Tillväxtverket

För företag

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. 

Stöd och bidrag

Regionala stöd som företag i hela landet kan söka

Vill du starta eller utveckla ett företag? Företag i hela landet som har en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen kan söka regionala företagsstöd.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Företagsstöden kan finnas i form av:

 • Investeringsbidrag – för mindre investeringar i exempelvis byggnader eller maskiner
 • Konsultcheck – för extern konsulthjälp, exempelvis med produktutveckling, utbildning eller marknadsanalys
 • Samverkansprojekt – när två eller flera företag gör något gemensamt
 • Mikrostöd – för start av innovativ verksamhet
 • Innovationsstöd eller lån – för start av innovativ verksamhet, forskning med mera.

Du ansöker hos din länsstyrelse eller ditt regionförbund. Tillväxtverket har ett övergripande ansvar för de regionala företagsstöden och stödjer regionerna i deras arbete.

Regionala företagsstöd

Regionalt investeringsstöd – för större investeringar i stödområden

Planerar ditt företag en stor investering? I delar av landet kan ni ha möjlighet att söka stöd även för större investeringar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för vissa tätorter. Flera kommuner i följande län ingår också i stödområdet: Gävleborg, Västra Götaland och Värmland.

Tillväxtverket handlägger regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor. I övriga fall ansöker du hos länsstyrelsen eller regionförbundet.

Regionalt investeringsstöd - för större investeringar i stödområden

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske ni kan söka bidrag för transporter. Bidraget är tänkt att kompensera för de nackdelar som företagen i norra Sverige har på grund av långa avstånd. Du ansöker hos Tillväxtverket.

Transportbidrag

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Västernorrland och Jämtland Härjedalen. (Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.)

Följande checkar finns:

 • Internationalisering – för dig som vill nå nya internationella marknader
 • Digitalisering - för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

 • vill växa
 • har 2-49 anställda
 • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner EUR)
 • har sin ekonomi i ordning

Vad kan jag söka stöd för?

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget)
 • Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan jag söka?

 • 50 000–200 000 kronor
 • Checken kan finansiera max hälften av kostnaden - resten betalar ditt företag

Hur och när ansöker jag?

Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Se ruta nedan.

Mer information om affärsutvecklingscheckar

Övrig finansiering (aktuella utlysningar)

Tillväxtverket finansierar även utveckling i små och medelstora företag genom utlysningar med olika inriktningar under olika tidsperioder.

Här hittar du alla aktuella utlysningar

Lån och garantier

Vissa typer av lån förmedlas genom offentliga aktörer. När du står inför en investering kan ett samtal med någon av dem vara en god början. Du kan också läsa mer om lån på Verksamt.

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner erbjuder lån och rådgivning till företag i alla faser. De arbetar utgående från ditt företags förutsättningar och erbjuder en palett av olika låneprodukter, allt ifrån mikrolån till tillväxtlån och förvärvslån. Almi finns i alla regioner. Ta kontakt med ditt regionala Almi-bolag för personlig rådgivning.

Almi Företagspartner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden vänder sig till företag med tillväxtambitioner som är verksamma i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Gävleborg. De finansierar såväl nyetableringar som utveckling och expansion i befintliga företag. Norrlandsfonden erbjuder både flexibla topplån, garantier och konvertibla skuldebrev. Målsättningen är att erbjuda flexibla och marknadsanpassade låneformer utgående från ditt företags specifika situation.

Norrlandsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Genom att ställa ut garantier försäkrar man företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer. Man försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

Exportkreditnämnden 

Svensk Exportkredit

Genom att erbjuda olika typer av finansieringslösningar hjälper Svensk Exportkredit (SEK) svenska företag att göra fler exportaffärer. Svensk Exportkredit finansierar svenska exportörer och köpare av svenska varor och tjänster. Svensk Exportkredit kompletterar därigenom företagens befintliga finansieringskällor och är ett alternativ för svenska exportföretag som vill ha flera olika finansieringsalternativ.

Svensk Exportkredit

Lån från Europeiska Investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) hanterar en del av EU:s företagsfinansiering. Som företag har ni möjlighet att ansöka om lån direkt från Europeiska investeringsbanken. Nedan kan du läsa mer om de olika låneprodukter som Europeiska investeringsbanken erbjuder.

InnovFin Energy Demo Projects

Europeiska Investeringsbanken (EIB) erbjuder genom InnovFin Energy Demo Projects direkta lån, garantier eller equity-likande finansiering i spannet från EUR 7.5 miljoner till EUR 75 miljoner till first-of-a-kind demonstrationsprojekt i kommersiell skala inom områdena energitransformation. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förnyelsebar energiteknologi, smarta energisystem, energilagring, kolavskiljning och lagring eller användning.

