Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Vilka företag berörs?

I konsekvensutredningen ska du beskriva vilka företag som berörs av förslaget utifrån antal, storlek och bransch. Genom att ta fram uppgifter om berörda företag kan du sedan utreda effekterna av förslaget, inklusive hur förslaget väntas påverka företagens kostnader och verksamhet samt om det kan få någon påverkan på konkurrensförhållandena och så vidare.

Utredningen kan vara mer eller mindre omfattande, beroende på hur betydande förslagets effekter är för berörda företag:

Om förslaget kan få effekter av betydelse för företag ska din konsekvensutredning beskriva utförligt vilka företagen är enligt 7 § 1 p i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (konsekvensutredningsförordningen).Om förslaget inte bedöms få effekter av betydelse för företag, är det tillräckligt att beskriva företagen på ett övergripande sätt såsom framgår av 6 § 3 p konsekvensutredningsförordningen.

Det här ska du göra

Redogör för:

  • Hur många företag som berörs.
  • Storleken på de berörda företagen.
  • Branscherna där de berörda företagen är verksamma.

Så här kan du resonera

Fundera över vilken information om de berörda företagen som läsaren behöver för att kunna förstå förslagets effekter. Förslaget kan medföra både direkta och indirekta effekter och dessa effekter kan påverka företag på olika sätt. Förslaget kan innebära en fördel för några företag och vara till nackdel för andra. Exempelvis kan förslaget beröra vissa företag direkt och medföra ökade kostnader, samtidigt kan dessa företags underleverantörer också beröras av förslaget, genom att de får ökad efterfrågan på sina produkter, vilket innebär att förslaget kan vara en fördel för underleverantörerna. Därför kan det finnas företag som berörs direkt av förslaget och indirekt på grund av hur andra företag berörs. Redovisningen ska inkludera alla företag som berörs på något av dessa sätt.

Tänk på:

  • Att även om ett förslag endast berör ett företag kan det få avgörande betydelse för det enskilda företaget.
  • Att det även i en grupp av stora företag kan finnas relativt små företag.
  • Att olika branscher kan vara beroende av varandra och att det därför kan finnas kedjeeffekter.
  • Använd siffror och statisk så långt det är möjligt.
  • Tabeller gör ofta redovisningen lättöverskådlig.
  • Om det av någon anledning inte går att kvantifiera uppgifterna, kan en kvalitativ redogörelse i kombination med uppskattningar och intervaller också vara värdefull.

Hur många företag berörs?

Det ska framgå i konsekvensutredningen hur många företag som berörs. Det kan vara relevant att ange både vilka företag som berörs direkt och vilka som är indirekt berörda av förslaget. För vissa förslag kan det vara relevant att även ange andra uppgifter, till exempel hur många fartyg eller tillstånd det finns per företag. Om olika företag berörs på olika sätt av förslaget bör du ange hur många företag som berörs på respektive sätt.

Vilken storlek har företagen som berörs?

Utifrån uppgifterna om antalet berörda företag ska du redogöra för vilken storlek dessa företag har. Utgå ifrån den berörda gruppen företag och jämför deras inbördes storlek i gruppen.

Det finns olika mått för storlek som kan vara mer eller mindre lämpliga i det enskilda fallet. Uppgifter om företagens ekonomiska storlek kan vara mer relevant för att kunna sätta den i relation till förslagets kostnadseffekter. Storleken kan också anges genom redogörelser för antal anställda.

Det finns olika mått som är vedertagna i olika sammanhang. Ett exempel är den internationella definitionen som används inom EU (se nedan). Om du vill använda sådana begrepp som har definierats på ett visst sätt, tänk då på att ange varifrån definitionen kommer.

Gör även jämförelser mellan de olika kriterierna eftersom ett företag med endast två anställda kan räknas som ett medelstort företag om årsomsättningen är hög. Om du använder standardiserade definitioner kan du förtydliga redovisningen genom att beskriva storleken utifrån vad som är praxis inom den eller de branscher som berörs. Att endast ange att företagens storlek varierar från mikro till stora företag är inte tillräckligt.

Exempel på hur du kan redovisa:‌

Företagsstorlek

Personalstyrka

Årsomsättning*

eller

Årlig balansomslutning*

Stora

Över 250

Över 500 miljoner kronor


Över 430 miljoner kronor

Medelstora

50–249

100–500 miljoner kronor


Över 430 miljoner kronor

Små

10–49

20–100 miljoner kronor


Över 430 miljoner kronor

Mikro

1–9

20–100 miljoner kronor


00–20 miljoner kronor

Enmansföretag

0
* Vid omräkning av euro till kronor har växelkursen 1 euro = 10,00 kronor använts.

Särskild hänsyn till små företag?

Att redovisa uppgifter om berörda företags storlek är även en förutsättning för att regelgivaren ska kunna bedöma om någon särskild hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning. Detta eftersom regelkrav ofta är mer betungande att hantera för små företag än för stora företag inom den grupp företag som berörs.

Vilka branscher är de berörda företagen verksamma inom?

Det är viktigt att redovisa vilka branscher som berörs för att kunna identifiera om snarlika branscher påverkas olika av förslaget eller om en bransch påverkas särskilt i förhållande till liknande branscher i både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Sådana effekter skulle kunna medföra en konkurrenssnedvridning. Genom att konsekvensutredningen innehåller information om hur en eller flera branscher påverkas av förslaget blir det alltså möjligt att analysera hur konkurrensförhållanden påverkas.

Du kan beskriva branscher genom att redovisa vilken SNI-kod företagen har registrerat eller genom att göra en kvalitativ beskrivning av vilka typer av verksamheter som berörs av förslaget.

De företag som berörs av förslaget kan vara verksamma i olika branscher. Om förslaget inte är inriktat mot en specifik bransch kan det likväl vara värdefullt att ange vilka branscher som förslaget förväntas beröra mest. Att utgå ifrån vilka branscher som berörs kan även vara en startpunkt för att ta reda på uppgifter om antal berörda företag och deras storlek.

Var finns uppgifter?

Uppgifter om företag finns i Företagsdatabasen hos SCB. Det kan också vara värdefullt att kontakta branschorganisationer för att få en bild av de berörda företagen. Myndigheter kan också ha uppgifter som kan vara relevanta för konsekvensutredningen. Om förslaget exempelvis berör ett visst tillstånd bör tillståndsgivande myndighet ha uppgifter om antalet tillståndshavare.

Finns inga uppgifter?

Om det inte har varit möjligt att få fram några uppgifter om de berörda företagen, ska du i stället redovisa ett kvalitativt resonemang. Beskriv till exempel tänkbara intervaller av företagens antal och storlek eller diskutera utifrån olika antaganden. Det kan också vara värdefullt med uppgifter om ett typföretag som berörs av förslaget. Motivera även varför uppgifter inte har redovisats i konsekvensutredningen. Det bör också framgå vilka försök som du har gjort för att ta fram uppgifter.