Regionalfondens bidrag till utveckling i Stockholmsregionen

I oktober 2023 avslutades de sista projekten inom EU:s programperiod 2014-2020. Det innebär att vi nu kan börja sammanfatta resultaten av pengarna. De projekt som har fått finansiering har genomfört ett omfattande arbete. De företag och organisationer som som har tagit del av projektens aktiviteter har i sin tur investerat i tid och pengar för att uppnå förändring och tillväxt.

Rapportens fullständiga namn är "Regionalfondens bidrag till utveckling i Stockholmsregionen- En summeing av programperioden 2014-2020".

Regionalfondprogrammet Stockholms övergripande målsättning var att främja hållbar stadsutveckling. Den övergripande målsättningen innebar att forsknings-och innovationsinsatser, företagsfrämjande insatser och insatser för koldioxidsnål ekonomi skulle stärka förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling i Stockholmsregionens urbana miljöer.

Rapporten illustrerar att det finns en rad resultat på den regionala nivån som kan bidra till strukturförändring och ett förbättrat företagsklimat. Bland annat har mer än 4 200 företag fått stöd, sysselsättningen har ökat med drygt 1800 personer i deltagande företag och projekten har främjat samverkan mellan samhällssektorer i sitt genomförande då 775 organisationer från olika samhällssektorer har deltagit i någon mån. Regionalfonden gör skillnad i Stockholmsregionen och är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling.

Sammanfattning

Ambitionen med denna portföljanalys är att ge en övergripande bild över vilka typer av projekt som har beviljats, hur de kopplar an till de fem styrkeområden som formulerades inför programstart samt att beskriva vilka huvudsakliga resultat som har uppnåtts. Förhoppningen har varit att ge en inblick i vad genomförandet av Regionalfonden resulterat i.

Programmet har varit framgångsrikt i att uppnå uppsatta mål. I korthet visar resultaten att:

  • Drygt 4200 företag har fått stöd genom projektens insatser.
  • Sysselsättningen har ökat med drygt 1800 personer i deltagande företag.
  • 64 företag har fått ta del av investeringar i form av finansieringsinstrument.
  • Projekten har främjat samverkan mellan samhällssektorer i sitt genomförande då 775 organisationer från olika samhällssektorer har deltagit i någon mån.

Det finns också fler, kvalitatita, resultat som berörs i rapporten. Bland annat har EU-pengarna resulterat i:

  • Ett mer enat och utvecklat innovations- och företagsfrämjande system.
  • Nya kunskapsunderlag och handlingsplaner har utvecklats och spridits.
  • Nya partnerskap och plattformar har etablerats.
  • Ökad samverkan mellan forskare och företag för att främja innovationer.
  • Nya arbetsmetoder och mötesplatser förenklar erbjudandet inom innovationsområdet • Ny kunskap och nya verktyg som kan främja klimatarbetet i regionen.

Rapporten erbjuder en överblick av vad som åstadkommits men erbjuder också lärdomar i såväl genomförandet av regionalfonden som för arbetet med hållbar utveckling i Stockholm.

Intressant för dig som ...

Vill veta mer om vad pengar från EU gör för nytta i Sverige och i Stockholm. Rapporten tar upp ett aggregerat resultat efter sju års genomförande och kopplar an till den hållbara utvecklingen i Stockholmsregionen. Den kan därför vara intressant för offentliga aktörer som exempelvis regionalt utvecklingsansvariga samt de projektägare som drivit regionalfondsprojekt.

Relaterad läsning

Kontakt

Lisa Kareliusson, programansvarig
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Regionalfondens bidrag till utveckling i Stockholmsregionen - En summeing av programperioden 2014-2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0485
ISBN:
978-91-89730-74-8
Årtal:
2024