3. Säkerställ resurser

När ni blickar framåt är det viktigt att redan nu undersöka och bedöma de lokala förhållandena och de medel som finns tillgängliga i kommunen samt definiera en resursstrategi: Hur organiserar ni genomförandet av handlingsplaner så att fördelar maximeras, ledtider minimeras och risker begränsas?

Detta avsnitt ger er tillgång till verktyg som rör användning av offentliga medel och finansiering på ett smart sätt genom:

  • Utformning av finansieringsstrategi.
  • Innovativt arbete med offentlig upphandling.

Hur säkrar ni finansiering för genomförande av er plan?

Rankningstabeller

Rankningstabellerna syftar till att väga en finansieringskälla eller en typ av finansieringskälla mot en åtgärd och dess kostnader. Att genomföra en mer ingående analys av olika finansieringsmöjligheter kommer att bidra till en kraftfull finansieringsstrategi för er handlingsplan.

Vem är verktyget till för?
Aktörer på kommunal nivå och deras intressenter, när en lämplig finansieringsstrategi diskuteras.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget när handlingsplanen väl har utformats och dess genomförande är föremål för övervägande, för att ta hänsyn till de mest anpassade finansieringskällorna.

Finansieringsmatrisen

Finansieringsmatrisen syftar till att hjälpa aktörerna med hållbara och sammanhängande finansieringsstrategier. Tabellen hjälper dig att identifiera och fatta beslut om olika relevanta finansieringskällor för att finansiera olika typer av åtgärder och täcka olika typer av kostnader.

Vem är verktyget till för?
Aktörer på kommunal nivå och deras intressenter, när en lämplig finansieringsstrategi diskuteras.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget när handlingsplanen väl har utformats och dess genomförande är föremål för övervägande, för att bygga en hållfast och motståndskraftig strategi för att finansiera åtgärder.

Hur är ni innovativa i samband med offentlig upphandling?

Smart offentlig upphandling

Guiden om smart offentlig upphandling tar upp de viktigaste utmaningarna vid genomförandet av ett ramverk för offentlig upphandling och hur dessa utmaningar kan övervinnas, och övervinns, runt om i Europa.

Allt fler medlemsstater, regioner och städer utvecklar strategier och handlingsplaner om offentlig upphandling, men det är sällsynt med exempel på effektiva genomföranden. Detta beror till stor del på komplexiteten i offentliga upphandlingar och den betydande tid det tar att förändra processer, metoder och kulturer vad gäller offentlig upphandling.

Vem är denna guide till för?
Samtliga aktörer på kommunal nivå som vill genomföra innovativ offentlig upphandling.

Hur fungerar det?
Guiden är uppdelad i två delar:

  • Den första fokuserar på utmaningen med att genomföra smart offentlig upphandling.
  • Den andra presenterar praktiska verktyg och metoder för att hantera denna utmaning lokalt.