I oktober 2023 avslutades de sista projekten inom EU:s programperiod 2014-2020. Det innebär att vi nu kan börja sammanfatta resultaten av pengarna. De projekt som har fått finansiering har genomfört ett omfattande arbete. De företag och organisationer som har tagit del av projekten har i sin tur investerat i tid och pengar för att uppnå förändring och tillväxt.

Rapportens fullständiga namn är "Regionalfondens bidrag till utveckling i Norra Mellansverige - En summering av programperioden 2014-2020".

Regionalfondprogrammet Norra Mellansveriges övergripande målsättning var att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Den övergripande målsättningen innebar att forsknings-och innovationsinsatser, företagsfrämjande insatser och insatser för koldioxidsnål ekonomi samt främjande av bredbandsinfrastruktur skulle stärka förutsättningar för hållbar tillväxt och en förnyelse av näringslivet.

Rapporten illustrerar att det finns en rad resultat på den regionala nivån som kan bidra till strukturförändring och ett förbättrat företagsklimat. Bland annat har mer än 13 000 företag fått stöd, sysselsättningen har ökat med drygt 3 000 personer i deltagande företag och över 2 000 nya företag har startats genom projektens insatser. Regionalfonden gör skillnad i Norra Mellansverige och är ett viktigt verktyg för hållbar regional tillväxt.

Sammanfattning

Ambitionen med denna portföljanalys är att ge en övergripande bild över vilka typer av projekt som har beviljats, hur de kopplar an till styrkeområden som formulerades inför programstart samt att beskriva vilka huvudsakliga resultat som har uppnåtts. Förhoppningen har varit att ge en inblick i vad genomförandet av Regionalfonden resulterat i.

Programmet har varit framgångsrikt i att uppnå uppsatta mål. I korthet visar resultaten att:

  • Drygt 13 000 företag har fått stöd genom projektens insatser.
  • Sysselsättningen har ökat med ca 3 000 personer i deltagande företag.
  • Mer än 60 företag har fått ta del av investeringar i form av finansieringsinstrument.
  • Över 9 000 företag har fått möjlighet till snabb bredbandsuppkoppling.

Det finns också fler, kvalitativa, resultat som berörs i rapporten. Bland annat har EU-pengarna resulterat i:

  • Stärkta förutsättningar för ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag.
  • Ökad samverkan inom det innovations- och företagsfrämjande systemet.
  • En effektiv kanalisering av resurser.
  • Förnybar energi och energieffektivisering.
  • Ett ökat fokus på digitalisering genom bredbandsutbyggnad och utvecklande av IKT-tjänster.

Intressant för dig som ...

Vill veta mer om vad pengar från EU gör för nytta i Sverige och i Norra Mellansverige. Rapporten tar upp ett aggregerat resultat efter sju års genomförande och kopplar an till den hållbara utvecklingen i Norra Mellansverige. Den kan därför vara intressant för offentliga aktörer som exempelvis regionalt utvecklingsansvariga samt de projektägare som drivit regionalfondsprojekt.

Relaterad läsning

Kontakt

Lena Johansson-Skeri, programansvarig
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Regionalfondens bidrag till utveckling i Norra Mellansverige - En summering av programperioden 2014–2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0484
ISBN:
978-91-89730-73-1
Årtal:
2024