Mer om InnovFin Energy Demo Projects

InnovFin Corporate Research Equity

InnovFin Corporate Research Equity ökar, inom ramen för European Fund for Strategic Investments (EFSI), tillgången på equity-liknande finansiering till stora forsknings- och innovationsprogram samt till innovativa stora mid-caps och SMEs. Finansieringen består av villkorslån med medellång till lång återbetalningstid och är direct kopplat till produktutvecklingscykler. Lånen ges antingen av Europeiska Investeringsbanken eller av en finansiell mellanhand.

Mer om InnovFin Corporate Research Equity

InnovFin Advisory

InnovFin Advisory vägleder företag om hur de ska strukturera sina forsknings- och innovationsprojekt för att förbättra tillgången till finansiering.

Mer om InnovFin Advisory

InnovFin Infectious Diseases

InnovFin Infectious Diseases syftar till att stimulera investeringar i utveckling av innovativa vacciner, läkemedel och diagnostiska enheter eller ny forskningsinfrastruktur för infektionssjukdomar. Europeiska Investeringsbanken (EIB) beviljar lån från EUR 7.5 miljoner till EUR 75 miljoner. Lånen kan gå till utvecklingsprojekt som framgångsrikt har färdigställt det pre-kliniska stadiet och nu skulle behöva klinisk validering eller vara färdigt för senare stadiers kliniska försök.

Mer om InnovFin Infectious Diseases

InnovFin Science

InnovFin Science stödjer investeringar i forskning och innovation som görs av forskningsinstitut, universitet och forskningsorganisationer (offentliga eller privata), inklusive finansiering av byggnader och annan infrastruktur direkt relaterad till R&I. Finansieringen består av lån eller equity-liknande finansiering från EUR 25 miljoner direkt från Europeiska Investeringsbanken (EIB).

Mer om InnovFin Science

Riskkapital

Tillväxtverket tillhandahåller riskkapital genom tre fondsatsningar: Almi Invest, Almi Invest GreenTech och Swedish Venture Initiative. Totalt har svenska staten tillsammans med Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Sveriges regioner tillfört externt ägarkapital till marknaden om totalt 3,7 miljarder kronor.

Vid en investering från någon av dessa aktörer ska minst lika mycket kapital komma ifrån en eller flera privata aktörer, vilket möjliggör investeringar om minst 7 miljarder i tillväxtföretag i tidiga faser.

Almi Invest

Almi Invest riktar sig till tillväxtbolag i tidiga skeden med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Almi Invest har en nationell täckning med en fondstruktur som innefattar åtta regionala riskkapitalbolag. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag och investerar i cirka 70 nya bolag per år. Portföljen består i dagsläget av cirka 400 tillväxtbolag i olika branscher. Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, samt regioner.

Almi Invest

Almi Invest GreenTech

Almi Invest GreenTech är en riskkapitalfond som riktar sig mot innovativa små och medelstora företag vars produkter och tjänster bidrar till reducering av klimatgaser. Huvudsyftet med fonden är att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på riskkapitalinvesteringar som finns bland små och medelstora företag inom energi- och miljösektorn som en följd av bland annat svårbedömda risker och långa kommersialiseringsprocesser.

Fonden är öppen för investeringar inom en rad olika områden som exempelvis förnyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk.

Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Information om fonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande om när Tillväxtverket skrev avtal om denna fond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som tidigare gått under namnet gröna fonden och gröna investeringsfonden.

Swedish Venture Initiative

Swedish Venture Initiative är en fond-i-fond som finansierar venture capital-fonder med fokus på investeringar i tillväxtföretag i tidiga faser. Syftet med satsningen är att öka antalet nya fondteam på marknaden och tillgängliggöra marknadskompletterande riskkapital för företag som på grund av exempelvis oprövade affärsmodeller har svårt att få tillgång till extern ägarfinansiering.

Tillväxtverket har gett Europeiska Investeringsfonden (EIF) i uppdrag att genomföra och förvalta fonden. Tillväxtverkets medfinansiärer till fonden är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Europeiska investeringsbanken.

Fondteamen Spintop Ventures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Luminar Ventures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Brightly Ventures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har valts ut för finansiering från Swedish Venture Initiative, för att investera i tidiga skeden i företag med utvecklingspotential.

Mer om finansiering för företag inom EU

Se mer om tillgång till kapital inom EU på Your Europe