2. Planera åtgärder

Utformning av åtgärder är central för processen med att planera åtgärder, men det är viktigt att inte ha för bråttom och rusa in i det.

 • Innan ni formulerar en detaljerad förteckning över åtgärder är det viktigt att utforma en gemensam vision med de berörda aktörerna, vilket kommer att bidra till genomtänkta och smarta mål.
 • När ett problem har identifierats och ni har formulerat gemensamma mål är nästa steg att skapa lösningar. Här är det bra att skapa ett tryggt utrymme för intressenterna att tänka utanför boxen och komma överens om vilka åtgärder som ska genomföras.
 • För att ni ska kunna utforma sammanhängande och meningsfulla åtgärder är det viktigt att kontrollera att åtgärderna svarar mot de mål och den vision som tidigare definierats och att de fungerar rent praktiskt.

Hur formulerar ni mål?

Guide om politiskt beslutsfattande

Denna guide om politiskt beslutsfattande syftar till att förklara hur politiska mål och riktlinjer fastställs samt hur EU:s resultatramverk kan stödja olika aktörer och intressenter i arbetet med att fastställa mätbara politiska mål.

Guiden visar hur ni skapar ett stabilt system för att övervaka och utvärdera olika planer. Den vägleder er genom processen för politiskt beslutsfattande genom utvärderingsbara mål, mätbara indikatorer och tillämpning av olika sätt att övervaka, utvärdera och förbättra en hållbar politik för stadsutveckling.

Vem är guiden till för?
Aktörer inom stadsplanering som behöver formulera, fastställa och mäta mål och resultat av handlingsplaner, politiska planer samt åtgärder för stadsutveckling enligt EU:s resultatramverk.

När bör guiden användas?
Använd guiden under hela projektets livscykel, särskilt när ni fastställer mål och mäter resultat.

Ett exempel att titta vidare på
Använd tabellen på den länkade sidan nedan för att formulera mål och skapa relevanta resultat och indikatorer.

Problemträd

Problemträdet är en grafisk illustration av ett befintligt problem samt dess orsaker och effekter. Verktyget syftar till att skapa en tydlig och gemensam bild av problemet.

Vem är detta verktyg till för?

 • Aktörer på kommunal nivå.
 • Lokala intressenter.

När bör detta verktyg användas?
Använd verktyget inledningsvis i ett projekt för att öka förståelsen för problemet. Det kan behöva upprepas flera gånger under projektets gång.

Verktyget kan också användas för brainstorming och för kunskaps- och idéutbyte.

Hur används verktyget digitalt?
Verktyget kan användas digitalt för samarbetsövningar online. Problemträdet kan laddas upp på en digital whiteboard eller i ett kalkylark i Google, där deltagarna kan fylla i problemträdet med hjälp av digitala klisterlappar.

Hur skapar ni gemensamma åtgärder?

Opera

Opera är ett verktyg för att skapa gemensamma åtgärder. Verktyget kombinerar systematiskt tänkande med en kreativ process för problemlösning. Det syftar till att utveckla tankar och förslag utifrån ett samarbetsinriktat arbetssätt, för att på så sätt hitta svaret på en övergripande fråga.

Vem är verktyget till för?

 • Aktörer på kommunal nivå.
 • Lokala intressenter.
 • Experter.
 • Kommunikationsansvariga.
 • Projektsamordnare.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget vid teamsmöten, nationella möten och internationella möten. Det kan användas vid brainstorming, workshops och för att få fram nya idéer under en beslutsprocess.

Problem- och lösningstabell

Problem- och lösningstabellen syftar till att identifiera dels lösningar på formulerade problem, dels vilka resurser som krävs för att lösningarna ska kunna genomföras.

 • Tema
 • Problem
 • Lösningar
 • Resurser

Vem är verktyget till för?

 • Aktörer på kommunal nivå.
 • Lokala intressenter.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget i början av projektet, efter att problemet har formulerats och avgränsats. Det används för brainstorming om möjliga lösningar.

Hur används verktyget digitalt?
Verktyget kan användas digitalt för samarbetsövningar online. Tabellen kan laddas upp på en digital whiteboard eller i ett kalkylark i Google. Man kan också skriva frågor som hänför sig till ämnet direkt på whiteboardytan, så kan deltagarna svara på dem med hjälp av digitala klisterlappar.

Handlingstabell

Handlingstabellen syftar till att definiera åtgärder och verksamhet för att nå ett visst mål. Den ger därmed en översikt över processen med åtgärdsplanering.

