den vägleder er genom processen för politiskt beslutsfattande genom utvärderingsbara mål, mätbara indikatorer och tillämpning av olika sätt att övervaka, utvärdera och förbättra en hållbar politik för stadsutveckling.

Vem är guiden till för?
Aktörer inom stadsplanering som behöver formulera, fastställa och mäta mål och resultat av handlingsplaner, politiska planer samt åtgärder för stadsutveckling enligt EU:s resultatramverk.

När bör guiden användas?
Använd guiden under hela projektets livscykel, särskilt när ni fastställer mål och mäter resultat.

Hur övervakar ni genomförandet av er plan?

För att övervaka genomförandet av en plan behövs projektbesök, ingående diskussioner med projektsponsorer för att säkerställa att det inte finns några oförutsedda hinder (till exempel upphandling, tillstånd eller finansiering) och förebyggande av frågor som uppstår i själva genomförandet.

Mätning av resultat vid genomförande

I guiden om mätning av resultat vid genomförande beskrivs de steg och frågor som är förknippade med effektiva övervakningssystem, i syfte att hjälpa utövare och se till att projektet bidrar till den tänka förändringen.

Att införa effektiva övervakningssystem är avgörande när man genomför integrerade handlingsplaner. Om systemen är effektiva är det möjligt att lära sig av sina erfarenheter och göra justeringar för att uppnå slutmål. Om systemen däremot är ineffektiva medför de ofta en väsentlig förlust av tid och pengar.

Vem är denna guide till för?

  • Aktörer på kommunal nivå som ansvarar för att genomföra handlingsplaner och som vill säkerställa insamling, bearbetning, analys och spridning av information inom intressentgruppen.

Hur fungerar det?
Guiden är uppdelad i två delar:

  • Den första fokuserar på hur ni ställer upp effektiva indikatorer.
  • Den andra handlar om hur ni etablerar effektiva övervakningssystem.

Övervaknings- och resultattabell

Tabellen för övervakning och resultat utgör ett stöd för att ni ska kunna reflektera över hur ett hållbart övervakningssystem kan utformas samt för att ni ska kunna följa upp genomförandet av en handlingsplan. Den bidrar till att definiera målen för övervakningen, den information som behövs, de intressenter som bedöms vara berörda samt den typ av verksamhet som bedrivs. Den överväger också de potentiella riskerna vad gäller korrekt övervakning.

Vem är verktyget till för?
Aktörer på kommunal nivå och olika intressenter som är villiga att inrätta ett hållbart system för att övervaka genomförandet av handlingsplaner.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget vid utformning av åtgärder eller när handlingsplanen väl har utarbetats och ni överväger ett genomförande.

Egen bedömning av en integrerad handlingsplan

Verktyget för egen bedömning av integrerade handlingsplaner är en tabell som tagits fram för intressentgrupper, där dessa kan kontrollera sina egna framsteg i förhållande till handlingsplanen.

Vem är verktyget till för?
Aktörer på kommunal nivå och intressenter som vill göra en egen bedömning av en integrerad handlingsplan för att kontrollera om det finns några kryphål som bör täppas till.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget när ett utkast till ramverk för handlingsplanen finns på plats. Det kan användas för övervakning och för intern utvärdering.

Hur användes verktyget digitalt?
Verktyget kan användas för att organisera en digital samarbetsövning. Egenbedömningstabellen kan laddas upp på ett kalkylark i Google så att en grupp intressenter själva kan bedöma sitt utkast till handlingsplan.