Regionalfondens bidrag till utveckling i Östra Mellansverige

I oktober 2023 avslutades de sista projekten inom EU:s programperiod 2014-2020. Det innebär att vi nu kan börja sammanfatta resultaten av pengarna. De projekt som har fått finansiering har genomfört ett omfattande arbete. De företag och organisationer som har tagit del av projekten har i sin tur investerat i tid och pengar för att uppnå förändring och tillväxt.

Rapportens fullständiga namn är "Regionalfondens bidrag till utveckling i Östra Mellansverige - En summering av programperioden 2014-2020".

Låg tillväxtvilja och internationaliseringsgrad bland företag, låga investeringar i forskning och utveckling och behov av mer hållbara lösningar. Det är några av de utmaningar som Östra Mellansverige står inför och som EU:s regionalfond tar sikte på. Den här rapporten sammanfattar vad Regionalfonden har finansierat i programområdet under 2014-2020 för att bidra till att minska dessa utmaningar.

Sammanfattning

Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) under perioden 2014–2020 var att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Tillsammans med svenska aktörer på nationell och regional nivå skulle fonden investera i projekt som bidrar till ökad regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

I oktober 2023 avslutades de sista projekten inom programperioden 2014-2020. Ett omfattande arbete har genomförts av projektägare och projektpartners. Projekten har involverat företag och organisationer som investerat tid och pengar för att uppnå förändring och tillväxt. Ambitionen med denna rapport är att ge en övergripande bild över vilka typer av projekt som beviljats, hur dessa kopplar an till de utmaningar som programmet var tänkt att möta samt att beskriva vilka huvudsakliga resultat som uppnåtts. Detta för att visa på Regionalfondens bidrag till utveckling i Östra Mellansverige.

Rapporten har tagits fram av medarbetare på Tillväxtverket och avslutade projekt har matchas mot de utmaningar som programmet var tänkt att möta. Samtliga projekt som har finansierats av Regionalfonden under programperioden 2014-2020 har ingått i analysen.

För att möta utmaningarna har programmets finansiering gått till tre insatsområden:

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
  • Öka små och medelstora företags konkurrenskraft.
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Projektens resultat kan sammanfattas i fyra nyttor som Regionalfonden har bidragit till i Östra Mellansverige:

  • Stärkt konkurrenskraft genom ett mer samordnat och utvecklat stödsystem.
  • Stärkt konkurrenskraft genom närmare samverkan mellan akademi och näringsliv.
  • Stärkt konkurrenskraft genom innovativa och hållbara lösningar.
  • Hållbar sammhällsomställning genom förnybar energi och resurseffektivisering.

Resultaten är till viss del mätbara, till exempel kan vi se att närmare 13 000 företag på olika sätt har fått stöd och att drygt 2 000 nya arbetstillfällen har skapats i de deltagande företagen. Vi kan se att företag minskat sin energiförbrukning med närmare 75 000 MWh (megawatttimmar) vilket också kan förväntas bidra till att företagen blir mer konkurrenskraftiga.

Intressant för dig som ...

Vill veta mer om vad pengar från EU gör för nytta i Sverige och i Östra Mellansverige. Rapporten tar upp ett aggregerat resultat efter sju års genomförande och kopplar an till den hållbara utvecklingen i Östra Mellansverige. Den kan därför vara intressant för offentliga aktörer som exempelvis regionalt utvecklingsansvariga samt de projektägare som drivit regionalfondsprojekt.

Relaterad läsning

Kontakt

Isabelle Canderskog, programansvarig
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Regionalfondens bidrag till utveckling i Östra Mellansverige

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0483
ISBN:
978-91-89730-72-4
Årtal:
2024