Livsmedelssektorn har hög tillväxtvilja men också stora tillväxthinder

Små och medelstora företag inom Livsmedelssektorn visar stor vilja att växa trots att de möter större hinder för tillväxt jämfört med företag inom andra branscher, enligt Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023.

Bland de största hindren för tillväxt nämns främst lagar och myndighetsregler, följt av utmaningar kring kompetensförsörjning och kapacitetsbrist i befintliga lokaler. Resultaten visar dock på märkbara skillnader mellan de olika delsektorerna inom Livsmedelssektorn: Primärproduktion (huvudsakligen jordbruk), Livsmedelsindustri, Livsmedelshandel och Restaurang.

Generellt sett är det fler företag inom livsmedelssektorn som upplever olika faktorer som stora tillväxthinder jämfört med företag i andra sektorer. Dock har andelen företag som ser lagar och myndighetsregler som hinder minskat något mellan 2020 och 2023, en trend som också kan observeras hos företag i andra sektorer.

Åtgärder varierar mellan branscherna

När det gäller åtgärder för tillväxt varierar dessa beroende på bransch. Inom Primärproduktionen är investeringar i utrustning, lokaler och mark samt automatisering av arbetsmoment högt prioriterade. Medan Livsmedelsindustrin och Livsmedelshandeln betonar vikten av att anställa personal och utveckla nya produkter och tjänster. Inom Restaurangbranschen framhävs ökad personalstyrka som en viktig tillväxtåtgärd. Inom Livsmedelshandeln lyfts också ökat arbete med miljö- och klimatfrågor som en viktig faktor.

Sammanfattningsvis tyder undersökningen på att Livsmedelssektorn präglas av en stark önskan om tillväxt trots utmaningar. Variationerna mellan delsektorerna avspeglar sig i de olika områden där företagen ser behov av åtgärder för att främja tillväxt och hantera de specifika utmaningarna.

Om Företagens villkor och verklighet 2023

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 91 84

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se