 • Specifikt mål
 • Handling
 • Avsett resultat
 • Resurser/tillgångar
 • Ledande organisation
 • Viktiga partners
 • Tidplan

Vem är verktyget till för?

 • Aktörer på kommunal nivå.
 • Lokala intressenter.
 • Experter.
 • Kommunikationsansvariga.
 • Projektsamordnare.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget när ni planerar processen för de tänkta åtgärderna.

Hur används verktyget digitalt?
Verktyget kan användas digitalt för samarbetsövningar online. Handlingstabellen kan laddas upp på en digital whiteboard eller ett kalkylark i Google. Deltagarna kan sedan fylla i tabellen med hjälp av digitala klisterlappar.

Hur gör ni er plan operativ?

From Actions to Impacts Game

From Actions to Impacts Game är ett kortspel som är skapat av MAPS URBACT network. Spelet syftar till att vidareutveckla integrerade handlingsplaner genom att koppla en allmän handlingsplan till konkreta och mer detaljerade åtgärder, effekter och indikatorer.

Vem är verktyget till för?
Aktörer på kommunal nivå som vill klargöra vilka åtgärder som förutses.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget vid teamsmöten eller internationella möten. Det kan användas för brainstorming samt idé- och kunskapsutbyte.

Konkreta och förfinade åtgärder

Tabellen för att konkretisera och förfina åtgärder hjälper till att utveckla åtgärderna genom att planera dem mer i detalj vad gäller tidsplan, resurser och hinder. Konkretion och reflektion över detaljerna är ett effektivt sätt att omvandla en vision till verklighet.

Vem är verktyget till för?

 • Aktörer på kommunal nivå.
 • Lokala intressenter.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget vid brainstorming och i samband med workshops.

Hur används verktyget digitalt?
Verktyget kan användas digitalt för samarbetsövningar online. Tabellen kan laddas upp på en digital whiteboard eller i ett kalkylark i Google. Deltagarna kan sedan fylla i tabellen med hjälp av digitala klisterlappar.

Fyra C

De fyra granskningsbladen underlättar bedömningen av samstämmighet, fullständighet, orosmoment och fortsättning för en handlingsplan. På så sätt kan ni se till att ingen viktig information utlämnas. Detta verktyg är nödvändigt för att spåra och mäta effekterna av olika initiativ.

Vem är verktyget till för?
Aktörer på kommunal nivå och intressenter som vill kontrollera och i nästa steg genomföra sina handlingsplaner.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget både vid planering och genomförande. Det kan användas vid workshops, möten för intern utvärdering samt för egen bedömning.

Hur används verktyget digitalt?
Verktyget kan användas digitalt för samarbetsövningar online. De fyra granskningsbladen kan laddas upp på en digital whiteboard eller i ett kalkylark i Google. Deltagarna kan sedan fylla i tabellen med hjälp av digitala klisterlappar.

Hur kontrollerar ni att er handlingsplan är integrerad?

Rutnät för att bedöma integrering

Verktyget för att bedöma integrering syftar till att dels undersöka huruvida en kommun omfattar alla typer av integration, dels omfattningen av eventuella framsteg.

Vem är verktyget till för?
Aktörer på kommunal nivå och intressenter som vill bedöma en plans eller policys integrering och undersöka hur integreringen eventuellt kan förbättras.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget under hela projektets livscykel. Anpassa det gärna till era egna behov. Verktyget kan också användas för egen bedömning och intern utvärdering.

Hur används verktyget digitalt?
Verktyget kan laddas upp via ett kalkylark i Google eller på en digital whiteboard för en digital samarbetsövning där intressenterna kan bedöma ett utkast till handlingsplan.

Egen bedömning av en integrerad handlingsplan

Verktyget för egen bedömning av integrerade handlingsplaner är en tabell som tagits fram för intressentgrupper, där dessa kan kontrollera sina egna framsteg i förhållande till handlingsplanen.

Vem är verktyget till för?
Aktörer på kommunal nivå och intressenter som vill göra en egen bedömning av en integrerad handlingsplan för att kontrollera om det finns några kryphål som bör täppas till.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget när ett utkast till ramverk för handlingsplanen finns på plats. Det kan användas för löpande uppföljning och för intern utvärdering.

Hur användes verktyget digitalt?
Verktyget kan användas för att organisera en digital samarbetsövning. Egenbedömningstabellen kan laddas upp på ett kalkylark i Google så att en grupp intressenter själva kan bedöma sitt utkast till handlingsplan.