Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Påverkas företagens kostnader och verksamhet?

Regler kan på olika sätt påverka företagens resurser. Företag måste ofta lägga ner tid och pengar på att sätta sig in i och uppfylla reglerna. Nya eller ändrade regler kan också medföra kostnadsminskningar och andra möjligheter för företagen.

Detta avsnitt ger stöd i vad du behöver tänka på när du ska analysera och beräkna effekterna för företagen av sådana regler.

Det här ska du göra

Reglers effekter för företag kan behöva analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Nedan följer information om hur du kan tänka i båda fallen.

Kvantitativ analys

Dela upp effekterna i olika kategorier

Det finns många olika sätt att beräkna och kategorisera effekterna av regler för företag. Tillväxtverket tillämpar fem kategorier:

Regelkrav och typ av effekt‌

Effekt

Krav

Administrativ

Krav på att upprätta, lagra eller överföra information.

Produktion

Krav som direkt påverkar användningen av företagens produktionsresurser (aktiviteter som inte klassificeras som administrativa).

Investering

Krav som föranleder inköp som skrivs av under en särskild tidsperiod.

Skatt, avgift* och subvention

Krav som gäller skatt, avgift och subvention.

Alternativkostnad

Uppstår (i detta sammanhang) när ett företag till följd av regler måste låsa resurser som annars hade kunnat användas till annat. Kan till exempel beräknas genom utebliven avkastningsränta. I beräkningsguiden finns utförligare information om när alternativkostnad kan vara relevant att beräkna.

* För information om hur myndigheter under regeringen ska gå tillväga vid förslag om avgifter se Avgiftsförordning (1992:191) Länk till annan webbplats.på ESV:s hemsida.

Härled kraven till aktiviteter

För att beräkna effekterna som följer av förslaget behöver de nya kraven härledas till de olika aktiviteter som företagen måste göra (se tabell 2 för exempel). Beskriv dessa i konsekvensutredningen. Redovisa också om kostnaderna som uppstår är av engångskaraktär (initiala) eller löpande (årliga) samt den totala kostnaden för företagskollektivet och genomsnittet per företag.

Tänk på att både kostnadsökningar och kostnadsminskningar ska beräknas.

Fiktivt exempel

Förslag: Ändrad lagstiftning ålägger alla livsmedelsbutiker att ta emot pantflaskor. För att kompensera kostnaden får butikerna ett statligt bidrag som bygger på månatlig rapportering.

Regelkrav på livsmedelsbutiker att ta emot pantflaskor

Regelkrav

Effekt

Månatligen rapportera mängden pantflaskor

Administrativ

Månatligen rapportera mängden pantflaskor

Administrativ

Inköp av pantmaskin

Investering

Utbildning i hantering av pantmaskin

Produktion

Underhåll av pantmaskin

Produktion

Statligt bidrag

Subvention


Vilken bakgrundsinformation behöver jag?

För att beräkna kostnadseffekterna behöver du ta reda på några eller samtliga av följande parametrar:

 • Aktivitet: Vilka aktiviteter ska företagen göra?
 • Population: Vilka och hur många företag berörs?
 • Frekvens: Hur ofta ska aktiviteten utföras under ett år?
 • Tidsåtgång: Hur lång tid tar det att utföra varje enskild aktivitet?
 • Personalkostnad: Vem ska utföra aktiviteten och vad är lönekostnaden för den personen? Inkludera även semesterersättning och arbetsgivaravgifter.
 • Extern kostnad: Medför förslaget några externa kostnader, till exempel köp av konsulttjänster, förbrukningsmaterial eller kapitalvaror?
 • Engångskostnad: Innebär förslaget några initiala kostnader (engångskostnader)?

Beakta företagens storlek och särdrag

Kostnadseffekterna kan skilja sig åt beroende på de berörda företagens särdrag såsom storlek, juridisk form, plats i värdekedjan eller marknad (producent, grossist, importör eller exportör, till exempel). Det här kan du behöva ta särskild hänsyn till. Använd gärna ett räkneexempel för att visa hur kostnaden per företag varierar över olika företagstyper och storleksklasser.

