Förändringar i klimatet påverkar företagen

Klimatförändringarna ger konsekvenser för hela samhället och väntas allt oftare påverka verksamheter i svenska företag. Tillväxtverkets roll är att bidra till en ökad förståelse för vad ett förändrat klimat betyder för näringslivet och hur företag kan förbereda sig inför ett förändrat klimat

Översvämning vid lagerbyggnad. Fordon åker i vattnet

Tillväxtverkets analyser visar bland annat att det generellt finns en bristande insikt och låg kunskapsnivå om hur klimatförändringarna kommer att påverka Sveriges företag. Därför fokuserar myndigheten på att ta fram grundläggande information om klimatanpassning som är riktad till små och medelstora företag. Vi samarbetar även med andra myndigheter för att lyfta näringslivs­perspektivet och finansierar projekt där klimat­anpassning finns med.

Högre medeltemperatur och ökad nederbörd påverkar näringsliv och samhälle

Klimatförändringarna leder till högre medeltemperatur och ökad nederbörd vilket ökar risken för översvämning, torka, stormar, erosion, ras och skred. Det i sin tur ger konsekvenser för hela samhället och påverkar verksamheten i företag, regioner och kommuner. I praktiken kan det exempelvis innebära att det blir vanligare att ett företags fastighet drabbas av översvämningar som hindrar företagens produktion och lagerhållning. Det kan också bli brist på vissa råvaror till följd av sämre skördar och infrastruktur kan förstöras vilket kan påverka företags leveranser. En annan långsiktig förändring man förutspår är att antalet turister kommer att minska i vissa områden till följd av snöbrist eller på grund av att vandringsleder förstörts.

Hantera risker och jobba förebyggande

Det är svårt att förutse vilka extrema väderhändelser som kommer inträffa på en specifik plats. Genom att arbeta riskförebyggande kan du begränsa både fysisk och ekonomisk skada.

Att arbeta med klimatanpassning handlar om att identifiera vilka risker som är störst för verksamheten. Nästa steg är att jobba med förebyggande åtgärder för att minska sårbarheten både i närtid och på längre sikt. Den typen av arbete kan bidra till färre och kortare produktionsstopp och minska framtida ekonomiska förluster i företagen.

Svenska företag bidrar med lösningar

Företag behöver arbeta risk­förebyggande men kan också genom sina innovationer bidra till att stärka samhällets förmåga att fungera vid extrema väderhändelser.

Lär dig mer via olika kunskapskällor

Myndigheter och andra aktörer i samhället ger stöd och publicerar löpande mycket information om klimatanpassning. Här hittar du några källor till information:

Sveriges nationella kunskapscentrum för klimatanpassning drivs av SMHI på uppdrag av regeringen. Det är en kunskapsnod som samlar en stor bredd av expertis.

På klimatanpassning.se finns information och praktiska verktyg som ska underlätta praktiskt arbetet med klimatanpassning. Här hittar du bland annat information som rör näringslivet. Bakom webbplatsen står Myndighetsnätverket för klimatanpassning och sidan drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Länsstyrelsen Jämtlands län publicerar fördjupad information om klimatanpassning och näringslivets konkurrenskraft. I en filmserie informerar de om exempelvis lagstiftning, finansiering, fastigheter och försäkringar, produktion, import och export. Information som är relevant för företag i hela Sverige.