Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Särskild hänsyn till små företag

Företag av olika storlek träffas ofta av regler på olika sätt. Regler tenderar att vara mer betungande för små företag jämfört med större företag.

Mindre företag har ofta ett mer begränsat ekonomiskt utrymme, färre anställda eller mindre resurser för it och administration än stora företag. De resurser som krävs för att efterleva regelkrav kan därför vara svårare att få fram för små företag. Sårbarheten för förändringar, särskilt snabba förändringar, är vanligtvis större för små företag.

Analysera hur förslaget påverkar små företag

Det är mot denna bakgrund du ska analysera hur ett förslag påverkar företag av olika storlek. Först då kan det avgöras om det finns anledning att utforma reglerna på ett annat sätt eller att helt eller delvis undanta små företag.

Tips

Tänk småskaligt först – Det kan vara en fördel att utgå från de mindre företagens förutsättningar när förslag på nya eller ändrade regler tas fram. Det som fungerar bra för små företag fungerar oftast också bra för stora företag, men inte tvärtom.

Vanligen definieras företag med 0–49 anställda som små företag. Inom denna grupp finns företag med 0–9 anställda som klassas som mikroföretag. Se avsnittet om berörda företag för utförligare information om hur företagen kan delas in efter olika kriterier.

Det här ska du göra

För att kunna bedöma om det finns ett behov av att ta särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning behöver du:

 1. Ta fram information om hur berörda branscher ser ut. Hur många företag är verksamma i branschen? Hur ser storleksfördelningen ut?
 2. Uppskatta hur mycket tid det tar att sätta sig in i det nya regelverket samt att efterleva kraven. Till exempel, vilka personalresurser, it-system och administrativa resurser kommer att behövas?
 3. Beräkna omfattningen av kostnaderna som regelförslagen väntas medföra för företagen. Är kostnaden samma för de företag som berörs oberoende av storlek? Hur ser kostnaden ut i relation till företagens ekonomiska förutsättningar och övriga resurser?
 4. Bedöm om små företags konkurrensmöjligheter kan komma att påverkas.
 5. Överväg alternativa lösningar som kan underlätta för små företag.
 6. Om bedömningen är att ingen särskild hänsyn behöver eller kan tas till små företag ska detta motiveras.

Om särskild hänsyn till små företag behövs

Om analysen visar att det är motiverat att ta särskild hänsyn till små företag kan följande frågor vara till hjälp:

 • Kan mindre företag helt eller delvis undantas från regelkraven?
 • Behöver de mindre företagen lämna lika omfattande uppgifter som större företag? Lika ofta?
 • Kan avgifter vara lägre för de mindre företagen?
 • Finns det alternativ som kräver mindre investeringar och mindre personalresurser i företagen?
 • Finns det anledning att anpassa stöd, informationsinsatser och ikraftträdande särskilt till små företag?

Tänk på att i vissa fall kan hela den berörda gruppen vara små företag. I sådana fall kan det vara relevant att också särskilt beakta mikroföretag.

Om ingen särskild hänsyn till små företag behövs

Om din bedömning är att ingen särskild hänsyn behöver eller kan tas till små företag ska det motiveras i konsekvensutredningen. Redogör vad bedömningen är baserad på.

Risk för mer komplicerade regelverk?

Fragmentering av regelverk, det vill säga att olika regler gäller för olika grupper av företag, kan leda till mer komplicerade regelverk. Det är därför viktigt att göra en avvägning mellan olika intressen: å ena sidan att underlätta för grupper som kan ha svårare att hantera reglerna, å andra sidan att få till regelverk som är enkla att förstå och efterleva.

Fundera på följande:

 • Leder ett fragmenterat regelverk som särbehandlar mindre företag till att det tar längre tid att sätta sig in i regelverket? Är det trots det bättre för de små företagen att helt eller delvis undantas från reglerna?
 • Är riskerna att företag gör fel och bryter mot reglerna till följd av det mer komplicerade regelverket större än fördelarna av att en särskild grupp undantas?

Var får jag tag på nödvändig information?

 • Statistik: Ofta kan information om den berörda branschen hämtas från den myndighet som har ett särskilt ansvar för den aktuella branschen. SCB och branschorganisationer tillhandahåller också företagsdata.
 • Samråd: Du kan också ofta få närmare detaljer om hur små företag kan komma att påverkas av regleringen genom kontakt med branschorganisationer eller direktkontakt med de berörda företagen.
 • Relevanta avsnitt i den här handledningen: Se även respektive avsnitt i denna vägledning för utförligare information om berörda företag, påverkan på företagens kostnader och verksamhet och påverkan på konkurrensen.