Osäkert underlag

Under arbetet med konsekvensutredningen behöver du hantera olika slags osäkerhet. Osäkerhet kan till exempel råda om priser, hur lång tid något tar att göra eller hur många som påverkas. I många fall är en beräkning beroende av uppgifter som inte går att fastställa med säkerhet. Ange därför alltid vilka antaganden din beräkning baseras på.

Tänk på att du ofta kan få god vägledning genom att ställa frågor till intresseorganisationer, relevanta myndigheter, sakkunniga eller enskilda företag. Var noga med att föra ett resonemang i konsekvensutredningen om vilka antaganden som görs, sannolikheten och rimligheten i de uppskattade siffrorna samt vilka källor du har använt. För att nyansera analysen och belysa osäkerheten kan parallella beräkningar upprättas för olika scenarier. Detta ger en tydligare bild av sårbarheten i beräkningen.

Det är alltid bättre att försöka beräkna med uppskattade värden och vara så tydlig som möjligt med osäkerheten än att inte räkna alls.

Kvalitativ analys

Företagens verksamhet påverkas på många sätt

Det är inte alltid möjligt eller motiverat att kvantifiera alla effekter av nya regler. Detta gäller till exempel regler som påverkar företagens intäkter, omsättning eller förmåga att konkurrera. Företagen kan också ha helt olika förutsättningar att uppfylla kraven i praktiken. Kan företagen påverkas i sin ledning och styrning av verksamheten eller behöver de förändra sin strategi eller prioritera om planerade aktiviteter? Till exempel medför förslaget att en verksamhet behöver omorganiseras eller att uppgifter behöver omfördelas? Kan företagen få det svårt att rekrytera personal med den kompetens som den nya regeln kräver? Påverkas äganderätten? Företagens verksamhet kan också påverkas om förslaget resulterar i förändrade handläggningstider hos ansvarig myndighet. Längre handläggningstider kan till exempel påverka företagens vilja att utveckla sin verksamhet eller påverka deras lönsamhet genom att de behöver invänta ett tillstånd som tar lång tid att få. När det inte är möjligt eller motiverat att beräkna dessa effekter ska konsekvensutredningen ändå innehålla ett kvalitativt resonemang om dem.

Konkurrens

Regler som medför effekter för företagens kostnader och verksamhet är ofta kopplade till hur förslaget påverkar konkurrensförhållandena på marknaden. Läs därför avsnittet Påverkas konkurrensförhållanden i anslutning till detta avsnitt.

Tänk på det här i din analys:

 • Bryt ned en större regelförändring till enskilda krav för att öka tydligheten. Definiera regelns olika krav och beräkna dem separat. Vad är det för aktiviteter företagen måste göra?
 • Kvantifiera kostnadseffekterna av förslaget när det är möjligt och motiverat.
 • Kostnadseffekterna kan vara av engångskaraktär (initiala) eller löpande (årliga). Redogör för vilket i konsekvensutredningen och redovisa dessa kostnader var för sig.
 • Både plus och minus: Både kostnadsökningar och kostnadsminskningar för företagen till följd av nya regler ska beräknas. För att undvika falsk precision kan du avrunda beloppen i beräkningarna.
 • Total kostnad och kostnad per företag: Beräkna och redovisa både den totala kostnaden för de berörda företagen och den genomsnittliga kostnaden per företag i den mån det är möjligt. Beakta även skillnader som följer av företagens storlek. Detta ska också redovisas i konsekvensutredningen.
 • Uppskattningar och exempelberäkningar är bättre än inga beräkningar alls. Var tydlig med vilka antaganden du gör och belys osäkerheten i beräkningarna.
 • Påverkan på företagens verksamhet i övrigt: Resonera kvalitativt kring vilken övrig inverkan som förslaget väntas få på företagens verksamhet. Tänk på att sådana effekter ofta påverkar konkurrensförhållandena på marknaden.
 • Lärdomar som framkommer i analysen av förslagets effekter för företagens kostnader och verksamhet i övrigt kan behöva beaktas i valet av tidpunkt för ikraftträdande och behov av informationsinsatser i samband med införandet av reglerna.

Använd Regelräknaren

Med hjälp av Tillväxtverkets webbapplikation Regelräknaren kan du beräkna reglers effekter för företag.