Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Ekonomiska effekter

Samhällsekonomin utgörs, grovt förenklat, av tre huvudpelare: hushållen, företagen och det offentliga.

Här får du information om aspekter som behöver vara med, alternativt kan vara bra att tänka på, vid utredningen av ett förslags effekter för hushåll, företag och det offentliga. Vissa aspekter är gemensamma för samtliga tre grupper, men varje avsnitt lyfter även fram specifika punkter som är relevanta för de olika delarna. Beakta även det som anges i avsnittet om sociala konsekvenser.

Gemensamt för alla tre avsnitten är att den berörda populationen måste identifieras. Hur många hushåll, företag eller offentliga instanser berörs av förslaget? Hur kan de berörda hushållen eller företagen segmenteras? I konsekvensutredningen ska du även redogöra för vilka kostnader och nyttor som förslaget medför, oberoende av om det avser hushåll, företag och offentliga instanser som berörs.

Följande information finns i detta avsnitt: